SAL7304, Act: R°230.1-R°231.1 (54 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°230.1-R°231.1  
Act
, staat wel dooreen met verwijzingen
Date: 1405-07-31

Transcription

2020-01-27 by xavier delacourt
Cont sij allen lieden [die dese (et)c(etera)] dat jan van molenbeke es come(n) in jegewordich(eit) d(er) scepen(en)/
van lovene en(de) heeft ghegeve(n) en(de) bekent dat hi ghegeve(n) heeft ja(n)ne vande(n)/
mulkene sone willems vande(n) mulkene van hugarde(n) in huwelek(er) vorw(er)de(n) en(de)/
[wetteg(er) deylingen] met joffrouwe katline(n) van molenbeke sine(n) wive docht(er) des vors(creven) jans van/
molenbeke de goede hier nae bescr(even) en(de) ghenoemt geleg(en) inde p(ro)chie van/
molenbeke te [en(de) van] tyelt ende te boensbeke Inden yerste(n) thof des selfs jans va(n)/
molenbeke ghelegen te molenbeke in woni(n)ghen huysen hove(n) bogarde(n) met/
twee wuw(er)s neve(n) tvors(creven) hof gheleg(en) en(de) met ene(n) wijngarde ghelege(n) voe(r) de/
vors(creven) woni(n)ghe en(de) met allen sine(n) toebehoerte(n) ghelijc de vors(creven) jan van mole(n)bek(e)/
de vors(creven) goede ald(aer) houdende es It(em) de wintmolen des selfs jans geleg(en) te molen/
beke neve(n) de drieschstrate d(aer) men gaet te zichene(n) w(er)t alre naest den lande/
sente laureys van molenbeke It(em) drie boend(er) lants gheleg(en) neve(n) de vorscr(even)/
molen alre naest den lande des vors(creven) sente laureys van molenbek(e) Ite(m) twe/
boend(er) lants geleghen aen de kerke te molenbeke op den dlant dat me(n) heet/
den wivelpoel op die side te love(n) w(er)t It(em) noch twee boend(er) lants ghelege(n)/
aen de vorscr(even) kerke op de side te halen w(er)t aen de woni(n)ge kat(line) srijs [sries] Item/
vijf boend(er) boschs gheleg(en) bove(n) de vors(creven) woni(n)ghe te molenbeke tusschen/
de bossche des cloest(er)s van vlied(er)beke en(de) d(er) he(re)n van walsb(er)ge Ite(m) vijf/
boend(er) eusels ghehete(n) den driesch gheleg(en) bove(n) de vors(creven) woni(n)ge be [te] mole(n)b(eke)/
tusschen de goede d(er) vors(creven) he(re)n van walsberghe en(de) de vors(creven) drieschst(ra)te d(aer)me(n)/
comt van zichene(n) w(er)t Ite(m) een paenhuys met huyse en(de) hove ketele(n) vate(n)/
tot den selve(n) paenhuys hoe(re)nde ghelegen op de herst(ra)te van molenbek(e) ind(er)/
p(ro)chien van beckenvoert te wete(n) tpaenhuys gheleg(en) op de zide te love(n)/
w(er)t alre naest den goede(n) henr(ix) steenbeecs Ite(m) [terdel van] den tsijs toebehoe(re)nde den/
vors(creven) hove van molenbeke in gelde cap(uynen) evene(n) en(de) ande(re)n rechte(n) en(de) heerlech(eiden) [heerscape(n)]/
van goeden ende ontgoeden d(aer) toe hoe(re)nde vanden welke(n) tsijse en(de) heerlech(eiden) [heerscap]/
jan vanden schelve de [dand(er)e] twee [derden] deele houdende es aen alrehande pande te/
molenbeke gheleg(en) Ite(m) de warande te molenbeke geleg(en) tussche(n) de viere/
st(ra)ten ald(aer) gelijc dat de vors(creven) jan van molenbeke de vors(creven) warande ald(aer) houd(ende)/
es Ite(m) den tsijs It(em) den tsijs van scoenbeke die de selve jan houd(ende) es inde p(ro)chie/
van beckenvoert [wersbeke] gelijc men dien tsijs te leene houd(ende) es van steve(n) van/
cappendale Ite(m) iii boend(er) lants gheleg(en) inde p(ro)chie van tyelt opde/
crauwelshoeve tusschen dlant d(er) kerken van molenbeke en(de) de strate come(n)de/
van thiene(n) te tyelt w(er)t
It(em) vijf scellinge goets gelts aen alrehande pande/
te tyelt geleg(en) met al den rechte en(de) heerlech(eiden) [heerscape] d(aer) toe hoe(re)nde
//
ghelijc de vors(creven) jan van molenbeke de vors(creven) goede houdende was inde(n)/
vors(creven) steden luttel min ocht meer inde mate houdende Mids welke(n)/
goeden vorscr(even) de vors(creven) jan vande(n) mulken en(de) joffr(ouwe) kat(line) sijn wijf volcomel(ec)/
v(er)teghen hebben op alle and(er)e goede die den selve(n) ja(n)ne en(de) van mulken/
en(de) [d(er) vors(creven)] joffr(ouwe) katline(n) sine(n) wive bleve(n) en(de) v(er)storve(n) sijn van joffr(ouwe) katline(n)/
die wijf was des vors(creven) jans van molenbeke [hoe(r)] moed(er) d(er) vors(creven) joffr(ouwe)/
kat(linen) en(de) die hen blive(n) en(de) v(er)sterve(n) moghe(n) vande(n) selve(n) ja(n)ne van/
molenbeke hoe(re)n vad(er) soe waer sij belege(n) [sijn] ocht hoe dat sij ghenoemt/
sijn Beken(nen)de oec de selve jan vande(n) mulkene en(de) sijn wijf dat/
sij mids desen goeden vorscr(even) volcome(n) deylinge ghehadt hebbe(n) van alle(n)/
den goeden die nae den vors(creven) ja(n)ne van molenbeke blive(n) sele(n)[en(de) [die] nae de doet jo d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(linen) sijns wijfs bleven sijn] Met alsulk(er)/
voerw(er)den en(de) condicien dat de vors(creven) jan van molenbeke de vors(creven) goede alle/
en(de) yegewelke hebben en(de) behoude(n) sal alsoe lange als hi leve(n) sal en(de)/
niet langhe(r) en(de) die wynne(n) en(de) hante(re)n tot sinen p(ro)fite op alsoe dat de/
selve jan van molenbeke den vors(creven) ja(n)ne van mulkene en(de) joffr(ouwe) kat(line) sine(n)/
wive jaerlex alsoe langhe als hi leve(n) sal gelden en(de) betale(n) sal vand(er)/
dat jan vande(n) mulkene en(de) joffr(ouwe) katline sijn wijf jaerlex hebben selen alsoe/
langhe als de d vors(creven) jan van molenbeke leve(n) sal uutghescheide(n) de vorscr(even)/
wintmolen de welke de vors(creven) jan vande(n) mulkene en(de) sijn wijf erflec hebbe(n) en(de)/
behouden selen tot hoe(re)n p(ro)fite It(em) noch de vors(creven) drie boend(er) lants ghelege(n)/
neve(n) de vors(creven) [molen] en(de) noch de vors(creven) iii boend(er) lants ghelegen te tyelt opde/
crauwelshoeve inde welke sesse boend(er) lants de vors(creven) jan van mole(n)beke/
oec gheen recht [hebbe(n) noch] behoude(n) en sal [alsoe dat sij nae jans doet van molenbeke toecome(n) selen ja(n)ne van mulken [en(de)] den sine(n) wive en(de) hoe(re)n erfgename(n)] It(em) hebben bekent de vors(creven) jan vanden/
mulkene en(de) joffrouwe kat(line) sijn wijf joffrouwen johanne(n) no(n)ne va(n) molenbeke/
no(n)ne vande(n) cloest(er) va(n) bergis [bortsijs] docht(er) des vors(creven) jans van molenbeke dat sij nae/
de doet des vors(creven) jans va(n) molenbeke hoirs vaders op dat sij den selve(n) hoe(re)n/
vader verleeft op alle de vors(creven) goede die hen nae den vors(creven) ja(n)ne va(n) molebeke/
blive(n) selen ...? hebben[ind(er) vors(creven) huwelek(er) voerw(er)den ghegeve(n) sijn en(de) voe(r) hoe(r) deilinge bewijst [jarlex] hebben sal sijn] jaerlex [hebben sal] alsoe langhe alsij [als ... de vors(creven) joffr(ouwe) joha(n)ne als de vors(creven) joff(rouwe)?] leve(n) sal xx gul(den) r(insche)/
tot heel...n? goude goet en(de) gheve alle jare [half] te kersmisse [en(de) half te s(ente) jans] te betaelne en(de) ind(er) hee(re)? [ind(er) stat]/
[wissel van tricht (et) op de mate en(de) int thof te gerutte(n)? den vors(creven) cloest(er) toebehoe(re)nde te]/
[en(de) ind(er) stat wissel van lov(en) te leve(re)nne]vors(creven) cloest(er) te lev(er)ne alle jare alsoe langhe alsoe langh alsij leve(n) sal en(de) niet langhe(r) en(de)/
dierste betalinghe d(aer) af integaene ten naesten kerssavonde [ocht sente jans misse] nae de doet/
des vors(creven) jans van molenbeke en(de) niet eer En(de) soe wa(n)neer de vors(creven) joffr(ouwe)/
joha(n)ne van live ter doet comen sal sijn dat dan de vors(creven) jan vanden/
mulkene joffr(ouwe) kat(line) sijn wijf en(de) hoe(r) goede voirscr(even) los quite en(de) ongehoude(n)
//
sijn selen vand(er) betalinge(n) der vors(creven) xx gul(den) r(insche) Voert heeft geloeft/
de vors(creven) jan va(n) molenbeke den vors(creven) ja(n)ne vande(n) mulkene en(de) joffr(ouwe) kat(line)/
sine(n) wive vanden vors(creven) goeden altoes gnoech te doene in ald(er) manie(re)n/
en(de) voeghe(n) dat voirscr(even) es joffr(ouwe) marien en(de) joffr(ouwe) lijsbette(n) sijn dochte(r)/
h(ier) in te vervaene en(de) alsulc te hebbe(n) dat sij ter mani(n)ghen des vors(creven)/
jans vande(n) mulkene de vors(creven) huweleke voerw(er)de consente(re)n selen/
en(de) geloeft v ghelove(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) den selve(n) ja(n) van mulken vaste/
en(de) gestedich te houden teeweleke(n) dagen en(de) op alle goede vorscr(even) den selve(n)/
ja(n)ne va(n)den mulke(n) en(de) sine(n) wive in huwelek(er) voerw(er)de(n) gheg(even) en(de) in deylinge(n)/
bewijst va(n) ja(n)ne va(n) molenbeke hoe(re)n vad(er) vors(creven) volcomel(ec) v(er)tyen Oec heeft geloeft/
de selve ja(n) va(n) mole(n)beke desgelijx van joffr(ouwe) magriete(n) en(de) joffr(ouwe) elzen a(n)nis mi(n)or(um)/
ex(iste)nt(is) cu(m) ad de(bi)[tam] p(ro)ven(er)int etate(m) q(uod) id ide(m) fa(cie)t/
In alsulk(er) voeghen en(de) vorw(er)den [uutghesceide(n) en(de) uutgenome(n) behoudelec dien] dat jan vanden mulken en(de) sijn wijf van nu voertaen erffelec hebben en(de) behoude(n) selen de vors(creven) iii boend(er) lants geleg(en) aen de vorscr(even) wintmolen en(de) de vorgh(eruerde) iii boend(er) lants gheg ghelegenop de creuwels hoeve en(de) [de vors(creven)] twee boend(er) lants gheleg(en) op de(n) wyverpoel den tsijs van scoenbeke den tsijs dien den hove van molenbeke toehoert die ghedeylt es jeghen ja(n)ne vande(n) schelve [als vors(creven) es] de helft vande(n) op vorscr(even) paenhuys met den toebehoerte(n) en(de) een mudde rox [lo] erfelec [love(n)sche mate s(ente) andr(ies)misse te bet(alen)] op dand(er) helft vande(n) selve(n) paenh(uys) mids d welke(n) goede(n) en(de) tsijse de vors(creven) jan vanden mulken en(de) sijn wijf hen content houde(n) selen alsoe lange als jan van molenbeke leve(n) sal Op alsoe dat nae de doet des selfs jans va(n) mole(n)beke alle de [voergh(eruerde)] goede vorscr(even) hen in huwelek(er) voerw(er)de(n) ghegeve(n) en(de) [in deylinge] bewijst [gelijc vors(creven) es] erffelec volghen selen En(de) es te wete(n) dat dese vorscr(even) viii boend(er) lants de welke jan van molenbeke uutgheg(even) heeft te wynne(n) de(n) wy(n)ne(n) volghen selen en(de) hoe(r) gheconste d(aer)aen hebbe(n) alsoe lange als hoe(r) termijn duerende es en(de) dat jan van mulken en(de) sijn wijf d(aer)af de helft vand(er) vrocht trecken en(de) hebbe(n) selen jege(n) de wynne(n) gelijc dat jan van molenbeke vors(creven) doen soude rike naen jul(ii) ultima a(n)no xiiii[c] vi[to][voert heeft geloeft de vors(creven) jan va(n) molenbeke de vors(creven) goede die hi ja(n)ne vande(n) mulkene in huweleke(n) vorw(er)de(n) geg(even) heeft de welke hi sijn leefdag(en) hebbe(n) en(de) hante(re)n sal wel en(de) loeflec te houden als een tochte(r) sculd(ich) es te doene des gelijx joffr(ouwe) mag(rie)ten en(de) joffr(ouwe) elzen sijn dochte(re)n ond(er) hoe(r) dage wesende hier in te v(er)vane en(de) alsulc te hebbene alsij tot hoe(re)n wettege(n) dage(n) come(n) selen sijn dat sij dan t(er) mani(n)ghen des vors(creven) jans vande(n) mulkene de vors(creven) huweleke(n) vorw(er)de consente(re)n? sele(n) en(de) gelov(en) voe(r) scep(enen) va(n) lov(en) den selve(n) ja(n)ne vande(n) mulkene vast en(de) gestedich te houdene (et)c(etera) ut p(ri)[(us)]]/
It(em) d(i)c(t)a domicella [joh(annn)e ...] effecit pote(stat)e renu(n)ciandi joh(ann)em vande(n) mulkene e(ius) maritu(m)/
renu(n)ciandi (et) acceptandi (et) p(ro)mitten(di) o(mn)ia (et) sin(gu)[la] q(ue) in d(i)c(t)is co(n)venc(i)o(n)ib(us)? ...ialib(us)/
continen[tur] cor(am) huffele ponte julii x[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-28 by Xavier Delacourt