SAL7304, Act: V°176.1-R°177.1,V°177.2 (45 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°176.1-R°177.1,V°177.2  
Act
Date: 1405-01-31

Transcription

2021-01-25 by Greet Stevens
Cont sij allen lieden dat her wenzelijn ts(er)claus ridde(r) es come(n) in/
jegewordich(eit) d(er) scepen(en) van lovene en(de) heeft gheg(even) en(de) bekent dat /
hi geg(even) heeft vranken drappenir van velthem thof des selfs/
h(ere)n wencelijns gehete(n) thof van wynege(m) [te weten dued(er)ste hof] geleg(en) inde p(ro)chie va(n) erpse/
met d(en) wi(n)ni(n)gen [den huysen] wynnende lande beemde(n) euselen met alle(n) hoe(re)n toe/
behoerte(n) Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te naest/
comende ene(n) termijn va(n) ses jae(re)n deen nae dand(er) d(aer) i nae stapha(n)s/
volg(ende) Dats de te wete(n) de vors(creven) wynnende lande elx jaers den vors(creven) /
termijn duer(ende) op xx mudde rox en(de) xxii mudde evene(n) elx/
corens goet en(de) pay(abel) der mate(n) van lov(en) met wa(n)ne (et) met vlegele/
wel bereit alx alsulx als op tvors(creven) lant wassen sal alle jae(re) te ts(ente)/
andries misse apostels te betalen en(de) tot den woenhuyse d(aer) de vors(creven) /
h(ere)n wencelijn van jae(re) te jae(re) wone(n) sal te levere(n) den vors(creven) termijn/
duer(ende) en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout Voert sal hebbe(n) de/
vors(creven) wynne de beemde en(de) eusele tot den vors(creven) hove hoe(re)nde o(m)me/
twintich holl(ansche) gul(den) tsjaers te sente m(er)tens misse inde(n) wynter/
te betalen den vors(creven) termijn duer(ende) en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde/
schout Voert sal h noch hebben de vors(creven) wynne alsulke(n) v(er)crege(n)/
lant als de vors(creven) h(er) wencelijn v(er)creghen heeft en(de) houdende es inde/
p(ro)chie van erpse en(de) d(aer) omtrent dat de(n) vors(creven) hove niet toe en hoert/
elc boend(er) alsoe v(er)re alst inde mate strekende es onm op twee/
mudde corens half tarwe en(de) half rogghe alsulx als op tvors(creven) /
lant wassen sal met wanne en(de) met veede(re)n wel bereit te s(ente)/
andr(ies) misse te betalen alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout Voert sal de vors(creven) wynne den vorscr(even) h(ere)n wencel(ijn) /
sijn hoy(e) dat hi jaerlex hebben sal op sijn beemde die hi d(aer) nu liggende/
heeft en(de) niet vorde(r) halen en(de) bri(n)gen die den vors(creven) hove niet toe en hoe(re)n/
halen en(de) bri(n)ghen sal met sine(n) wagene en(de) p(er)den inde vors(creven) woni(n)ge en(de) [niet] vorde(r)/
Oec sal de vors(creven) wynne den vorscr(even) h(ere)n wencel(ijn) alle jae(re) halen met/
sine(n) wagene en(de) p(er)den alsulke(n) bernhout als de selve her wercelijn/
op sijn goede den vors(creven) hove toebehoe(re)nde maken sal [en(de) die vuere(n) in tvors(creven) hof en(de) niet vorde(r)] It(em) mach/
de vors(creven) wynne alle jae(re) de [trunc]boeme tru(n)ken ten behoerlike tide tot/
en(de) de hagen slenen tot sijnre berni(n)gen en(de) tot sine(n) p(ro)fite
//
W(aer)t oec dat daer enich boem v(er)drooghde die sal de selve wynne/
hebben en(de) voe(r) elken twee levende pote vande(n) selven [arde] wed(er)sette/
It(em) sal de selve wynne op de vors(creven) goede alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn/
duer(ende) xxv levende pote(n) setten It(em) sal de selve wynne alle/
jae(re) de vors(creven) goede betuyne(n) noch en(de) bevrede(n) wel en(de) loeflec/
en(de) die laete(n) bevreedt ten eynde van sine(n) t(er)mine alsoe hise/
vint in sine(n) incomen It(em) sal de vors(creven) wynne den vors(creven) h(ere)n wencel(ijn)/
alle jae(re) twee coeye wynte(re)n en(de) zome(re)n gelijc den sine(n) behoudel(ec)/
dien dat de selve wynne de vors(creven) coeye te wynte(r) houde(n) sal va(n)/
stroe en(de) niet and(er)s van negheene(n) ande(re)n voede(r) w(aer)t oec ov(er)soe/
dat de selve her wencel(ijn) elde(r) toghe wonen dan int vors(creven) hof/
soe soude de selve wynne ongehoude(n) sijn enege coeye den vors(creven) /
h(ere)n wencelijn te wynte(re)n ocht te zome(re)n ocht in eneg(er) maniere(n)/
te houden en(de) voe(r) dese coeye te houde(n) soe sal de selve wynne/
hebben iii dach(mael) en(de) xxv roede(n) lants geleg(en) opden uutbosch/
neve(n) de xii boende(r) sond(er) enegen pacht d(aer) af te gheven w(aer)t/
oec alsoe dat de selve her wencel(ijn) elde(r) toege wonen dan in/
tvors(creven) hof soe so sal nochta(n) de selve wynne de vors(creven) iii dach(mael) en(de) /
xxv roeden b lants behoude(n) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) sond(er) eneghe(n)/
pacht den vors(creven) h(ere)n wencel(ijn) d(aer) af te gelde(n) ocht te betalen mids/
dien dat de selve wynne den vors(creven) pacht [dan] vorde(r) soude moete(n)/
levere(n) dan in tvors(creven) hof It(em) sal de vors(creven) wynne den vors(creven) h(ere)n wenc(elijn)/
halen ... met sinen waghene en(de) p(er)den alsulken mest als de vors(creven) her wenc(elijn)/
behoeve(n) sal op sine(n) [wijngart] geleg(en) op hogelinge(n) inde p(ro)chie van erpse en(de) sijn/
wijng(ar)tstaken daer hise hem wisen sal en(de) dat mest en(de) staken bri(n)ghen/
voe(r) den wijng(ar)t It(em) sal de vors(creven) wynne alle jae(re) levere(n) xxxii mandele(n)/
walme(re) o(m)me de huyse aldaer met te deckene En(de) als men d(aer) dect/
soe sal de vors(creven) wynne de wercliede vueden tot de(n) vors(creven) xxxii/
mandele(n) stroes en(de) niet vorde(r) en(de) her wenc(elijn) de dachue(re)n betalen/
It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven) wy huyse houde(n) van wande(n) vand(er)/
ond(er)ster rikelen ned(er)w(er)t op sinen cost It(em) alle stroe en(de) voesteringe/
vanden vors(creven) goede(n) comende sal de vors(creven) wynne b(ri)ngen in tvors(creven) hof/
en(de) d(aer) af mest maken en(de) dat vuere(n) op tvors(creven) lant slants meeste(n)/
p(ro)fite It(em) en mach de vors(creven) her wencelijn gheen b[e]esten houde(n) in tvors(creven) hof/
and(er)s dan de vors(creven) twee coeye die de wynne houden sal uutgesc(eiden)/
sijn cap(uynen) en(de) ii ocht iii mestverkene
//
It(em) sal de vors(creven) wynne tvors(creven) lant late(n) ten sinen afsceden gelijc/
als hiernae bescreve(n) es Dats te weten ix(½) boend(er) en(de) (½) dach(mael)/
met wynt(er)coerne op besaeyt op iiii voren de viii boend(er)/
braken eens o(m)megedaen en(de) de storte te wete(n) viii(½) boend(er)/
een dachmael en(de) lxxv roeden oec eens o(m)megedaen voert/
es vorw(er)de w(er)t dat de vors(creven) wynne binne(n) sine(n) vors(creven) tide op/
de vors(creven) goede enich schade hadde ocht name van tempeeste(n)/
ocht van gemeyne(n) orloge d(aer) af soude de vors(creven) her wencelijn/
den vors(creven) wynne rastoer doen gelijc ande(re)n he(re)n hoe(re)n wynne(n)/
bove(n) ende beneden doen selen It(em) sal de vors(creven) wynne hebbe(n)/
alle doeft jaerlex op de vors(creven) goede wassende tot sine(n) p(ro)fite/
uutgesc(eiden) ene(n) peerboem die de vors(creven) her wenc(elijn) in sine(n) yerste(n)/
va jae(re) kiesen sal en(de) dien sal va(n) jae(re) te jae(re) kiesen sal/
[voert [En(de)] heeft de vors(creven) vranke v(er)obligeert hem en(de) sijn goede beruerlec en(de) omberuerlec soe waer sij belege(n) voe(r) de vors(creven) voerw(er)den en(de) geloeften te voldoene] Hier/
af sijn [es] borge des vors(creven) jans vranx als p(ri)ncipael sculde(re)/
ongesund(er)t en(de) ongesceide(n) en(de) elc voe(r) al petrus roelofs de/
wencsele (et) p(rim)[(us)] rike naen ja(nuarii) ult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Add. 1
Date: 1405-02-23

Transcription

2021-01-25 by Greet Stevens
It(em) noch es borghe des vors(creven) vranx drappenirs als p(ri)ncipael sculde(r) ongesund(er)t /
henr(ic) rubloet van meerbeke bi everb(er)ge van d allen desen vorw(er)den selen/
gelove(n) vranke drappenir en(de) pet(er) roelofs [van wencsele] den vors(creven) henr(icke) scadel(oes) te houde(n) insup(er) quitalit/
iden franco p(re)f(atu)m? petru(m)?
lyemi(n)ghen quader(ebbe) boxhoe(re)n febr(uarii) xxiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-28 by Xavier Delacourt