SAL7304, Act: V°306.1-R°307.1 (86 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°306.1-R°307.1  
Act
Date: 1405-12-02

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Cont sij allen lieden want stoet en(de) tebat geweest sijn tussche(n)/
steve(n) vande(n) ekelhove(n) als momboe(r) lijske die ov(er)mids vo(n)nisse/
van scepen(en) brieve(n) van lov(en) beleydt was tot den goede(n) jans/
wilen was van uthem van arschot voe(r) hem en(de) lijske in deen/
side en(de) janne vand(er) ijsvoert van lijsbette(n) wege(n) van uthem/
sijns wijfs sust(er) des vors(creven) wilen jans van uthem in dande(r) side/
van alsulker vrome(n) als de vors(creven) steve(n) gehave(n) heeft vande(n)/
goede(n) des vors(creven) jans van uthem en(de) vand(er) have(n) die bleef/
nae den vors(creven) ja(n)ne van uthem daer af dat jan vand(er) ijsvoert/
en(de) sijn wijf eysschen en(de) v(er)sueke(n) reekeni(n)ge te hebbe(n) vande(n)/
goede(n) die steve(n) opghehave(n) heeft mids dien dat ja(n) vand(er)/
ijsvoert en(de) sijn wijf vernueght en(de) betaelt hebbe(n) den vors(creven)/
steve(n) alsulke(n) so(m)me gelts als de vors(creven) ja(n) van uthem [den vors(creven) steve(n) en(de) sine(n) medegeselle(n) tot behoef] lijskens/
sijnre naturleke(n) docht(er) geloeft hadde(n) voe(r) scep(enen) van lov(en)/
vore welke so(m)me gelts de selve steve(n) hem hadde doen beleide(n)/
met ande(re)n p(er)sone(n) tot den goede(n) des vors(creven) wilen jans va(n) uthe(m)/
o(m)me dat die so(m)me gelts den selve(n) steve(n) en(de) den ande(re)n tot/
des vors(creven) lijskens behoef geloeft was en(de) voert va(n) alle(n)/
ande(re)n stoete en(de) tebatte d(aer) af vuere(n)de Soe sijn beide/
de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van lov(en) en(de) sijn des bleve(n)/
in segghe(re)n en(de) in vriendel(ec) yffene(re)n Dats te wete(n) de vors(creven)/
steve(n) vande(n) ekelhove(n) in gorde in ute(n) lye(ming)[en] en(de) ja(n)ne va(n)de(n)/
meersb(er)ge en(de) de vors(creven) jan vand(er) ijsvoert in wille(m) ut(er) helcht/
en(de) gielijs lye(m)inc in alsulk(er) voeghen dat de vors(creven) ja(n) vander/
ijsvoert sijne(n) eyscht en(de) sijn bescheit dat hi heeft tot de(n)/
vors(creven) steve(n) den selve(n) steve(n) en(de) sine(n) segg(er)s ov(er)gheve(n) sal va(n)/
sondage naest come(n)de ov(er) viii dage naest come(n) alsoe dat/
de selve steve(n) sijn v(er)antw(er)de(n) d(aer) op make(n) mach en(de) dat ov(er)/
gheve(n) met d(er) aensp(ra)ke(n) den segge(re)n des vors(creven) jans alsoe dat/
binne(n) x dagen d(aer) naest volg(ende) alsoe dat de vors(creven) iiii/
segghe(re)n beide d(er) p(ar)tien aensp(ra)ke en(de) v(er)antw(er)de(n) ov(er) gehadt/
ind(er) manie(re)n vors(creven) hoe(r) segghe(n) d(aer) af segghe(n) en(de) utene(n)/
sele(n) op dat sijs eens en(de) van accoerde sijn binne(n) xiiii nachte(n)/
d(aer) nae volge(n)de en(de) soe waers de vors(creven) iiii segge(re)n
//
binne(n) den vors(creven) tide hoers segghens niet eens noch van accoerde/
ghesijn en conste(n) dat sij dan aensp(ra)ke en(de) antw(er)de va(n) beide/
den p(ar)tien en(de) al dat voe(r) hen come(n) sal sijn bri(n)ghen bri(n) sele(n)/
voe(r) scep(enen) van lov(en) en(de) d(aer) af halen een vo(n)nisse vande(n) selve(n)/
scepen(en) gelijc ocht de vors(creven) p(ar)tien des met den rechte/
gedingt hadde(n) op des gheens cost die d(aer) af acht(er)vellich/
blive(n) sal En(de) hebbe(n) geloeft de vors(creven) p(ar)tien vaste ende ge/
stedich te houden soe wes de vors(creven) segghe(re)n eendrechtichl(ec)/
tusschen de(n) vors(creven) p(ar)tien segghen selen ocht des he(n) de scep(enen)/
van lov(en) op dats de segghe(re)n niet eens en wae(re)n hen voe(r)/
een vo(n)nisse gheve(n) en(de) lere(n) selen o(m)me [op] ene(n) banduyn va(n)/
xx holl(ansche) gul(den) tot mijn vr(ouwen) behoef d(er) p(ar)tien te v(er)boerne/
die jegen tvors(creven) segge(n) ghinge ocht dade met alsulker/
vorw(er)de w(aer)t dat enege(n) vande(n) vors(creven) p(ar)tien sijn segghe(re)n een/
ocht meer gebrake ocht niet hebbe(n) en conste dat die/
ande(re) [gelijc p(er)sone] in die stat neme(n) sal moge(n) sond(er) argelist Voert heeft/
geloeft de vors(creven) ja(n) vand(er) ijsvoert lijsbette(n) sijn wijf henr(icke)/
vande(n) zavelpoele en(de) maght(elden) van uthe(m) sijn wijf sust(er) d(er)/
vors(creven) lijsbette(n) hier in te vervaene en(de) alsulke te hebbe(n) dat/
sij tvors(creven) segge(n) voe(r) scep(enen) van lov(en) vaste en(de) gested(ich) houde(n)/
selen alb(us) huffele dec(embris) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-04 by Xavier Delacourt