SAL7305, Act: R°168.1-V°169.1 (68 of 106)
Search Act
previous | next
Act R°168.1-V°169.1  
Act
Date: 1406-11-27

Transcription

2019-09-25 by xavier delacourt
Item cont sij allen lieden [die (et)c(etera)] dat wille(m) van udeke(m) en(de) katline sijn wijf/
die wijf wilen was gheert gheylinx verw(er)s sijn come(n) in jegew(or)dich(eit)/
d(er) scepen(en) va(n) loven(e) en(de) hebbe(n) gheg(even) en(de) bekendt dat sij gheg(even) hebbe(n)/
janne loet(er)s en(de) katline(n) sinen wive docht(er) d(er) vors(creven) katline(n) die sij/
hadde vande(n) vors(creven) wile(n) gheerde gheylinc en(de) hoe(re)n naecomelinge(n)/
alsulke(n) tocht als de vors(creven) willem van sijn katline willems wijf/
van udeke(m) vors(creven) heeft ende houdende es [aen de helcht] vande(n) goede(n) hier ond(er)/
bescreve(n) die de vors(creven) wile(n) gheert en(de) katline sijn wijf te gade(r)/
in ghehelen huweleke(n) stoele v(er)creghen ghelege(n) inde p(ro)chien va(n)/
v(er)trike en(de) van bout(er)shem en(de) d(aer) omtrent Te houden(e) en(de) te hebben/
alsoe lange als de vors(creven) katline willems wijf vors(creven) leve(n) sal op alle/
den co(m)mer en(de) last d(aer) voe(r) uutgaende te ghewoenleke(n) t(er)mine(n) te/
v(er)geldene En(de) voertmeer op xiiii mudde corens pacht van/
v(er)trike goet en(de) payabel d(er) mate(n) van thiene(n) dats te wete(n) vi/
halst(er) d(er) selv(er) mate voe(r) een mudde ghereke(n)t alle jae(re) te sente/
andr(ies) misse apostels te betale(n) en(de) te loven(e) ocht te thien(en) te levere(n)/
alle jae(re) alsoe lange als de vors(creven) katline wille(m)s wijf leve(n) sal en(de)/
niet lange(r) en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout en(de) de yerste/
betalinge d(aer) af in te gaene van sente andr(ies) misse apostels naest/
come(n)de ov(er) een jaer d(aer) nae volg(ende) en(de) niet meer eer Dit sijn/
de pande d(aer) de vors(creven) wille(m) ende sijn wijf de vors(creven) xiiii mudde/
corens jaerlex aen heffen sele(n) ghelijc vors(creven) es Inde(n) yerste(n)/
aen huys en(de) hof met de(n) bogarde met den wy(n)nende(n) hove en(de)/
met tween beemdeke(n) houdende tegade(r) i(½) boend(er) en(de) xxv roede(n)/
gheleg(en) te reedingen alre naest den goede(n) m(ar)gr(ieten) ve(re)nlanen en(de)/
arnt bloemarts Ite(m) aen een stucke lants ghelege(n) voe(r) de porte/
houdende een boend(er) x roeden min Ite(m) aen xlix(½) roede(n) lants/
ghelege(n) inden myndelbeemt Ite(m) aen een half boend(er) lants gheleg(en)/
inden hoervrocht It(em) aen een half boend(er) en(de) xiiii roede(n) lants/
gheleg(en) aen de lijnhage Ite(m) aen een boend(er) lants gheleg(en) aen/
den gruene(n)wech Ite(m) aen liii roede(n) lants ghelege(n) aen den/
pers beemt Ite(m) [aen] een sille lants gheleg(en) op de hoeve Ite(m) aen/
(½) boend(er) lants ghelege(n) voe(r) quaecbeke Ite(m) aen lxi lxxi/
roede(n) lants ghelege(n) bove(n) dbloc te reedinge(n)
//
Ite(m) aen lxx roede(n) lants gheleg(en) voe(r) de vors(creven) wo(n)ni(n)ge Item/
aen (½) boend(er) lants gheleg(en) tussche(n) d(er) vors(creven) mag(rie)ten/
ve(re)nal ve(re)nlane(n) (et) m(ar)gr(ieten) van wackersele Item aen een/
dach(mael) en(de) xi roede(n) lants ghelegen neve(n) d(er) h(ere)n lant/
vanden p(er)reke It(em) aen (½) boend(er) en(de) viii roede(n) lants/
gheleg(en) alrenaest [h(ere)n] philips van tuydeke(m) Ite(m) aen een/
dach(mael) lants gheleg(en) aen h(ere)n claes swaefs lant It(em) aen/
v dach(mael) lants gheleg(en) tussche(n) he(re)n claese(n) de(n) swaef/
en(de) heinric den brieve(re) Ite(m) aen v dach(mael) lants gheleg(en)/
acht(er) dalem tusschen he(re)n philips van tuydeke(m) en(de) heinr(icke)/
briev(er)s vors(creven) Ite(m) aen een dach(mael) lants gheleg(en) op deyghe(n)/
meere alrenaest sp(er)soens lant va(n) willeb(ri)nghe(n) Ite(m) aen/
lxviii roede(n) lants gheleg(en) alrenaest de(n) lande wout(er)s/
vande(n) borchove(n) Ite(m) aen (½) boend(er) en(de) xliii roeden/
lants gheleg(en) alrenaest h(ere)n philips va(n) tuydeke(m) vorscr(even)/
Ite(m) aen een dach(mael) lants gheleg(en) neve(n) de quade mole(n)st(ra)te/
It(em) aen een dach(mael) en(de) xxx roede(n) lants gheleg(en) op/
quademole(n) velt alrenaest h(ere)n philips va(n) tuydeke(m) vors(creven)/
It(em) aen xxviii roede(n) lants gheleg(en) aen den wijngart/
alrenaest willem colen It(em) aen i(½) dach(mael) en(de) vii roede(n)/
lants gheleg(en) tusschen h(ere)n claes swaef en(de) d(er) h(ere)n vande(n)/
p(er)reke Ite(m) aen (½) boend(er) lants gheleg(en) acht(er) jans/
ve(re)nlane(n) Ite(m) de tweeghedeelte va(n) ene(n) halve(n) dach(mael)/
lants d(aer) bi gheleg(en) Ite(m) aen een boend(er) en(de) xxx roede(n)/
lants gheleg(en) aen den langenbeemt It(em) aen ii(½) sille/
lants ghehete(n) dlange boend(er) Ite(m) aen een sille lants/
ghelegen op den wech te honshem w(er)t Ite(m) aen lxxx roede(n)/
lants gheleg(en) neve(n) sp(er)soens lant van willeb(ri)nge(n) Ite(m) aen/
(½) boend(er) lants gheleg(en) op de heyde Ite(m) aen (½) boend(er)/
en(de) xv roede(n) p lants ghelege(n) inde hoervrocht Ite(m) aen/
een boend(er) en(de) een dach(mael) beemts gheleg(en) oec te reedinge(n)/
in twee stucke(n) neve(n) de goede arnts van ype(re) It(em) aen/
een dach(mael) lants dat de wilde te wynne(n) plach ghelijc dat/
de vors(creven) goede inde vors(creven) p(ro)chien van v(er)trike en(de) bout(er)shem
//
ghelegen sijn en(de) gelijc datse jan bollart houde(n)de es te wy(n)nen/
Item es vorw(er)de tusschen den vors(creven) willem en(de) sijn wijf in deen side/
en(de) jan loet(er)s en(de) sijn wijf in dande(r) side dat des selfs willems/
wijf hebben sal alsoe lange als sij leve(n) sal en(de) niet langhe(r)/
de helcht vande(n) pachte hier ond(er) bescr(even) Inde(n) yerste(n) de helcht/
van twee sacke(n) corens aen de goede vand(er) mole(n) te droeght/
houthem It(em) de helcht van twee sacke(n) core(n)s aen een boend(er)/
lants gheleg(en) te comtich bide(n) wuwe(re) dat houde(n)de es heinric/
swaus ghehete(n) den vroenhof Item de helcht van ene(n) sacke core(n)s/
op een gheleghe heinric palst(er)s gheleg(en) te couthem Ite(m) de helcht/
van ene(n) sac core(n)s op huys en(de) hof arnts welde(n) ghelegen/
te couthem Item de helcht van ene(n) sac core(n)s aen huys en(de) hof/
met sine(n) toebehoerte(n) jan ys(er)mans gheleg(en) te nuweweeghe Ite(m)/
de helcht van xi molevate(n) corens aen (½) boend(er) lants gheleg(en)/
in twee stucke(n) dat woute m(ar)gr(iete) [kat(line)] van gorssam wy(n)nende es/
van welke(n) hal pachte vors(creven) de vors(creven) jan van loete(re)n en(de) sijn/
wijf dand(er) helcht houde(n)de sijn Ite(m) sal hebbe(n) [selen] de vors(creven) jan/
loet(er)s en(de) sijn wijf hebbe(n) jaerlex aen v [iiii(½)] dach(mael) lants gheleg(en)/
acht(er) couthem in drie stucke(n) dat jan de munte(re) wynnende es/
xii mol(evate) corens en(de) de vors(creven) willem en(de) sijn wijf dov(er)bate/
dat meer gelt Ite(m) es vorw(er)de als van vier sacke(n) corens lijfpe(n)s(ien)/
die katline vande(n) opstalle jans wijf va(n) oppendorp heeft/
jaerlex op de vors(creven) goede gh [tot hoe(re)n live] die de vors(creven) jan van oete(re)n en(de)/
sijn wijf jaerlex sculdich sijn te betale(n) d(aer) wille(m) en(de) sijn wijf/
niet in ghehoude(n) en sijn w(aer)t alsoe dat de selve katline vande(n)/
opstalle van live ter doet quame eer wille(m)s wijf va(n) udekem/
vors(creven) dat dan des selfs willems wijf [va(n) udekem] heffen soude alsoe la(n)ge/
als sij leve(n) soude twee sacke core(n)s vande(n) vors(creven) vier sacken/
En(de) nae de doet vand(er) vors(creven) katline(n) willems wive vors(creven) soe sele(n) alle de/
goede p en(de) pacht voirg(eruert) blive(n) en(de) toecome(n) jans w van oetren jans/
wive voirs(creven) en(de) hoe(re)n nacomelinghen met alsulker vorw(er)den w(aer)t alsoe dat/
willem van udekem gheboerte hadde van kat(linen) sine(n) wive vors(creven) dat dan/
die gheboerte nae der selv(er) katlinen hoe(r) moed(er) doet deylen soude in de vors(creven)/
goede alsoe v(er)re alsij nae den lantrechte sculdich souden sijn te deylne sond(er)/
argelist En(de) mids desen vors(creven) vorw(er)den en(de) condicien soe sal de vors(creven) j/
willem en(de) sijn wijf den vors(creven) ja(n)ne ov(er)gheve(n) en(de) leve(re)n alle de erfbrieve
//
die sij hebben op alle de vors(creven) goede en(de) oec alle schoutbrieve en(de) beleyde brieve/
die hynde(re)n en(de) letsel inb(ri)nghen en(de) doen mochte(n) den vors(creven) ja(n)ne loet(er)s en(de) sine(n)/
wive aen alle de goede en(de) pacht voirg(eruert) sond(er) argelist En(de) alle dese voirs(creven)/
vorw(er)den en(de) geluften hebbe(n) geloeft de vors(creven) willem en(de) sijn wijf in deen side/
en(de) jan loet(er)s en(de) sijn wijf in dande(re) vast en(de) gestedich te houdene en(de) te voldoene/
en(de) deen tallen tide(n) dat sij valle(n) en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de) [en(de) hebbe(n) d(aer) op v(er)tegen en(de) geloeft] deen den ande(re)n d(aer) af altoes/
gnoech te doene alsoe dat elken va(n) hen vast en(de) seker sijn sal naen b(er)them no(vem)[br(is)] xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-05 by Xavier Delacourt