SAL7308, Act: R°105.1-V°105.1 (52 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°105.1-V°105.1  
Act
Date: 1412-03-04

Transcription

2020-01-02 by Ruth Lintermans
Cont sij allen lieden dat joffr(ouwe) kat(line) weduwe henr(ix) wilen va(n) he(re)nt gehete(n) va(n) ha(m)me/
es come(n) in jegew(or)dich(eit) d(er) scep(en)en va(n) loeven(e) en(de) heeft geg(even) en(de) bekendt dat sij geg(even)/
heeft henric gansmuys van ha(m)me [en(de) marien gansmuys sijnre sust(er)] thof d(er) selv(er) joffr(ouwe) kat(line) gelegen te ha(m)me met/
husen hove(n) wy(n)ne(n)de lande beemde(n) en(de) eusselen met allen den toebehoerte(n) ende/
uutghescheide(n)
gelijc dat de vors(creven) joffr(ouwe) de vors(creven) goede ald(aer) houde(n)de es uutghescheide(n)/
dblochuys met sine(n) toebehoerte(n) een logeke(n) dat steet inde(n) hof en(de) de nuwe p(er)sse/
en(de) dwelc m(ijn) joffr(ouwe) tot hoe(re)n p(ro)fite selve behoude(n) sal en(de) oec sal sij behoude(n) hoe(re)/
vryheit vier te makene en(de) spise te bereide(n) op de loge int huys als hoe(r) ocht/
den hoe(re)n ghenueght te ha(m)me te come(n) Behoude(lijc) uutghenome(n) oec de beemde dieme(n)/
heet de pasturage de welke m(ijn) joffr(ouwe) selve behoude(n) en(de) v(er)huere(n) sal maer dlant/
inde pasturage dat sal [selen] de vors(creven) wy(n)ne [henr(ick) en(de) sijn sust(er)] hebbe(n) Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) van/
half m(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n lang deen nae dand(er) staph(ans)/
volg(ende) elx jaers [alle jae(re)] dae(re)n bi(n)nen de vors(creven) lande en(de) beem goede alsoe v(er)re als sij inde/
mate strecke(n) elc boend(er) d(aer)af o(m)me xiiii molevate [rox] t(ar)wen en(de) vii molevate rox [tarwen]/
[alsulx als op tvors(creven) lant wasse(n) sal] elx corens goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) lov(en) te sente andr(ies) misse apostels te/
betalen en(de) te lov(en) op den cost des vors(creven) henr(ix) [en(de) sijn(en) sust(er)] te leveren Item he [selen] sal hebbe(n) de/
vors(creven) [henr(ick) en(de) sijn sust(er) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende)]wy(n)ne de thiende en(de) dlant gelijc en(de) alsoet de vors(creven) joffr(ouwe) kat(line) en(de) henr(ick) wile(n)/
hoe(r) man genome(n) hebbe(n) jegen den p(er)soen va(n) ha(m)me elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) o(m)me/
xxiiii mudde rox d(er) mate(n) va(n) lov(en) met wa(n)ne en(de) wede(re)n wel bereit en(de) xxiiii/
dobbelen te wete(n) xxx pl(acken) voe(r) ene(n) dobbele(n) gereke(n)t te betalen ten t(er)minen/
alsoe [sij] de(n) vors(creven) p(er)soen die sculdich sijn te betalen alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende)/
en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout Ite(m) sal [selen] de vors(creven) wy(n)ne en(de) joff [henr(ick) en(de) sijn sust(er)] d(er) vors(creven)/
joffr(ouwe) jaerlex gheve(n) iiii molevate groend(er) erwete(n) en(de) iiii molevate raepsaets/
en(de) d(aer) voe(r) sal joffr(ouwe) hem voe(r) voe(r) elc mol(evat) d(aer) af sal de joffr(ouwe) hem [hen] afslaen een/
molevat rox Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne [selen henr(ick) en(de) sijn sust(er) d(er)] joffr(ouwe) jaerlex een halst(er) lijnsaets sayen/
inde [en(de) wy(n)nen] int beste vande(n) hove en(de) d(aer) toe sal sij den saet leveren Item sal [selen] de vors(creven)/
wy(n)ne [henr(ick) en(de) sijn sust(er)] jaerlex leve(re)n vi[c] goets walms de huse mede te decken(e) en(de) [altoes] als men/
d(aer) dect ocht plect d(aer) af sal de wy(n)ne(n) [selen henr(ick) en(de) marie] den wercliede(n) den cost geve(n) en(de) de joffr(ouwe)/
de dach(ueren) betalen uutgesch(eiden) van nuwe(n) husen maer de wy(n)ne [henr(ick) en(de) ma(r)ie sijn sust(er)] sale(n) de husinge(n)/
houde(n) vand(er) ond(er)st(er) rikelen ned(er)w(er)t op sine(n) [hoe(re)n] cost Ite(m) es vorw(er)de dat de joffr(ouwe) en(de)/
de wy(n)ne(n) hebbe(n) [en(de) deylen] selen half en(de) half doeft va dat inde(n) bog(ar)t ald(aer) wasse(n) sal en(de) dat/
te gelike t(er) erde(n) leveren en(de) de wy(n)ne(n) sale(n) d(er) joffr(ouwe) hoe(r) helcht te lov(en) leveren/
oec sal hi hoe(r) jaerlex levere(n) te lov(en) va(n) hoe(re)n houte m rij rijs en(de) x wissen/
houts/
/ Ite(m) sal [sele(n)] de vors(creven) wy(n)ne(n) d(er) joffr(ouwe) vors(creven) jaerlex [hoe(re)n wijn] vande(n) wijng(ar)de vueren inde/
p(er)sse en(de) als hi bereet es voert levere(n) te loven(e) Ite(m) sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n)/
hebbe(n) allet duven mest en(de) d(aer) voe(r) sale(n) hi [sij] d(er) vors(creven) joffr(ouwe) hoe(re)n wyng(ar)t/
altoes te altoes te drien jae(re)n ov(er) mesten Ite(m) sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n) jaerlex/
hebbe(n) de weyde nae den toemaet tot halfm(er)te wed(er)o(m)me wasse(n)de op/
de vors(creven) pasturage en(de) d(aer) voe(r) sale(n) hi [sij] hoe(r) jaerlex gheve(n) en(de) leve(re)n te lov(en)/
een voed(er) hoys Ite(m) sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n) der vors(creven) joffr(ouwe) jaerlex wynte(re)n [laete(n) gaen/
met sinen [hue(re)n] beesten] va(n) baemisse tot s(inte) m(er)tens misse [halfm(er)te] een coeye en(de) een calf gelijc den sinen [va(n) wien dat hoe(r) genueght]/
Ite(m) sale(n) de vors(creven) wynne(n) de loke o d(aer) men de vors(creven) pasturage mede/
bevrede(n) sal vu ald(aer) vuere(n) als sij bereet es ter stat d(aer) mense luke(n) sal/
Voert es vorw(er)de dat de vors(creven) joffr(ouwe) den vors(creven) henr(icke) [wy(n)nen] die nu de thiende hebbe(n)/
sale(n) gheen tiende gheve(n) en sal va(n) ghene(n) goe gheenre hande goede dat [cleyn noch g(r)[o]te]/
sij d(aer) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) [het en wae(re) dat sijt verhuerde dat hi dan thiende hebben sale(n)] Ite(m) Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne(n) alle de goede/
come(n)de vand(er) vors(creven) thiende(n) en(de) ande(re)n goeden in vuere(n) en(de) in doen sale(n) tot behoef/
d(er) vors(creven) joffr(ouwe) [kat(line)] en(de) d(aer) af niet en [meer] sale(n) doen d(er)sschen and(er)s dan zaetcoren ende/
broetcoren dan tot d(er) [vors(creven)] joffr(ouwe) behoef voe(r) aen dier tijt dat sij [en(de) de p(er)soen] volbetaelt/
selen sijn Ite(m) sale(n) de wy(n)ne(n) den duve(n) teten gheve(n) alst ghesnuwet es/
Voert sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n) d(er) vorscr(even) joffr(ouwe) houde(n) ov(er) jaer v(er)ke(n)ne te wete(n)/
dyerste jaer drie en(de) dande(r) jae(re) twee gelijc den sinen [hoe(re)n] alsoe groet/
als sij wilt Ite(m) sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n) d(er) vors(creven) joffr(ouwe) jaerlex houden en(de) vuede(n)/
xv ocht xvi gansse en(de) die husen en(de) hove(n) gelijc den sinen [hoe(re)n] Ite(m) sale(n) de vors(creven)/
wy(n)ne(n) de vors(creven) goede laete(n) gewo(n)nen en(de) bevred bevreedt gelijc dat hijse [sijse]/
vynde(n) Ite(m) [En(de)] w(er)t dat [d(aer)] enege boeme v(er)droeghde(n) die sale(n) de wy(n)ne(n) hebbe(n) en(de) voe(r)/
elke(n) d(aer) af ii leve(n)de pote va(n)de(n) selve(n) arde wed(er) sette(n) Oec en sal Item/
[en] sale(n) de vors(creven) wy(n)ne(n) alle gheen stroe noch mest moge(n) v(er)copen noch vueren/
op ande(r) lande dan [dat] den hove toebehoert uutgesch(eiden) op v dach(mael) lants toe/
behoe(re)nde den vors(creven) p(er)soen Voert es vorw(er)de dat de vors(creven) henric [wy(n)nen] alle de/
lande laete(n) sale(n) loeflec gewo(n)nen [gemest] besaydt en(de) gebraect gelijc sij nu ghe/
wo(n)nen besaeyde en(de) gebraect sijn dats te wete(n) iiii boend(er) met ar tarwe(n)/
[en(de)] alden ande(re)n wynt(er) art met rogge En(de) alle dese vors(creven) vorw(er)de(n) condicien en(de)/
geloefte(n) hebbe(n) geloeft de vors(creven) joffr(ouwe) in deen side en(de) henr(ick) in dande(r) malcande(re)n/
vast en(de) gest(edich) te houde(n) en(de) te vold(oen) in alle (et)c(etera) en(de) telk(en) t(er)mine Hier af sijn/
borge(n) des vors(creven) h(enrix) [en(de) marien sijn s(u)st(er)] als p(ri)ncipael sculd(eren) ongesund(er)t (et)c(etera) marie gansmuys sijn/
sust(er)
baudewin sone henr(ix) wile(n) baudet [en(de)] willem de roede gehete(n) scoer capruyn/
(et) p(ri)m(us) duo p(ri)mi huffele b(er)them s m(ar)tii qu(in)ta
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-12-03 by Jos Jonckheer