SAL7308, Act: R°248.1 (98 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°248.1  
Act
Date: 1412-06-22

Transcription

2020-05-14 by Magda van Winkel
Item henric sueten ende joffrouwe margriete sijn wijf dochter symoens wilen/
vander calstren sijn comen voe(r) scepen(en) van lovene en(de) hebben quijtghescouden/
openbaerlec voe(r) hen hae(r) erfgenamen en(de) nacomelinghe(n) ten name ende tot/
behoeff gords de kersmake(re) en(de) sijnre erfgenamen en(de) nacomelinghen alle dat/
rechte en(de) alle actie eyschinghe en(de) aensprake die sij hadden ocht hebben/
mochten in enig(er) manie(re)n toter heyden van tseeftinghen diemen heet de/
heyde van coudenb(er)ghe metten houte daer op wassende en(de) met alle(n) haerre/
toebehoerten gelijc de voirs(creven) goede [heyde] geleghen sijn [es] te coudenb(er)ghe inde prochie/
van linden bekennende des voirs(creven) henric en(de) joffr(ouwe) margriete dat sij inder voirs(creven)/
heyden met haerre toebehoirten niet meer rechts en hebben Voirt aen/
hebben quijtghesconden de voirs(creven) henric en(de) sijn wijf voe(r) hen hae(r) erfgenamen/
en(de) nacomelinghen den voirs(creven) goerde kersmake(re) sijn erfgenamen en(de) nacome/
linghen en(de) alle de goede die de voirs(creven) goert houdende es van alle(n) en(de) yeghe/
welken scouden eyschinghe(n) van goeden su(m)men van ghelde vorw(er)den geluften/
condicien aensprake(n) claghe goede(n) en(de) dinghen inden welken de voirs(creven) goert/
kersmake(re) tote(n) voirs(creven) henric sueten en(de) sinen wive ghehouden was ocht verbonde(n)/
mocht sijn van wat sake(n) dat sijn mach tot opten dach van heden ende/
hebben geloeft de selve henric sueten en(de) sijn wijf op hae(r) lijf en(de) goet en(de)/
op lantzoene [zoenbreke te sijn] de voirs(creven) heyde noch en gheen goede des voirs(creven) goerts/
kersmak(er)s noch sijn erfghename(n) noch nacomelinge(n) noch ghene ande(r)/
p(er)sone die des voirs(creven) goerts goede nu ter tijt houden ocht wynnende/
sijn ocht namaels houden ocht wynnen selen noch nyeman(d)e die den/
voirs(creven) goerde nu dient ocht namaels diene(n) sal ne(m)mermeer noch te/
gheenre tijt aen te spreke(n) eyschinghe te doen te daghen te moyen in/
sake te trecke(n) ocht te campe te eyschen bi hen selven noch by nye/
man and(er)s met enghene(n) rechte gheestlec ocht wereltlec ocht and(er)s/
in enig(er) manie(re)n Bekennende en(de) v(er)lyende openbaerlec de voirs(creven)/
henric suete en(de) joffrouwe m(ar)griete sijn wijf soe waer hi hier jegen/
daden ocht ghinghe(n) in enigher manie(re)n dat si dan wae(re)n en(de) sijn souden/
soenbreke en(de) paysbreke en(de) dat sij verboert souden hebben hae(r) live en(de)/
hae(r) goede voe(r) alle he(re)n en(de) gherichte en(de) tot elker stat d(aer) si vonden/
souden w(er)den Oec kenden en(de) lyden lijeden de voirs(creven) henric en(de) sijn/
wijf dat hen van alle(n) dinghe(n) en(de) punte(n) boven bescreve(n) volcomelec/
vanden voirs(creven) goerde genoech geschiet es Hier wae(re)n ov(er) jan vanden/
huffle en(de) jan vande(n) borchove(n) scepen(en) van lovene Oec wae(re)n hier over/
lodewijc pynnoc co(m)moingimeest(er) jan de witte peter vanden huffle en(de) lode/
wijc de rike geswore(n) vander stat van lovene voe(r) de welke dit gheschiede/
als inden name d(er) voirs(creven) stat van lovene en(de) van hae(re)n weghe(n) junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer