SAL7308, Act: R°365.1 (155 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°365.1  
Act
Date: 1412-10-20

Transcription

2020-10-13 by Magda van Winkel
Cont sij allen lieden dat henr(ic) vand(er) calste(re)n es come(n) in jegew(or)dich(eit) d(er) scepen(en)/
va(n) loeven(e) en(de) [heeft] geg(even) en(de) bekindt dat hi geg(even) heeft ja(n)ne [den] pape die me(n) [heet] m(er)tens/
wijngarde(r) thof des vors(creven) he(re)n henr(ic) ghehete(n) ter wolfhage(n) met de(n) wy(n)ne(n)de/
lande beemde(n) en(de) eusselen met allen [sine(n)] hoe(re)n toebehoerte(n) Te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te wy(n)nen va(n) half m(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n [lang] d(aer) nae deen/
deen nae dand(er) d(aer) nae staph(ans) volg(ende) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) te wete(n)/
de vors(creven) wy(n)nende lande o(m)me xxxvi mudde rox goet en(de) payabel/
op de vors(creven) goede gemeynlec wasse(n)de d(er) mate(n) va(n) lov(en) met wa(n)ne en(de)/
met veede(re)n wel bereyt [te] sente andr(ies) misse apostels te betale(n) ende/
te loeven(e) te leve(re)n en(de) de vors(creven) beemde en(de) eussele o(m)me xiiii vrancr(ijx)/
crone(n) va(n) goude goet en(de) gheve of de w(er)de d(aer) af deen helft te s(ente) m(er)tens/
misse te betalen en(de) dand(er) helft te sente jans misse bap(tis)[ten] te betalen/
alle jae(r) [alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout] op alsoe dat de selve wy(n)ne te sente jans misse nae den/
uutganc vande(n) vors(creven) t(er)mine betalen sal vii crone(n)[vrancr(ijx) goet va(n) goude(n)] Voert es vorw(er)de dat/
de vors(creven) wy(n)ne de vorscr(even) lande laete(n) sal ten eynde vanden vors(creven) t(er)mine/
alsoe hijse vynde(n) sal [vynt] in sine(n) yncome(n) Te wete(n) vi boend(er) d(aer) af/
ghelegen aen den loebosch ghemest en(de) besaeyt met wynt(er) coerne/
op iiii voe(re)n en(de) vi boend(er) storten eens [eens] o(m)me gedaen gelege(n) aen/
den wuw(er) beemt voe(r) thof en(de) Ite(m) ii [vi] boend(er) brake(n) gelegen/
alre aen de vors(creven) loe gheheel en(de) iii boend(er)
Ite(m) sesse boend(er)/
brake(n) gheheel te wete(n) ii boend(er) aen de(n) loebosch neve(n) de(n) [vors(creven)] roggen/
art [en(de)] iii boend(er) neve(n) pet(er) rabbelers lant en(de) de st(ra)te gaende ter/
wolfshagen w(er)t en(de) een boend(er) geh gelegen ter stat gehete(n) dliecht/
Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) henr(icke) jaerlex leve(re)n xxviii ma(n)delen/
walme(re) en(de) oec jaerlex sette(n) omtrent de vors(creven) xv pote(n)/
en(de) voert voe(r) elke(n) droeghen boem [dien hi afhouwet] sette(n) twee leve(n)de pote vande(n) selve(n)/
arde Oec s als men int tvors(creven) hof decke(n) of plecke(n) sal soe sal de/
vors(creven) wy(n)ne den wercliede(n) den cost gheve(n) en(de) henr(icke) de dachueren/
betalen uutghescheide(n) van nuw(er) ty(m)mery(n)gen Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven)/
wy(n)ne de huysingen vande(n) vors(creven) hove(n) houden sal op sine(n) cost vand(er)/
ond(er)ste(n) rikel ned(er)w(er)t Hier af sijn borge(n) des vors(creven) wy(n)nen [jans pape(n) ...] als prin(cipael)/
sculde(re)n (et)c(etera) matheeus en(de) henr(ic) de pape sijn kynde(re) voe(r) uut de(n) broede [selfs jans hoirs vad(er)]/
gedaen henr(ic) fobelet joh(ann)es carseurs va(n) hofholsbeke ende lambrecht/
leve(n)stoc va(n) sone jans leene(n)stocs [se(r)gema(n)tin et colon(us)]et tres p(er)m sui filii [p(re)d(i)c(t)i] premis(sis) alios inde(m)pne(m)/
(con)s(er)va(r)e alb(us) spoel(ar)t oct(obris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer