SAL7309, Act: V°152.1 (70 of 117)
Search Act
previous | next
Act V°152.1  
Act
Date: 1421-04-09

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
It(em) h(er) jan van berlaer he(re) van helmont en(de) van keerb(er)ghen heeft geloeft walrave(n)/
van helmont sine(n) naturliken soen dat hi tusschen dit en(de) xiiii nacht na paesschen/
[des dijsdaeghs voer pinxte xiiii nacht nae paesschen beloken pinxte(n) pinxten] neestkome(n)de den selven walrave(n) sine(n) sone vesticheit en(de) guedinge doen sal vanden/
goede(n) en(de) heerlicheide(n) van keerb(er)ghen met allen sine(n) toebehoirte(n) also dat walrave(n)/
voirs(creven) vaste en(de) seker sal sijn of janne den bonte(n) die tot sine(n) goeden beleidt is/
uut macht va(n) sine(n) scepen(en) brieve(n) van loven(e) doen doen Behoudeliken dien dat/
de he(re) va(n) helmont die goede en(de) heerlicheit van keerb(er)gen behoude(n) besitte(n) ende/
gebruken sal tot sijnre tocht also lange als hi heeft en(de) dat walrave(n) dleve(n) lanc/
des he(re)n van helmont gheen bewijnde daer in hebben en sal Met sulker vurw(er)den/
w(aer)t also dat de voirs(creven) walrave(n) voir den voirs(creven) he(re) van helmont sine(n) vader van live/
t(er) doet quame sonder wittige geboirte na hem te late(n) dat de goede en(de) heerlicheit/
va(n) keerb(er)gen voirs(creven) weder kome(n) souden op den voirs(creven) he(re) va(n) helmont en(de) daer na op/
sijn erfgename(n) of op den ghene(n) diense de voirg(enoemde) he(re) van helmont gonne(n) soude/
Voert heeft geloeft de voirs(creven) he(re) van helmont den voirs(creven) walrave(n) sine(n) nat(ur)liken sone/
mids dat hi sijn tocht behoudt inde goede en(de) heerlich(eit) va(n) keerb(er)gen voirs(creven) dat hi den/
voirs(creven) walrave(n) bynne(n) desen voirgh(eruerde) tide goede vesticheit sal doen of doen doen va(n)/
also vele renten inde meyerie vanden bosch gelegen hem te heffen also lange als de/
he(re) va(n) helmont leven sal die also goet sullen sijn als de rente(n) van keerb(er)gen voirs(creven)/
borch(oven) ridder fe(bruarii) xviii borch(oven) ridd(ere) febr(uarii) xviii/
[borch(oven) calstr(is) ap(ri)l(is) ix
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Add. 1 [links]
Date: 1421--
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
Dand(er) vorw(er)de h(ier) af steet vii dage in junio h(ier) na volgen(de)
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer