SAL7318, Act: R°147.1-V°147.1 (1115 of 3137)
Search Act
previous | next
Act R°147.1-V°147.1  
Act
Type: geschil
Date: 1423-10-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-22 by Jos Jonckheer
Van pete(re)n willemair vranx soen/
ende meester janne paen/
Het sijn comen in rechte voer meye(r) ende scepen(en) van loven(e) en(de) op de goede hier nae/
bescreve(n) meester jan paen in deen side ende peter willemair vranx soen was/
in dande(re) van alrehande ongebruyke alsoe de voirs(creven) peter hem becroende dat hem de/
voirs(creven) meester jan dade aen sijn huysinge gelegen inde scrijnstrate neve(n) huyse ende/
hof des voirs(creven) meest(er) jans daer de voirs(creven) pet(er) een aensprake dede en(de) bewijsde/
inde(n) yersten hoe de voirs(creven) meest(er) jan enen steynen muer hadde doen setten/
en(de) metsen in sinen hof jegen een came(r) die onder toebehoe(re)nde is den voirs(creven)/
pete(re)n ende boven den voirs(creven) meester janne en(de) oec jegen een ande(re) came(r) den/
voirs(creven) pete(re)n alleen toebehoe(re)nde gelegen ten goeden w(er)t des voirs(creven) peters/
daer mede dat de selve meest(er) jan hem bename dlicht van sinen erve voirs(creven)/
en(de) dat dat onredelic we(re) want nae dat die een came(r) den voirs(creven) meest(er)/
janne boven toebehoerde soe en mochte de voirs(creven) pet(er) inde selve came(r) beneden/
van boven gheen licht hebben en(de) dat we(re) te male ong onmogelic seide oec dat/
den voirs(creven) muer bynne(n) sine(n) oseldrup stonde en(de) [te] na sinen erve en(de) dat meest(er) jan/
met dien mure bename dat dwater des voirs(creven) peters sine(n) ganc niet hebbe(n) en/
mochte alsoet sculdich wa(r)e te hebben Voert bewijsde de voirs(creven) peter hoe de/
voirs(creven) meest(er) jan in sijn came(r) gelegen ten goeden w(er)t des selfs peters staende/
hadde een scoersteen pype die alsoe hi meynde hem te nae stonde en(de) over/
sijn erve hynge alsoet blijcte bij toesien hoepte en(de) meynde de voirs(creven) peter dat/
hi daer mede rumen soude en(de) die setten alsoe hi die sculdich ware te setten/
Daer op dat de voirs(creven) meester jan met sinen geleverden voersprake dede ver/
antwerden en(de) seggen dat hi den voirs(creven) muer niet afdoen en soude en(de) dat hi/
den voirs(creven) pete(re)n niet te nae en stonde want hi hadden op sijns selfs erve geset/
en(de) beg(er)de datten de he(re)n de scepen(en) visente(re)n souden mett(er) stat meesters op dat/
hen geliefde en(de) seide voert dat de voirs(creven) scoersteen ov(er)langen tijt gestaen/
hadde also hi nu stonde hoepte en(de) meynde dat hi also soude bliven staende/
en(de) dat hijs niet afdoen noch ruymen en soude Voert bewijsde de voirs(creven) meest(er)/
jan dat de voirs(creven) peter in ene(n) nuwen stal dien hi hadde doen maken geset/
hadde een vynste(r) ten goeden w(er)t des voirs(creven) meest(er) jans die hi te neder geset/
hadde also hi meyndde Noch bewijsde hi dat de voirs(creven) pet(er) alsoe hi meynde aende(n)/
egge vande(n) voirs(creven) stalle neve(n) de came(r) meester jans voirs(creven) te nae gemets/
hadde yesch ende versochte van rechte dat de voirs(creven) peter dat ruymde en(de)/
afdade Op welke stucken de voirs(creven) peter hem verantwordde zeggen(de) dat hi
//
hoepte dat hi de voirs(creven) venste(r) hoegh genoech geset hadde want hi hadse van/
sijnre siden geset meer dan vii voete hoech vander erden hoewael dat dertrike/
over meester jans side hoeger wa(r)e dat machte meester jan nede(re)n alst hem/
geliefde en(de) hoepte dat mids dien hi sijn venste(r) niet afdoen en soude noch hoeg(er)/
setten Oec hoepte hi dat hi aenden egge [van] sinen stal den voirs(creven) meest(e) jan niet/
te nae gemets en hadde Oec beroide hem de voirs(creven) meester jan tot den/
he(re)n den scepen(en) die op voirtiden scepen(en) geweest hadden en(de) voirtijts op derve/
seker vo(n)nissen gewijst hadden tusschen hem en(de) pete(re)n voirs(creven) bege(re)nde datme(n)/
die aenhoe(re)n woude alsoe dat de scepen(en) van loven(e) gemaent vanden meye(r)/
van loven(e) wijsden voe(r) een vo(n)nisse want meest(er) jan beg(er)de doude scepen(en) v(er)hoert/
te hebben dat sij die beg(er)den taenhoe(re)n en(de) dae(re)n teynden recht dwelc/
geschiede Ende dien aengehoirt opt voirs(creven) erve soe maende de meye(r)/
van loven(e) voert de scepen(en) van loven(e) die wijsden voe(r) een vo(n)nisse inden yerste(n)/
dat de voirs(creven) peter sijn venste(r) hoeghe genoech geset hadde en(de) dat sij alsoe/
soude bliven staende Ende voert also vander metselrien die pet(er) gemets/
hadde opten egge van sinen stalle aen des voirs(creven) meest(er) jans came(r) dat hi die/
metselrie afdoen en(de) ruymen soude alsoe verre hem der stat meesters/
bewisen souden Voert soe wijsden sij voer een vo(n)nisse dat de voirs(creven) meest(er)/
jan sijn voirs(creven) scoersteen pype afdoen soude alsoe verre sij buten loets stonde/
en(de) woude hise opmaken dat hise te loete setten soude Ende alse vanden/
voirs(creven) meest(e) jans mure staende voe(r) de voirs(creven) came(re)n wijsden sij voer een/
vo(n)nisse dat meester jan dien muer afdoen soude en(de) woude hi metsen of/
ty(m)me(re)n dat hi dat doen soude also hi sculdich wa(r)e te doen ende dat de/
voirs(creven) meester jan des voirs(creven) peters hemelwater van sinen huysinge(n) comen(de)/
leiden sal over sijn erve alsoe hijt sculdich es te leyden P(rese)ntib(us) egidio rike/
rasone de gravio joh(ann)e pynnoc iuniore et joh(ann)e vander lynden scabinis lovan(iensis)/
octobr(is) v anno xiiii[c] xxiii[o]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Raes van Graven
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jan vander Lynden
Last update: 2010-10-15 by Bart Thoelen