SAL7319, Act: R°133.1-V°133.1 (1099 of 2876)
Search Act
previous | next
Act R°133.1-V°133.1  
Act
Date: 1424-11-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-25 by Transkribus Software
Van h(ere)nvrancken ghielijs priest(er)/
en(de) willem(me) van baussele/
Het sijn comen in rechte voer meyer ende scepene(n) van loven(e) gord van hoebroec ja(n)nes/
ende gielijs geheten scoex gebruede(re) kynde(re) wouters wilen coex de welke gord omtrent/
xx jaer voerleden overmids vo(n)nisse van scepen(n) brieven van loven(e) beleidt was tot den/
goeden des selfs gords coex biden meye(r) vander gheeten ende den scepen(en) van landen/
in deen side h(ere)nvrancke(n) ghielijs p(er)soen vanden beghinen te thiene(n) ende willem(me) van/
baussele die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) met meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) beleidt sijn op den xi[sten] dach der maent van octobr(is) lestleden tot den/
goeden marien die naewijf was des voirs(creven) wilen wout(er)s coex metter selver marien/
in dande(re) daer de selve h(er)vrancke willem en marie een aensprake deden ten voirscr(even)/
gorde w(er)t van hoebroeck ende ten voirs(creven) gebruede(re)n w(er)t Seggende dat t(er)tijt dat de/
voirs(creven) wilen wout(er) scoex aflivich was werden de voirs(creven) gord van hoebroeck ende/
met hem de voirg(enoemde) jannes scoex quame(n) int huys daer de voirs(creven) woute(r) aflivich/
worden was seggende de voirs(creven) gord met guerliken worden tot der voirs(creven) marien/
lieve zust(er) ghi hebt wel goets raeds te doen(e) wes ic u doen mach dat wille ic/
g(er)ne doen ende ghi hebt brieve onder van henrix m(ijns) swag(er)s wegen d(aer) ic hem mede/
behelpen soude ende hi heves nu te doen(e) die soudic u g(er)ne bidden dat ghi mi/
gheven woudt De voirs(creven) marie antwerdde sij woudt g(er)ne doen ende dede hem op/
de scrijne daer hi inne ghinc ende de voirs(creven) jannes die clerc es overlas alrehande brieve/
die daer inne wae(re)n daer hi onder dande(re) vant den voirs(creven) beleidbrief daer mede dat/
de voirs(creven) gord gelijc voirscr(even) steet beleidt was tot den goeden des voirs(creven) wilen wout(er)s/
en den scoutbrief daer af daer mede dat hi den voirs(creven) h(ere)nvrancke(n) willem(me) ende/
marien ongebruyck dede vanden voirs(creven) goede beyde have en(de) erve Ende dat de voirs(creven)/
gord en(de) jannes mett(er) voirs(creben) subtijlheit de voirs(creven) beleidbrief en(de) scoutbrief met/
hen droegen Ende dat dit aldus geschiede des gedroech haer de voirs(creven) ma(r)ie/
tot den voirs(creven) gord en(de) jannes en(de) tot hoerre eed of de voirs(creven) marie woudt selve/
houde hoepten en(de) meyndden soe waer sij daer voer gheene(n) eed doen en wouden/
dat gord en(de) jannes de voirs(creven) brieve wederbrenge(n) souden daer sise gehaelt hadde(n)/
int behelt vander voirs(creven) marien seiden oec voer al dat een onredelic ende/
o(n)mogelic stuck wa(r)e datme(n) yeman(de) alsoe sijn brieve onthalen soude als hi in/
alsulken druck wa(r)e als de voirs(creven) marie doen was Ende al w(er)t alsoe dat gord/
of de gebruede(re) voirs(creven) seggen wouden dat sij in hoe(r) scrijne laghen die den/
kynde(re)n toebehoirde als vliegende erve soe hadde sij noch te dier tijt den slotel/
daer af en(de) hoe(r) ande(re) have inde voirs(creven) scrijne liggen(de) alsoe wael alse de voirs(creven)/
brieve die oec have wa(r)en Op dwelke de voirs(creven) gord [ja(n)nes ende gielijs] hen verantwerdden
//
ende seyden dat sij ten huys quame(n) alsoe voirscr(even) steet mar de voirs(creven) marie/
gaf hen de voirscr(even) brieve hoepten en meyndden na onss gened(ichs) he(re)n hoege/
heerlicheit van brabant en(de) nae sijnre stat recht van loven(e) dat gorde sijn/
brieve blive(n) souden en(de) versochten datme(n)ten hielde in sine(n) beleide ende/
dat mense hem met alsulken worden niet afwynne(n) en soude en(de) beg(er)den/
aenden meyer dat hi des marien woirde de he(re)n de scepen(en) Op dwelke de/
voirscr(even) marie h(er)vranck en willem repliceerden al mocht sise hen gegeven/
hebben soe en seide hi haer van schoutbrieve noch van beleidbrieve ende/
niet anders dan van henrix sijns swagers brieven Alsoe dat de meyer/
van loven(e) maendde de scepen(en) van loven(e) wes recht sijn soude de welke/
scepen(en) daer op gemaent wijsden voer een vo(n)nisse dat sij van beyde den voirs(creven)/
p(ar)tyen de brieve beg(er)den te henw(er)t en(de) in hoerre clerc hande te hebben/
beyde schoutbrief en(de) beleidbrief en(de) dat elke van hen vanden voirs(creven) goede(n)/
hebbe des hij nae den lantrechte sculdich soude sijn te hebben p(rese)ntib(us) joh(ann)e/
de borchoven joh(ann)e de oppendorp filio quond(am) walte(r)i joh(ann)e de nethen(en) henrico/
de calstr(is) walt(er)o ca(pelle)[ma(n)] arnoldo vynck et hen(ri)[co] wante scab(inis) lovan(iensibus) anno/
xxiiii no(vem)[br(is)] xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator