SAL7319, Act: R°197.6-V°197.1 (1665 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°197.6-V°197.1  
Act
Date: 1422-08-18
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-22 by Transkribus Software
Item villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxit) rat(i)one do(min)[ii] d(omin)um egidiu(m)/
neesen p(res)b(ite)r(u)m ad bona wil(he)lmi d(i)c(t)i beal lieu (com)morant(is) apud pieterbais/
sit(a) apud pieterbais ac alibi ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) (con)sistunt in domib(us) curt(ibus)/
t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis censu trecensa (et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) att(inentibus) pro/
c(er)tis recognit(i)onib(us) et p(ro)missionib(us) (con)script(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um)/
tenor sequitur in hec verba Cont sij allen lieden dat willem beal/
lieu woenen(de) te pieterbais es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hi genomen heeft van joffr(ouwe) lijsbetten die wijf was/
gheerts wilen vande(n) passche hoer hof geheten [gelegen] te meylhem ond(er) dbosch ald(air)/
mette(n) huysen hoven wynnende(n) lande en(de) allen sine(n) toebehoirte(n) Te houde(n) te/
hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van sesse ja(r)en/
lang deen nae dander sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) te/
weten dit yerste jaer o(m)me achthien mudde corens geheete(n) weysinc
//
en(de) dand(er) jaer daer na volgen(de) o(m)me tweentwintich mudde corens gehete(n) weysinc/
en(de) dan voertaen alle jaer o(m)me vie(re)ntwintich mudde corens geheten weysinc /
goet en(de) payabel der maten van thienen te wete(n) sesse halster der selv(er) mate(n)/
voer een mudde gereekent te sente andries misse apostels te betalen en(de) te/
loven(e) te leve(re)n alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende en(de) telken t(er)mine als ver/
volghde schout Item sal noch de voirs(creven) wynne gheve(n) der voirg(enoemde) joffr(ouwe) van/
sente andr(ies) misse neestkomen(de) over een jaer een halst(er) raepsaets en(de) een/
halster erweten en(de) dan alsoe voertaen [alle] jaer te sente andries misse den/
voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende een halst(er) raepsaets en(de) een halster erwiten elx goet/
en(de) payabel der maten voirs(creven) en(de) oec te loven(e) leve(re)n en(de) telken t(er)mine/
als vervolghde schout Met vorw(er)den dat de voirs(creven) joffr(ouwe) den voirs(creven) wynne/
altoes als hi hoer pacht brengt sine(n) cost gheve(n) sal en(de) sine(n) p(er)de(n) hoy/
Item sal de voirs(creven) wynne leve(re)n alle jair den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende iii[c] walme(re)/
goet en(de) custber om die op de huysinge vanden voirs(creven) hove te verdecken/
en(de) soe wa(n)neer men die verdect soe sal de wynne den wercliede(n) den cost/
gheve(n) en(de) m(ijn) joffr(ouwe) sal de dachu(r)en betalen Ite(m) w(aer)t oec alsoe dat aende/
voirs(creven) huysinge bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine yet gebrake te make(n) van plecke(n)/
van decken oft van ty(m)me(re)n dat sal de voirs(creven) wynne doen doen en(de) den/
wercliede(n) oec den cost gheve(n) en(de) m(ijn) joffr(ouwe) de dachu(r)en betale(n) uutgesceide(n)/
van allen nuwe(n) w(er)ke(n) d(aer)inne en sal de wynne niet gehoude(n) sijn Ite(m) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirscr(even) goede den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende wy(n)ne(n)/
en(de) w(er)ven sal wel en(de) loflic op sijn getidege voren gelijc sine(n) reengenoete(n)/
bove(n) en(de) beneden en(de) allet stroe d(aer) op wassen(de) alle jaer int voirs(creven) hof/
vu(r)en en(de) dat ald(aer) ette(n) en(de) slite(n) met sine(n) beeste(n) en(de) te meste maken/
en(de) dat uutvu(r)en opt voirs(creven) lant slants meeste(n) p(ro)fite Ite(m) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle truncboeme aende voirs(creven) goede staende truncke(n) te behoirlike(n) tide/
de goede mede te bevrede(n) en(de) alle v(er)droeghde boeme sal de wynne/
hebbe(n) en(de) voe(r) elke drie ande(re) vande(n) selve(n) arde wed(er)setten Ite(m) heeft geloeft/
de voirs(creven) willem der voirs(creven) joffr(ouwe) bynne(n) eenre maent neestkomen(de) voer/
de voirs(creven) vorw(er)den tond(er)pande te sette(n) twee mudde rox d(er) mate van lov(ene)/
aen goede seker pande gelege(n) te dongelb(er)ge en(de) d(aer)toe soe veel te doen(e)/
voe(r) hof en(de) he(re) d(aer)men die goede af houden(de) es dat haer vast en(de) seker/
sijn sal H(ier) wa(r)en over jan vande(n) huffle en(de) jan vande(n) borch scepen(en) van/
lov(ene) geg(even) xviii dage int august int jaer onss dusent cccc en(de) xxii[o]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-08-15 by The Administrator