SAL7319, Act: R°69.1,V°68.4 (591 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°69.1,V°68.4  
Act
Date: 1424--

Transcription

2020-07-21 by Mi-Je Van Gils
Cont sij allen lieden dat henric boxho(r)en roelof boxho(r)en sijn sone te vo(r)en uut sinen/
broede gedaen gord roelofs en(de) joffr(ouwe) katline sijn wijf docht(er) des voirs(creven) henrix sijn/
comen in jegeword(icheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) hebben gegeve(n) ende bekent dat sij/
gegeven hebben henricken wante nu t(er)tijt scepen(e) te loven(e) henr(icken) baten ende/
willem van waes een stucke beemts houden(de) omtrent ix dachmael alsoet/
belegen es tusschen de goede der stad van loven(e) [die wa(r)en everarts ve(re)nbruyde(re)n] en(de) de goede peters van nethenen/
Te houden en(de) te hebben van halfm(er)te neestkomen(de) enen t(er)mijn van xvi ja(r)en/
lang deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de) o(m)me coreel uut te graven [en(de) te steke(n)] elx jaers/
da(r)enbynne(n) o(m)me xxii vrancr(ijx) cronen goet van goude en(de) swaer van gewichte/
of de w(er)de daer af in ande(re)n goeden gelde en(de) o(m)me een dusent coreele te/
halfmerte te betalen(e) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als vervolghde schout Item es vorwerde en(de) ond(er)sproken w(aer)t alsoe dat den voirs(creven)/
henr(icken) wante henr(icken) baten en(de) willem van waes geliefde ten eynde vande(n) voirscr(even)/
t(er)mine den voirs(creven) bemt lang(er) te houde(n) dat sij dat dan doen selen moge(n) ende/
den selve(n) beemt houde(n) alsoe lange alst hen sal genuege(n) sond(er) yemants wed(er)seggen/
ind(er) manie(re)n en(de) om den prijs voirs(creven) [Behoudelic dien dat site(n) hem altoes wel verborge(n) selen jaerlix d(aer) sij ghegrave(n) sele(n) hebbe(n) jaerlix slichten(de) en(de) yffene(n) en(de) als sijs niet lang(er) houde(n)en willen selen site(n) al] Op alsoe dat sij de voirs(creven) beemt alse sijt? niet?/
lang(er) houde(n) en willen slythen selen en(de) den selve(n) beemt d(aer) na een jaer/
geslicht houde(n) en(de) van dien jaer oec betalen xxii crone(n) en(de) m coreele gelijc/
voirscr(even) steet [ten t(er)mine vors(creven)] dat sine noch houde(n) moige(n) ene(n) t(er)mijn van xvi ja(r)en lang op dat sij willen ind(er) manie(re)n en(de) om den prijs voirs(creven) op alsoe dat sine hem altoes wael verborge(n) selen Behoudelic dien dat sij bynne(n) den lesten xvi ja(r)en van ja(r)e te ja(r)e scheiden selen moigen op dat sij willen Ite(m) selen sij den voirs(creven) beemt d(aer) si gegrave(n) selen hebben jairlix slichte(n) en(de) yffene(n) En(de) so wanneer sijs niet lang(er) houde(n) en willen inde leste xvi jaer soe selen siten met allen slichten en(de) dan een jaer daer nae dat siten geslicht selen hebben moete(n) houde(n) en(de) van dien een jaer oec betalen xxii crone(n) en(de) m coreel ten t(er)mine voirs(creven) gelijc voirscr(even) steet W(aer)t oec alsoe dat inde(n) voirs(creven) beemt e(n)nige erde wa(r)e die te/
gheene(n) coreelen en dochte soe hebben de voirs(creven) [drie] p(er)sone oec geloeft dat sij/
die erde twee voete nede(re)n selen en(de) gheene hovele noch berge inde(n)/
selve(n) beemt late(n) ligge(n) Item selen oec de selve iii p(er)sone hebbe(n) den voirs(creven)/
t(er)mijn lang due(re)nde alle de willegen opte(n) voirs(creven) beemt aen de dyle ald(aer) staende/
en(de) negheene ande(re) Item es oec ond(er)sproken dat de voirs(creven) p(er)sone opte(n) voirs(creven)/
beemt sette(n) moge(n) en(de) make(n) een huys en(de) coreelhove(n) tot hoe(re)n meesten/
gheryeve en(de) tselve huyf huys en(de) coreelhoven te hoe(re)n afsceide(n) wed(er)/
afbreken en(de) hoer p(ro)fijt d(aer) mede doen sond(er) nyemants wed(er)seggen en(de) dat/
afgebroken selen sij de plaetse ruymen en(de) yffene(n) gelijc den beemde voirs(creven) op dande(re) plaetse/
Ende de voirs(creven) iii p(er)sone hebbe(n) geloeft te vervane daneel boxho(r)en soen des/
voirs(creven) henrix ond(er) sijn dage wesen(de) dat hi als hi tot sine(n) dage(n) come(n) sal sijn (et)c(etera)/
calst(ris) ca(pelle)[ma(n)] dec(embris) penult(ima)
ContributorsHadewijch Masure , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt