SAL7319, Act: R°72.1-V°72.1 (611 of 2873)
Search Act
previous | next
Act R°72.1-V°72.1  
Act
Date: 1424-08-12
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-09 by Transkribus Software
Cont sij allen lieden dat henric vand(er) clabbeken dieme(n) heedt vanden bossche soen/
mychiels wilen vand(er) clabbeken dieme(n) hied vande(n) bossche van sente aeghte(n) rode es come(n)/
in jeg(ewoirdicheit) d(er) scep(enen) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en bekent dat hi genome(n) heeft van ja(n)ne lonijs/
den oudsten [natuerlic] soen meest(er) jans wilen lonijs canoinx en(de) cost(er)s te ludick de goede des selfs/
jans gehete(n) ten broeke met huysen hoven wynnen(de) lande(n) beemde(n) eeusselen en(de) heyden/
boschweyden en(de) met allen hoe(re)n toebehoirte(n) behalven dien dat hi gheen recht hebbe(n)/
en sal int lant gelege(n) ter erdbrugge(n) bid(er) galghen van ov(er)yssche wa(n)t dat den goede(n)/
vande(n) broeke niet toe en hoert Te houde(n) te hebben en te wynne(n) van halfmeye/
neestkomen(de) halfm(er)te neestkomen(de) ene(n) t(er)mijn van vier jae(re)n lang d(air) na sond(er)/
middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me xv sacke corens yscher mate(n) goet/
en(de) payabel met wa(n)ne en met veede(re)n wel bereidt te wete(n) acht zister der/
selv(er) mate(n) voe(r) elken sack gerekent altoes te sente andries misse apostels/
en(de) ten langsten tons(er) vrouwen dage lichtmisse te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n op des/
voirs(creven) wynnen cost alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde/
schout Item es vorwerde dat de voirs(creven) wynne sijn beesten opten bosch gheentijt doen/
en mach dan als den hou drie jaer oud es Item sal de voirs(creven) wynne een molevat lijnzaets/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde moige(n) neme(n) opte voirs(creven) goede hout te berne(n) inde(n) voirs(creven) hove vande(n)/
broeke en(de) anders niet en(de) altoes ter mynster scaden Item sal de voirs(creven) wynne hebben den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de thiende van haffligem ald(air) gelijc datse de voirs(creven) jan lonijs houdt vande(n)/
cloester van haffligem en(de) die thiende alle jaer indoen en(de) vue(re)n int voirs(creven) hof op sijns selfs/
cost en(de) d(air) af sal de selve wynne alle jaer gheven en(de) betalen dien van haffligem xx/
rijnsche guld(en) alsoe dat den voirs(creven) janne gheene(n) co(m)mer d(air) af en come En(de) allet stroe dat/
vande(n) voirs(creven) lande en(de) vand(er) voirscr(even) thienden come(n) sal dat sal de voirs(creven) wy(n)ne te meste bri(n)gen/
b(ri)ngen [maken] int voirs(creven) hof en(de) dat mest alle jaer vue(re)n opt lant den voirs(creven) hove vande(n) broeke toebe/
hoe(re)nde en(de) ten meeste(n) p(ro)fite des selfs lants en(de) nerghens elde(r) Ite(m) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
janne lonijs gheve(n) alle jae(re) vijfhond(er)t walm stroes de huysinge ald(air) mede te houde(n) en(de) anders/
gheene(n) walm make(n) noch stroe v(er)coepen noch vande(n) goede(n) vue(re)n noch doen in gheenre manie(re)n/
en(de) als noet es ald(air) te decken so sal de voirs(creven) jan de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sal den werclieden/
hoe(re)n cost gheve(n) Ite(m) sal de wynne alle jaer opte voirs(creven) goede houde(n) c scape en(de) xx hoed vees/
behalven sijn p(er)de en(de) e(m)mer alsoe veel beeste(n) dat hi alle dat voirs(creven) stroe wel en(de) loflic bynnen/
den voirs(creven) goeden te meste mach maken Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel en(de) loflic/
wynne(n) met iiii getidege(n) voren en(de) besaeyen met goeden saeyt sade en(de) ten eynde vanden/
voirs(creven) vier jae(re)n laten alsoe hise vant ten begy(n)ne vande(n) voirs(creven) t(er)mine te wetene sesdalf boend(er) en(de) een dachmael lants bezaeyt met rogge en(de) sesse boend(er) en(de) een dach(mael) lants bezaeyt met zom(er)coerne en(de) de brake eens o(m)me gedaen Item sal de voirs(creven) wy(n)ne [alle] de beemde wel en(de) loflic/
gheroy gheryoelt laten Ite(m) sal de voirs(creven) jan lonijs den voirs(creven) wy(n)ne alle jaer eenwerf levereye/
gheven of den selve(n) wynne d(air) voe(r) afslaen ene(n) sack rogs ysscher mate(n) Item es vorw(er)de
//
Item es vorw(er)de dat de voirg(enoemde) wynne jairlix betalen sal den chijns en(de) co(m)mer/
die onse gened(ichs) he(re) de h(er)toge van brabant aende voirs(creven) goede heeft sond(er) janne lonijs/
e(n)nigen afslach d(air) af te doen(e) ende w(er)t dat de voirs(creven) wynne des niet en betaelde/
es vorw(er)de soe wat scaden dat daer af quame dat de voirs(creven) wynne die betale(n) sal/
moeten op sine(n) last en co(m)mer Voert es ond(er)sproken w(er)t alsoe dat jan lonijs/
voirg(enoemt) bynne(n) den voirs t(er)mine e(n)nighande poten cochte om op de voirs(creven) goede te/
setten dat de wynne die soude halen daerse jan gecocht hadde en(de) die op/
sine(n) cost op de voirs(creven) goede daer dat orberlijxt en p(ro)fitelijxt wae(re) sette(n) ende/
planten Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede ten eynde van sine(n) voirs(creven)/
t(er)mine bevreedt laten gelijc dat hise vant te sine(n) aencome(n) en(de) w(er)t oec dat hise bat/
bevreedde of yet meer d(aer) aen v(er)maecte dan hi bevr bevreedt en(de) v(er)maect vant soe/
es vorw(er)de dat hi dat niet wed(er) af breken en sal moghen Welke vorw(er)den en(de)/
poente(n) alle en(de) yegewelke bove(n) bescreve(n) de voirs(creven) wynne heeft geloeft de(n) voirs(creven) janne/
lonijs wel en(de) loflic te voldoen en(de) te vervullen en(de) [in] alle der voege(n) en manie(re)n/
bove(n) vercleert en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout opp(endorp) walt(er)i calstris/
aug(usti) xii/
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-07-18 by The Administrator