SAL7319, Act: V°287.1,R°287.1 (2398 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°287.1,R°287.1  
Act
Date: 1425-05-02

Transcription

2021-02-02 by Mi-Je Van Gils
Van ja(n)ne vand(er) hagen en(de) ja(n)ne/
vand(er) hagen den jongen sine(n) sone/
de quib(us) in p(rese)nti late(re) h(ab)e(tur) add(ucti)[o]
//
Het es gevorw(er)t tusschen janne vander hagen en(de) janne vander hagen den jongen sine(n) sone alse vanden/
brieven beyde scoutbrief en(de) beleytbrief daer mede dat jan de sone voirs(creven) gheleidt es met meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) tot allen den goeden hant en(de) erve des voirs(creven) jans vander hagen sijns vaders/
datmen de selve brieve nyeman gheven en sal alsoe lange als jan de vader en(de) de sone voirs(creven)/
beyde gade(r) leven selen mar waert alsoe dat de voirs(creven) jan de vader aflivich worde en(de) de sone kynd(ere)/
hadde van katline(n) van thienen sine(n) wive soe soude men den voirs(creven) sone of sine(n) wive al wa(r)e hi/
doet de voirs(creven) brieve alle beyde overgheven Op alsoe dat hij of sij lijsbetten van yse(re)n die nu wijf/
des voirs(creven) jans svaders alsdan vaste setten sal en(de) sonder vertrech betalen xxv gulden(en) te xl pl(acken)/
en(de) een bedde met eenre sargen en(de) ene(n) paer slapelaken(en) oft hoe(r) peyselic en(de) vredelic laten volgen/
die have die de voirs(creven) jan de vader achter laten sal uutghescheiden tvliegenderve dat de voirs(creven)/
jan de vader en(de) beatrijs sijn yerste(n) wijf te gade(r) houden(de) wa(r)en En(de) waert alsoe dat de voirs(creven) jan/
de sone aflivich worde voe(r) sine(n) vader voirs(creven) en(de) hi gheene wettige gebeurte achter en liete soe/
salmen dan den voirg(enoemde) janne den vader de voirscr(even) brieve beide scoutbrief en(de) beleidbrief ov(er)gh(even)/
op alsoe dat hi der voirs(creven) katline(n) van thiene(n) die wijf es des voirs(creven) jans des soens w(aer)t dat sij/
dan leefde bekenne(n) sal hoe(r) thocht hoe(r) leefdage lang due(re)nde in een huys en(de) hof met sij(n)re/
toebehoirten [gelegen te halen] tusschen de goede arnts matheeus en(de) de strate gaende te dyest w(er)t En(de) desgelijx/
oec hoe(r) tocht te hebben nae des voirs(creven) jans des vad(er)s doet w(aer)t dat sij hem verleefde en(de) niet/
eer in een ande(r) huys en(de) hof met sine(n) toebehoirten daer de selve jan de vader nu inne/
woent gelegen oec te halen jegen tvoirs(creven) huys over tusschen de hoelstrate ald(aer) en(de) de/
goede joes muetens en(de) der selver katlinen daer af dan alsulken besacheyt doen dat huer/
hae(r) leefdage lang due(re)nde vaste en(de) seker sijn sal cor(am) nethen(en) vynck maii s(ecunda) a(n)no xxv[o]
ContributorsHadewijch Masure , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt