SAL7319, Act: V°291.2 (2425 of 2904)
Search Act
previous | next
Act V°291.2  
Act
Date: 1425-05-02
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-23 by Transkribus Software
Item walt(erus) et joh(ann)es de de heyst f(rat)res filii pet(ri) q(uon)dam de heyst/
et ma(r)ia de heyst soror eor(un)de(m) fr(atru)m p(ri)us a pane aleyd(is) rel(i)c(t)e/
d(i)c(t)i q(uon)d(am) petri sue m(at)ris ema(n)cip(ata) cu(m) (con)sensu eiusd(em) aleyd(is) m(at)ris/
recog(noverunt) se l(egi)time vendid(isse) joh(ann)i opte(n) berch eor(um) soro(r)io et kat(harine)/
ei(us) uxo(r)i soro(r)is d(i)c(t)or(um) fr(atru)m (et) soror(is) om(n)ia (et) sin(gu)[la] mo(bi)[lia] que/
vliegenderve nu(n)cup(antur) necno(n) om(n)ia (et) sin(gu)[la] alia bona mo(bi)[lia]/
quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censeantur que d(i)c(t)is f(rat)rib(us) (et) soro(r)i cess(eru)nt/
ex morte p(re)d(i)c(t)i q(uon)da(m) petri eor(um) p(at)ris et que ip(s)is cede(re) et/
(com)pete(re) debeant ex morte aleydis eor(um) m(at)ris p(re)d(i)c(t)e pro/
c(er)to p(re)tio de quo sat(is)f(actum) Promitt(entes) sat(isfacere) calstr(is) vynck eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-08-15 by The Administrator