SAL7322, Act: R°128.1-R°129.1 (67 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°128.1-R°129.1  
Act

Transcription

2020-01-19 by kristiaan magnus
Item dieric van rosierez van opp(re)bays soen dierix wilen van rosirez/
es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepene(en) van lov(en) ende heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van h(ere)n janne boxhoe(re)n ridder sijn hof te/
geheten te weez gelegen inde p(ro)chie van yncourt met huysen/
hoven wynnende landen beemden eeuwelen bosschen [metter weyen] en(de) allen ande(re)n/
sinen toebehoirten
[ende] metten weyen vanden bossche den selven hove/
toebehoe(re)nde en(de) allen sinen ande(re)n toebehoirte(n) Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van l sente andries misse neestcome(n)de/
enen t(er)mijn van ix jae(re)n langc deen na dander staphans sonder/
middel volgende elx jaers hie(re)n bynnen enen t(er)mijn van om/
xxiiii mudde r ende x molevate rogs goet en(de) payabel/
met wanne en(de) met veede(re)n wael bereyt der maten van/
geldenake te s(in)[te] andries misse apostels te betalen en(de) te loven [int voirs(creven) hof]/
te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) dieric/
ten eynde van sinen voirs(creven) t(er)mijn [de voirs(creven) lande] wel en(de) loflic sal laten besaeye(n)/
Te weten den arnt die te opp(re)bays weert leet met sijnre/
toebehoirten al met wynt(er) corne op iiii getidege voren den/
ande(re)n aert die te glymez weert leegt met zom(er)coren
Ende/
alle de ande(r) lande sal hij laten brake liggen want hise also/
vant te sinen innecomen Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
alle den tsijs uut den voirs(creven) goeden gaende gelden en(de) betalen sal op/
h(ere)n jans cost voirs(creven) ten behoirliken t(er)minen ende oft den voirs(creven) h(ere)n janne/
e(n)nigen scade quame van dat de voirs(creven) dieric den voirs(creven) tsijs niet/
bij tide en betaelde en(de) uutleyde dien cost [en(de) scade] sal de selve dieric moeten/
draghen Item es vorwerde dat de vors(creven) wynne alle jae(re) int/
voirs(creven) hof leve(re)n sal sinen t(er)mijn due(re)nde ii[c] goeder custbe(re) walme(re)/
om de huysinge aldaer mede te v(er)decken ende alsmen die aldaer/
verdect so sal h(er) jan voirs(creven) de dachue(re)n betalen en(de) de wynne den/
werclieden den montcost gheven Item selen de voirs(creven) h(er) jan en(de)/
/ ende de wynne jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde coepen i(½)[c] walme(re)/
schoeve stroes Te weten de voirs(creven) h(er) jan c daer af en(de) de/
voirs(creven) wynne l Ende de wynne sal dat stroe halen daert/
de voirs(creven) h(er) jan coepen sal [op een mile nae d(aer) omtrent] Item sal h(er) jan boxhoe(re)n voirs(creven) den/
voirs(creven) wynne jaerlix sinen t(er)mijn due(re)nde gheven v ellen lakens/
tot enen rocke Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) bosch den voirs(creven) hove toebehoe(re)nde wel hueden en(de) verwae(re)n/
en vorste(re) daer af sijn [sal] ende de gate vanden selven bosch wel/
ende custb(er)lic v(er)maken ende nyemande de weyde v(er)hue(re)n moegen/
noch nyemants beesten daer op laten gaen dan de sijns selfs Item/
en selen de [sal] selen gheen beesten noch hoe(re)nveede noch p(er)de opt/
voirs(creven) bosch moegen gaen bynnen drien jae(re)n nae dat tvoirs(creven)/
bosch gehouden gehouwen sal sijn Item sal de voirs(creven) wynne/
allet stroe vanden voirs(creven) goeden comende ende datmen oec coepen/
sal etten met sinen beesten bynnen den voirs(creven) hove ende dat te/
meste maken ende dmest daer af vue(re)n op tvoirs(creven) lant ende/
op gheen ander slants meesten p(ro)fite ende dat wel ende/
getruwelic wynnen en(de) werven op iiii getidege voe(re)n gelijc/
sinen reengenoeten boven en(de) beneden Item sal de voirs(creven) wynne/
lueck moegen houwen vanden willegen op tvoirs(creven) goet staende/
om de goede aldaer mede te beheymen en(de) de thuyne daer/
mede te luyken ende oft de vanden voirs(creven) willigen poeten vielen/
die sal hij setten Item mach de voirs(creven) wynne van allen ande(re)n/
boemen truncken om berringe daer af te crighen ter mynster/
scaden Item mach de selve wynne alle de boeme die op tvoirs(creven)/
goet v(er)droegen selen afhouwen en(de) sijn p(ro)fijt daer mede doen/
op also dat hij voer elken verdroeghden boem twee leevende/
poten vanden selven aerde setten sal Item sal de voirs(creven) wynne/
[be] alsmen int voirs(creven) hof metsen decken oft plecken sal dan sal/
de voirs(creven) wynne leem en(de) vitselroeden halen daermen hem/
/ dat bewijsen sal Item heeft geloeft de selve wynne bynnen sinen/
voirs(creven) t(er)mijn van ix jae(re)n den voirs(creven) h(ere)n janne weder te gheeven ende/
wel en(de) wettelic te betalen te sijnre moeten de xxviii g(ri)pen te/
weten xl pl(acken) voer den g(ri)pe ghereekent viii mudde rogs/
en(de) x mudde even(en) der maten van geldenake dat beyde hem/
gelevert was metter roggender maten van geldenake voirs(creven) die/
den voirs(creven) wynne gheleent wae(re)n te sinen inneccomen aencomen/
vanden voirs(creven) t(er)mine Ende alle dese voirg(eruerde) vorw(er)den geloeften/
ende condicien hebben geloeft de voirs(creven) h(er) jan in deen side en(de)/
de voirs(creven) wynne in dande(r) malcande(re)n vast en(de) gestedich te/
houden ende die deen den ande(r) d ende te voldoen tallen/
tiden en(de) t(er)minen (et)c(etera) rike haenw(ijc) no(vembris) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts