SAL7322, Act: R°180.1-R°181.1 (98 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°180.1-R°181.1  
Act

Transcription

2020-01-29 by kristiaan magnus
Item andreas reychineal (et) anthonius le politz scabini de hannuto testabant(ur)/
exp(re)sse se int(er)f(uisse) ubi balivus de ha(n)nuto med(iantibus) d(i)c(t)is scab(inis) de ha(n)nuto de mandato/
villici lov(aniensis) add(uxit) mathia(m) mathir de jauche ad bona joh(ann)is pirart de petit halley/
sit(a) apud infra ba(n)nu(m) de ha(n)nuto (et) in co(n)finiis ibidem in domib(us) cur(tibus) t(er)r(is) ar(abilibus)/
(et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) att(inentibus) prout d(i)c(t)us joh(ann)es d(i)c(t)a bona ibidem tene(re) co(n)suevit/
pro c(er)t(is) recognit(i)o(n)ib(us) (et) p(ro)missio(n)ib(us) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lov(aniensium) quar(um) tenor seq(uitur)/
in hec verba Cond zij allen lieden dat jan pirart van cleyn halley es come(n)/
in jegew(oirdicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van mathise mathir van gheete thof des selfs mathijs met den/
wynne(n)den lande en(de) allen sijnen toebehoirte(n) gelijc dat hij houden(de) es/
inden gelente van petit halley voirs(creven) gelijc dat henric le begge van jandraine/
die ald(aer) te houden plach uutgenome(n) den nuwe(n) solde(r) boven de came(r)/
en(de) de beemde geheten a paradis die de voirs(creven) mathijs tot sine(n) p(ro)fite/
behouden sal Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van alre heylgen misse/
naestcomende ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n langc deen nae dand(er) d(aer) nae/
sond(er) middel volgende Te weten thof mette(n) wynne(n)de lande en(de) beemde(n)/
ende sine(n) p(r)oprinze? of begripe o(m)me xxvii mudde spelten goet en(de) payabel/
der maten van hoeye en(de) dand(er) lande elc boend(er) daer af der mate(n) van/
petit halley o(m)me ond(er)half mudde corens alsoe goet als thiendecore(n) van/
halley der mate(n) van ha(n)nut alle jae(re) te s(in)[te] andriesmisse apostels te/
betalen en(de) int voirs(creven) hof te lve(re)n Behoudelic dien dat de voirs(creven) wy(n)ne/
van dien pachte betalen sal xxiiii mudde cleerd(er) tarwen voer xxiiii mudde/
vanden voirs(creven) corne alle jaer de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als vervolghde schout En(de) dierste betalinge vanden voirs(creven) pachte in te gaen/
te s(in)[te] andries misse o dat wesen sal int jaer onss hee(re)n dusent vierhond(er)t/
en(de) enentwijntich Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mine de voirs(creven) lande wel en(de) loflic eens ov(er)mesten sal oec en sal hij vande(n)/
voirs(creven) lande jaerlix niet meer moege(n) hoervruchten dan een half boend(er)/
Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne alle stroe en(de) voesteringe comende va(n)den/
voirs(creven) lande b(ri)ngen sal int voirs(creven) hof en(de) dat aldair etten ende vertee(re)n met/
sijnen beesten ende te meste maken en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) lant slants/
meesten p(ro)fite Oec sal de voirs(creven) wynne Oec sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
mathijse jaerlix betalen te sinte andries misse twee vrancr(ijx) crone(n) vanden/
beemde a vivier Item sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) mathijse jaerlix leve(re)n/
/ iiii[c] walme(re) de huyse ald(aer) mede te decken en(de) als alsmen die aldair verdect/
soe sal de wynne den werclieden den cost gheve(n) en(de) mathijs sal de dachue(re)n/
betalen desgelijx soude de voirs(creven) wynne oec doen Waert alsoe dat aende voirs(creven)/
huysinghen van cleyne(n) stucken yet gebrake mar van grover ty(m)meringen oft/
gheviele datmense maken dede daer af soude de voirs(creven) mathijs den cost allene/
dragen Behoudelic dyen dat de voirs(creven) wynne altoes den leem halen sal soude/
alsmens h behoefde Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne alle de willegen/
en(de) truncboeme staende op de voirs(creven) goede truncken sal van drien jae(re)n te/
drien jae(re)n om de goede mede te bevreden en(de) tsinen p(ro)fite te beke(re)n Het es/
vorw(er)de dat hij thof mette(n) beslotenen hoven daer aen gelege(n) wel en(de)/
loflic bevreedt laten sal en(de) also saelt hem mathijs in sijnen income(n) leve(re)n/
Voert es vorw(er)de dat de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wynne ten ingaen vanden/
voirs(creven) t(er)mine leve(re)n sal xxiiii arnhemsche gul(den) twelf mudde corens en(de)/
xii mudde evene(n) mate van ha(n)nut de welke de selve wynne hem by(n)nen/
den voirs(creven) nege(n) jae(re)n weder betalen sal te weten alle jaer dneghenste deel d(aer) af te sinte andries misse Item sal de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wynne in sine(n)/
incomen noch leve(re)n een mudde grauwer erwite(n) en(de) een mudde vechen der/
maten van ha(n)nut en(de) driehond(er)t schoeve ond(er) erwete(n) en(de) crocken Dwelc de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) mathijse ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine wed(er)gheve(n) en(de)/
betale(n) sal Item es vo vorw(er)de dat de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wynne in/
sijne(n) income(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine laten sal en(de) leve(re)n alle stroe en(de) caf dat/
vallen sal vande(n) voirs(creven) corne come(n) sal dat vand(er) voirs(creven) wy(n)nynge(n) ingevuert/
sal w(er)den inden lesten oeghst voer des voirs(creven) wynne(n) incomen en(de) mids dien soe/
sal de selve wynne alle stroe en(de) caf dat vallen sal vande(n) corne en(de) vruchte(n)/
comende vanden voirs(creven) goeden te(n) lesten jae(r) vande(n) voirs(creven) t(er)mine den voirs(creven) mathijse/
int voirs(creven) hof laten Item want de voirscr(even) wynne den roggenenart vanden/
voirs(creven) landen bezaeit vindt in sine(n) incomen Soe es vorw(er)de datmen/
tsinen income(n) taxeren sal bij goeden knapen en(de) dien selven art sal hij te/
sijne(n) uutgaen oec wel en(de) loflic bezaeit laten en(de) dan salmen oic taxe(re)n/
bij goeden knapen Eest dan dat sij tsinen uutgaen arg(er) sijn dan hijse vindt/
dat sal hij mathijse oprichte(n) sijn sij beter dat sal mathijs den wynne/
oprichten Item es noch vorw(er)de dat de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wy(n)ne/
borgen sal alle jae(re) vande(n) ene(n) sinte andries misse tot den ande(re)n twelf/
mudde corens op dat de voirs(creven) wynne wilt Item gevielt alsoe dat de/
voirs(creven) wy(n)ne by(n)nen den voirs(creven) t(er)mine op de voirs(creven) goede enige schade hadde of/
/ lede van tempeeste of gemeyne(n) orloge Soe es vorw(er)de dat de voirs(creven) mathijs/
hem d(aer) af rastoer doen soude gelijc ande(r) he(re)n en(de) p(re)late hoe(re)n wynnen aldair/
boven ende beneden doen selen Item sal de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wy(n)ne/
jaerlix gheve(n) enen rock van vier ellen lakens En(de) alle de[se] vorw(er)den hebbe(n)/
geloeft de voirs(creven) mathijs in deen sijde en(de) de wynne in dande(re) malcande(re)n vast/
en(de) gestedich te houden en(de) te voldoen tallen tiden en(de) t(er)minen als sij vallen/
ende verschine(n) selen en(de) elken t(er)mine als vervolghde schout Hier wae(re)n/
ov(er) goessen ouderogge en(de) arnt bone scepen(en) van loven(e) Gegeve(n) negen/
dage in februa(r)io int jaer onss he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) negenthiene/
in quo q(uem)ad(modu)[m] (Et) h(ab)uit q(ue)rel(as) quiquid(em) q(uo)d faciu(n)t lomb(ar)t abs(oloens) dec(embris) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts