SAL7322, Act: R°319.1 (147 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°319.1  
Act

Transcription

2020-01-14 by kristiaan magnus
Het is een deylinge geschiet en(de) gemaect is tusschen otten ende janne van vertrike gebrue/
de(re)n sone ots wilen van vertrike cum (con)sente en(de) wille joes rattemair die midts macht van/
scepen(en) brieve van loven(e) gheleet is totten goede des vors(creven) jar joh(ann)es van vertrike vander/
voenigen met huysen hoven en(de) allen hae(re)n toebehoirten die hen bleve(n) en(de) verstorven/
is vander doet des selfs wilen ots e(nde) katlijne(n) wijlen sijns wijfs vad(er) en(de) moed(er) der/
vors(creven) ghebrud(ere) ende als den voirs(creven) woenige en(de) hove in tween deelen gedeilt was/
soe is gevallen den vono voirs(creven) janne van vertrike in sijn deylinge de zale voir ja aen/
de strate met der coken(en) spinden en(de) met den solde(r) daer boven alsoet gelegen is inde/
oude muntstrate tusschen de goede h(ere)n lodewijx py(n)nox ridd(er)s [den wech aldaer] en(de) jans [de goede] wilen rogghe/
met den nutscape en(de) gebruyke vanden [selven] weghe gaende ter porten en(de) straten uut en(de)/
achterwert op tot der messien daer boven staende met den nutscape en(de) gebruke vande(n)/
selver messien Item sal de voirs(creven) jan hebbe(n) deen deel vanden hove daer acht(er) gelege(n)/
inden braetshof Dats te weten tvorste deel gelijc dat gelegen is tusschen den hof h(ere)n/
lodewijx pynnoc vors(creven) [ridd(er)s] op deen side en(de) h(ere)n gielijs sroeden canonix der kerken van s(int)/
pet(er)s te loven(e) jans wilen heylen en(de) de goede die ardenoys vae(re)n op dand(er) side strecke(n)de/
achterwert tot aen beyde de palend pale vande(n) ande(re)n gedeelte vande(n) hove dat de(n) voirs(creven) o/
otten in sijn deylinghe gevallen is en(de) comen(de) voe(r) tot aen jans wile(n) rogghe/
Item is gevallen den voirs(creven) otten in sijn deylinghe dand(er) deel voirs(creven) goede(n) te weten/
de eetcamere een slaepcamere neve(n) den selven eetcamere ende de hoeghcame(re)/
achter de selve eetcamere met ene(n) stalde stalle sta[e]nde aen deynde vander voirs(creven)/
hog(er)cameren met ene(n) hoefken geleghe(n) voir de bone voirs(creven) eedcame(re) gelijc dese/
goede gelegen sijn tusschen de goede jans wilen rogghe en(de) den veech gaende van voer/
ter straten ten hoven wert daer achter geleghe(n) en(de) gelijc de selve goede vande(n) zalen/
huysen en(de) gedeelte des voirs(creven) jans gescheyden en(de) ond(er)slage(n) sijn It(em) sal noch hebbe(n) den voirs(creven) otte/
dand(er) deel vanden hove daer acht(er) geleghen inden braetshof Dats te veten decht(er)ste deel gelijc dat/
gelegen is tusschen den hof des vors(creven) h(ere)n d lodovijx pinnoc en(de) den hof vander woeni(n)gen des/
voirs(creven) h(ere)n gielijs sroeden streckende acht(er)wert tot den goeden jans vanden bossche scloest(er)s vand(er)/
banc en(de) jans vand(er) brugge(n) en(de) comen(de) vorwert tot beyde(n) p(ri)alen vande(n) ierste gedeelte vand(en) selve/
hove dat den voirs(creven) ja(n)ne in sijn deylinge gevallen is It(em) sal hebbe(n) den voirs(creven) otte een cleyn/
hofken gelegen aen den strate tusschen den weghe gaende ter voirs(creven) otte(n) [porte(n)] It(em) sal hebbe(n) de voirs(creven) otte(n)/
dnutscap en(de) gebruyc vande(n) weghe(n) gaende vand(er)
uut en(de) thuys en(de) came(re) des voirs(creven) h(ere)n lodewijx/
pinnox It(em) sal hebbe de voirs(creven) otte dnutscap ende gebruyc vande weghe gaende vand(er) strate(n) voir tot/
sine(n) huysen en(de) hove daer acht(er) gelege(n) It(em) sal noch hebbe(n) noch den voirs(creven) otte in sijn deylinge de voirs(creven) messie/
met ene(n) cleyne(n) hoefken gelege(n) bove(n) de selve messie streckende opw(er)t gelijc den muere jans wilen/
rogge daer achter staende behoudelic den voirs(creven) janne sine(n) ganc en(de) gebruic vand(er) selv(er) messien daer acht(er)/
gelegen Ende is woirwerde dat negheen vand(en) voirs(creven) p(ar)tien ty(m)me(re)n noch planten en moghen/
op hoir erve dat den ande(re)n gedeelte sijn trecht beneme(n) mochte in enig(er) manie(re)n Oec es vor/
werde dat de voirs(creven) gebrude(re) sele(n) te geliken gaen mogen van hoe(re)n goede(n) doir den wech die sij daer/
achter hebben ter tatierstraten taltrustraten uut tusscen de goede h(ere)n gielijs sroede(n) en(de) de goede/
de die ardenoys [wae(re)n] rike abs(oloens) aprilis xxvii anno xiiii[c] xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts