SAL7322, Act: R°93.1-V°94.1 (46 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°93.1-V°94.1  
Act

Transcription

2020-01-14 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat arnt aggher wonende inde p(ro)chie van rillaere/
es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van jonch(ere)n janne van guetskoven hee(re) te vuelne/
sijn goede geheten te leefdale gelegen inde prochie van rillaer metten/
huysen hoven ende metten xiii(½) boende(re)n lants luttel myn oft meer Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeerte neestcomende enen/
t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen na dander staphans sonder middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynnen om xiiii mudden rogs ende xiiii mudde/
harder broeck have(re)n beyts corens goet en(de) payabel met wanne en(de) met/
veede(re)n wael bereyt der maten van loven(e) alle jae(re) te sente andries/
misse apostels te betalen en(de) te loven te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Item sal hebben de voirs(creven)/
jonch(e)r jan van guetskoven hee(re) te vuelne alle jae(re) deen helicht vanden/
oefte inde voirs(creven) aldaer wassende ende de wynne dander helicht Item/
sal de voirs(creven) wynne de boeme vanden nuwen bogarde aldaer alle jae(re) ont/
decken te gewoenliken tide en(de) die met vetter eerden weder decken/
ten meesten orbe(r) ende profite vanden boemen Item sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde margelen een dachmael lants ende/
op elc dachmael doen xii kisten mergels ende daer nae sal/
hijt mesten gelijc alsmen nae margel sculdich is te mesten Item/
sal hebben de voirs(creven) wynne den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde des voirscr(even)/
jonch(ere)n jans beemde h(ier) na ghenoemt Inden yersten den peertbeemt/
houdende omtrent v dachmael gelijc hij daer gelegen is elx/
jaers hie(re)n bynnen om viii rijnsche gulden(en) Item den saelbeemt/
gelijc hij oec aldaer gelegen is houdende omtrent v dachm [dachmael]/
elx jaers om x rijnsche gulden(en) ende den molenbeemt also hij/
aldaer gelegen is houdende omtrent (½) boender om iiii rinsche/
gulden(en) tsairs dese voirs(creven) xxii rijnsche gulden(en) alle jae(re) den voirs(creven)/
termijn due(re)nde te betalen te s(in)[te] m(er)tens misse inden wynter ende/
telken t(er)mijne als vervolghde schout Item sal de voirs(creven) wynne alle jae(re)/
de wijngart staken ende dmest op den wijngart aldair vueden ende/
/ den wijn aldaer jaerlix wassende int voirs(creven) hof van leefdale vueren/
ende de balge(r) ter perssen bringhen en(de) den wijn daer af comende/
weder int voirs(creven) hof vueren Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
jonch(ere)n janne alle jae(re) een halster lijnzaets aldaer zaeyen dwelc/
zij [hij] hem leve(re)n sal ende dlant daer toe [wael] mesten ende bereyden/
gelijc den sinen It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) int voirs(creven) hof leve(re)n/
v[c] walme om de huysinge aldaer mede te decken ende alsmen die/
verdect so sal de voirs(creven) wynne den werclieden den montcost gheve(n)/
ende de voirs(creven) jonch(e)r jan de dachue(re)n bealen Ende waert dat sake/
dat aen de voirs(creven) huysinge yet te maken wae(re) van ouder ty(m)meringen/
daer af soude oec de wynne den werclieden den montcost gheven/
ende de voirs(creven) jonch(e)r jan de dachue(re)n uutgescheiden van nuwer/
ty(m)meringhen Item sal de voirs(creven) wynne op sinen cost houden alle de wande/
vanden voirs(creven) huysingen vanden nederster rikelen nederwert ende/
niet vorder Voert sal de voirs(creven) wynne alle de grechte bynnen houden/
op sinen cost op de droeghe weyde of also verre alse sijn beesten/
breken en(de) m(ijn) jonche(r) voirs(creven) salse buyten houden Ende oec wairt dat/
de grechte bynnen vielen van selven dat hij op enen dach gemaken/
kan dat sal hij oec op sinen cost maken Ende wats meer viele dan hij/
also op enen dach ghemaken conste dat sal hij des voirs(creven) jonche(re)n meye(r)/
thoenen ende soe saelt m(ijn) voirs(creven) jonch(e)r doen maken op sinen cost Item/
wair de voirs(creven) jonch(e)r jan doet houwen op de grechte ende quechagen/
dat sal m(ijn) jonche(r) doen g(ra)ven op sinen cost Item is vorw(er)de dat/
de voirs(creven) jonch(e)r alle de beken op sinen cost houden sal maer de/
wynne salse houden van sloten ende de wynne en sal daer/
nyemande doer laten daer m(ijn) jonch(e)r niet lief toe en is Item/
sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde mijnre [minen] voirs(creven)/
vrouwen [jonch(e)r] gheven iii l(i)b(ra) ghingebeers goet ende custbair te sinte/
remeys misse ende vi l(i)b(ra) was te s(in)[te] mertens misse en(de) telken t(er)mijn/
als vervolghde schout Item sal de voirs(creven) wynne hebbe alle de/
verdroeghde willighen die op de voirs(creven) goede jaerlix vallen selen/
/ Item sal de voirs(creven) wynne hebben also vele loex [luex] en(de) thuynstaken als hij/
op tvoirs(creven) goet behoeven sal ende niet meer om die goede mede te/
bevreden Item de voirs(creven) wynne sal hebben den afval vanden willeghen/
van sleentsinghen ende van cortelinghen ende niet meer anders en(de)/
de voirs(creven) wynne en sal metten willighen niet meer te doen hebben/
Item waert also dat m(ijn) voirs(creven) jonche(r) de savoere dade reken ende/
maken dan en soude de wynne gheenen sacht daer toe hebben dan/
doeft half ende tgras te sindene Item sal de voirs(creven) wynne hebben/
allet duven mest ende daer voer sal hij de duven wachten ende/
verwae(re)n Item en mach de voirscr(even) wynne gheen ander lant wynnen dan/
dat den voirs(creven) hove van leefdale toebehoe(re)nde is Item is vorwerde dat/
de scape die de voirs(creven) wynne houden sal dat hij die van m(ijn) voirs(creven)/
jonche(r) houden sal te iii jae(re)n te deylen en(de) van nyemant anders/
Item sal m(ijn) voirs(creven) jonche(r) den voirs(creven) wynne alle [jae(re)] gheve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde iiii ellen wullens lakens tot enen rocke gelijc hoers [sijns]/
selfs huysgesinde Item sal de voirs(creven) wynne allet stroe dat jaerlix/
op de voirs(creven) goede wassen sal int voirs(creven) hof met sinen beesten veretten/
ende daer af mest maken en(de) dat vueren op tvoirs(creven) lant slants/
meesten profite ende nergent elde(r) Item sal de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) lande wael en'(de) loflic werven en(de) wynnen gelijc sinen reen/
genoeten boven ende beneden ende die laten ten eynde van sinen vors(creven)/
t(er)mine gelijc hij die vant te sinen innecomen Te weten is de/
regenaert houdende iiii [iii(½)] boende(r) ende dachmael met [met] rogge besaeyt/
op sijn vier tidighe voren den zom(er)art [houdende] iiii(½) boender met zomer/
coren besaeyt op twee tidighe voren ende de storre eens om/
gedaen Item sal de voirscr(even) jonche(r) jan tot sinen behoef behouden den/
peerts stal ende thoyhuys ende alle ande(re) behoef dat an theerscap/
hier voermaels inden voirs(creven) hove tot sinen verdoene beho behouden/
heeft Met vorweerden oft m(ijn) jonche(r) voirs(creven) oft den voirs(creven) wynne/
/ ten halven tide vanden voirscr(even) t(er)mine geliefde te scheyden dat/
sij dat doen mo selen moegen op also dat sij dat deen den/
ande(re)n ii jae(r) te voe(re)n condigen ende seggen selen Ende alle dese/
voirg(eruerde) vorwerden geloeften ende condicien hebben geloeft de/
voirs(creven) jonch(ere)n jan van guetskoven hee(re) te voelne in deen side ende/
de voirs(creven) arnt aggher in dande(r) side malcande(re)n vast [en(de)] gestedich/
ende onv(er)brekelic te houden te ende te voldoen tallen tiden ende/
t(er)minen als sij vallen ende verschijnen ende selen ende telken/
termine als vervolghde schout Ende hier af sijn borghen des/
voirs(creven) arnts agger des wynnen als principale sculde(re)n ongesund(er)t/
ende ongescheiden ende elc voer al arnt noetkens gords sone/
ende janne maecrijs gielijs [gielijns] sone beyde van rillaer welke/
borghen voirs(creven) de voirs(creven) arnt agger de wynne heeft geloeft h(ier)/
af altoes scadeloes ende co(m)merloes te houden ende tontheffen/
rike lomb(ar)t oct(obris) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts