SAL7326, Act: R°186.1 (114 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°186.1  
Act
Date: 1431-12-29

Transcription

2019-03-12 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat jacop mynne(n)bode van ned(er)lynte(r) molde(r) es come(n) in jeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en)/
van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van ja(n)nes van oppend(orp)/
gheheten van ralenbeke de twee derdegedeelte vander molen van redingen ghelegen te/
vertrike mette(n) tween derdegedeelte(n) van eene(n) cleyne(n) eeuselke(n) d(aer) toe hoe(re)nde te houde ende/
te hebben van kersavonde nu lestleden eene(n) t(er)mijn van sess jae(re)n lang deen nae/
dand(er) sonder middel volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) om de twee derdegedeelte van/
xxii sacken harts corens en(de) iiii molevate(n) tarwen goet en(de) payabel d(er) mate(n) van/
thienen te wete(n) sess halst(er) der selv(en) maten voe(r) eene(n) sack gerekent te betalen te/
wete(n) tvierdel d(aer) af te paesschen tvierdel te sinte jans misse bap(tis)ten [tvierdel te si(n)t remeys misse] en(de) tvierdel/
te kersmisse en(de) inde voirs(creven) molen te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) sal de voirs(creven) jacob den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) molen loflic houden van ca(m)me en(de) van spillen Oec sal hij de huysinge/
d(er) selv(er) molen houden vand(er) onderst(er) rikelen ned(er)w(er)t Ende w(er)t dat men aen de/
voirs(creven) molen e(n)nich nuwe werc behoefde d te make(n) soe soude de molne(r) den werc/
lieden den montcost gheve(n) en(de) ja(n)nes de dachue(re)n betale(n) en(de) dies soude de/
molne(r) hebben de spaende(re) en(de) afval vande(n) werke It(em) sal de molne(r) de beke houde(n)/
en(de) vaghen also verre als sijn weyde gheet en(de) hij sal d(aer) loec moghe(n) houde(n)/
houwen te behoirlike tijde tot tvoirs(creven) eeuselke(n) tselve eeusel mede te bevreden/
It(em) quame e(n)nich vloet wat(er) van boven soe is vorwerde dat de molne(r) dercke/
jegen den wuw(er) ald(aer) insetten sal en(de) verwae(re)n dat aen den wuw(er) d(aer) af gheen/
scade en gesciede It(em) sal de voirs(creven) ja(n)nes jairlix xiiii nacht lanc dwat(er) vande(n)/
voirs(creven) wuwe(r) aen de molen gelegen te hemw(er)t mogen hebbe(n) om te visschen en(de)/
te ruymen sond(er) afslach vanden voirs(creven) pachte It(em) alsmen aen de voirs(creven) molen dect/
of plect sal de molne(r) den w(er)cliede(n) den montcost gheve(n) It(em) wart dat de molen/
steene mesmalen worden dat soude de molne(r) oprichte(n) te goed(er) knapen prijse/
dies hen v(er)staen It(em) sal de voirs(creven) molne(r) orbe(re)n inde molen nu sijnde vijf yse(re)n/
beele i molevat i pingoel een to(n)ne d(aer) men dmolst(er)coren in sedt i cleyn vat en(de) i/
meeltroch i belle en(de) die ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne wed(er) leve(re)n En(de) is vorw(er)de/
wart dat de voirs(creven) ja(n)nes of de molne(r) deen vande(n) ande(re)n scheide(n) woude(n) dat sijt/
sele(n) mogen doin ten yerste(n) iii jae(re)n en(de) die scheide(n) wilt saelt de(n) ande(re)n een half/
jaer te voe(re)n seggen Es oic ond(er)sproke(n) w(ar)t also dat de voirs(creven) mole(n) gequijt worde/
voe(r) cost en(de) co(m)mer d(aer) voe(r) datse uutgewonne(n) is dat de voirs(creven) ja(n)nes vande(n) voirs(creven) uutgeve(n)/
en(de) vorw(er)den los en(de) ongehoude(n) sijn soude H(ier) af sijn borge(n) die voirs(creven) wynne(n) (et)c(etera) jan/
my(n)nebode sijn soen te voe(re)n uut sijns vad(er) brode gedain en(de) ja(n) my(n)nebode des selfs jacops/
nat(ur)lic soen Et p(ri)m[(us)] cora(m) absoloens voshem decembris xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Jos Jonckheer