SAL7326, Act: R°290.1 (178 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°290.1  
Act
Date: 1432-03-20

Transcription

2019-03-13 by eugenia knops
Wij mychiel absoloens ende arnt vynck scepen(en) van loven(en) doen cond ende kenlic allen/
lieden dat voe(r) ons come(n) is claes van stakenborch de jonghe clerc vande(n) register/
der stat van loven(en) ende heeft ghekent ende ghelijdt dat hij ontfanghen ende/
ghehaven heeft vanden borg[er]meest(ere)n scepen(en) ende rade der stat van thienen/
de so(m)me van hondert en(de) vier en(de) negentich gul(den) te weten vier en(de) dertich/
pl(a)c(ken) payments voe(r) elken gulden(en) gerekent voe(r) alsulke hondert en(de) vier en(de)/
neghentich scillingen ouder groten alse gerarde wilen vande(n) steene ter tijt/
dat hij leefde op de voirs(creven) stat van thienen van sijnre(n) lijfpensien [erfrente(n)] die hij/
opte selve stat hadde van acht(er)stelle ombetaelt ghevallen en(de) verschenen/
waren Ende heeft de voirs(creven) claes den voirs(creven) borg(er)meest(ere)n scepen(en) ende/
rade ende ingeseten(en) der stat van thienen en(de) allen den ghenen die/
des quitan(cie) behoeven vand(en) voirs(creven) so(m)men van hondert en(de) viere(n)nege(n)tich/
scilling(en) oud(er) grote volcomelic gequiteert en(de) quijtgeschonde(n) tot eewelike(n)/
daghen ende heeft geloeft de voirs(creven) claes der voirs(creven) stat van/
thienen vand(er) voirs(creven) quitan(cie) jegen eene yegeliken recht warant te sijn/
Ende heeft voirt geloeft de selve claes wairt also dat e(n)nighe/
vanden poirte(re)n of ingeseten(en) vander stat van thienen voirs(creven) van yeman(de)/
wie hij wae(r) in e(n)nigen tijden toecomen(de) om des voirs(creven) ghelts wille met/
restame(n)te of andersins e(n)nig(er)hande moeytenisse scade cost of last te/
wat plaetse(n) dat wae(r) aengedaen worde dat de voirs(creven) claes soe/
wanneer dat hem dat vander voirs(creven) stat van thiene(n) gekundicht/
sal w(er)den dat verantw(er)den sal op sijnen cost en(de) last en(de) de voirs(creven)/
stat van thienen en(de) hue(r) poirte(re)n ende ingeseten(en) d(aer) af scadeloes/
ontheffen Behoudelic dien of de voirs(creven) claes tot den v(er)antw(er)den/
e(n)nig(er) hulpen behoefde vand(er) voirs(creven) stat van thienen dat de selve/
stat hem op sijnen cost d(aer) toe sculdich sal sijn te verleenen eene(n)/
van hue(re)n raetsluden of eene(n) secretar(is) viii daghe lang Ende/
oft ten eynde de voirs(creven) claes de voirs(creven) sake niet verantw(er)den en conste/
soe heeft hij geloeft den borg(er)meest(ere)n scepen(en) ende rade der/
voirs(creven) stat van thienen [of e(n)nige van hen die den brief brief brengt] de voirs(creven) so(m)me ghelts ind(er) weerden voirs(creven) ende [in] alsulke(n)/
payme(n)te also alst [als] nu gheet tot hue(re)r manissen te ghelden en(de) te/
betalen alse schout mette(n) rechte v(er)volght en(de) verwonnen En(de) des is/
borghe [des voirs(creven) claes] als p(ri)ncipale sculde(r) ende elc [ende elc] voe(r) al jan gielijs wissele(r) d(er) stat van/
loven(en) den welke(n) [ja(n)ne] de voirs(creven) claes geloeft heeft hier af co(m)m(er)loes/
en(de) scadeloes tontheffen in orkonden welker dingen wij scep(enen) van lov(en)/
voirg(enoemt) onse segle(n) aen dese l(ette)ren hebben gehangen Geg(even) xx dage/
in merte a(n)no xxxi[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-06 by Jos Jonckheer