SAL7327, Act: R°120.3-V°120.1, R°121.5-V°121.1 (89 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°120.3-V°120.1, R°121.5-V°121.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
Cond zij allen lieden dat jan ha(n)narde soen willems wilen ha(n)narde van/
longpreit
/
Cond zij allen lieden dat h(er) jacob rademake(re) prieste(r) proefst/
des goidshuys van h(er)toginnen dale bij oudregem es come(n) in jeg(enwoirdicheit)/
d(er) scep(enen) van lov(en) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft/
janne ha(n)narde soen willems wilen ha(n)narde van longpreit [met wille en(de) conse(n)te jans ha(n)narde daildebrouc die ov(er)mids vo(n)nisse van scep(enen) br(ieven) van lov(en) bel(eit) es tot den goede(n) aliten die wijfs was des voirs(creven) wilen willems ha(n)narde en(de) jans ha(n)narde hoirs soens] thof/
en(de) goede des voirs(creven) goidshuys gelege(n) te longeville met den/
wynne(n)den landen [en(de) [en(de)]] beemden et en(de) ande(re)n hoe(re)n toebehoirte(n) gelijc/
jan hoen die te houden plach Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
vanden xiii[sten] dage van nove(m)bri neestcome(n)de ene(n) t(er)mijn van twelf/
jae(re)n langc deen nae dand(er) d(aer) nae sond(er) middel volge(n)de elx jairs dae(re)n bynne(n) om s thien mudde rogs en(de) sesse mudde/
tarwen elx coe(re)ns goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(en) te sente andries/
misse apostels te betalen en(de) te leve(re)n te wete(n) de voirs(creven) vi mudde/
tarwen int voirs(creven) goidsh(uys) vande(n) p(re)deke(re)n te loven(e) en(de) de voirs(creven) x/
mudde rogs te longeville bynne(n) den voirs(creven) hove alle jair den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mi(n)e als v(er)volghde scout [En(de) dierste betali(n)ge inne te gaen van s(ent) andr(ies) misse neestcomen(de) ov(er) een jair d(aer) nae volge(n)de en(de) niet eer en(de) desgelijx sal de voirs(creven) wynne so een jairscae(re) betalen te s(ent) andr(ies) misse nae dat den voirs(creven) t(er)mijn uutsijn sal] Met/
alsulker vorwarden wairt also dat m(ijn)vrouwen van oudrege(m)
/
/ Met alsulker vorwarde(n) wairt alsoe dat m(ijn)vrouwen van oudregem/
ter eenre sijden en(de) den voirs(creven) wynne ter ande(re) zijden geliefde ten/
yersten drien jae(re)n te scheiden dat sij in beyden sijden dat doen/
sellen moegen op also dat de ghene van hen die sceide(n) sal/
willen den ande(re)n dat een jair te voe(re)n seggen sal It(em) es/
vorwarde dat de voirs(creven) wynne hebben sal allet tstroe dat hij vijnde(n)/
sal int voirs(creven) hoff en(de) desgelijx sal hijt laten ten uutgaen vanden/
voirs(creven) t(er)mijn oft als hij sceiden sal It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jair/
vande(n) voirs(creven) lande mesten iii(½) boender wel en(de) loflic en(de) alle stroe/
vanden voirs(creven) goede(n) come(n)de te meste beke(re)n
It(em) sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde [tseventich] scape houde(n) jairlix alsoe/
en(de) vueden m(yn) vrouwe(n) voirs(creven) gelijcmen bove(n) en(de) benede(n) doet/
sond(er) argelist It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande late(n) te/
sijne(n) uutrecken gelijc hijse vant te sijne(n) aencome(n) Te wete(n)/
de xv boend(er) bevrucht met coerne d(aer) af dat xii boend(er)/
gewo(n)ne(n) wae(re)n op iiii voe(re)n en(de) dand(er) iii boend(er) op iii voe(re)n/
en(de) d(aer) af selen besaeit sijn de xii boend(er) met rogge en(de) de/
drie boend(er) met tarwen It(em) mach de voirs(creven) wynne ten selven/
aerde [te sijne(n) p(ro)fite] besaeyen een half boend(er) lands met rapen gelegen/
voir tveken It(em) sal de voirs(creven) wynne op den hof gelege(n) acht(er)/
dbachuys houdende iii dach(mael) besaeit laten (½) dach(mael) met saeye/
en(de) dand(er) eens omgedaen It(em) ter braken [braken storten] xvii boend(er) des/
vant hij v boend(er) omgedaen en(de) also sal hijt laten It(em) ter/
braken xvi boend(er) oft dair omtrent dair af vant hij iii boend(er)/
en(de) een half [en(de) oec een half] dach(mael) eens omgedaen en(de) also sal hijt laten It(em)/
sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n ii[c] walme(re) om de huysinge/
ald(aer) mede te bedecken en(de) alsmen die ald(aer) verdect soe sal/
de wynne den werclieden den cost gheve(n) en(de) m(ijn) vrouwe sal/
de dachue(re)n betale(n) Behoudelic dien wairt dat de aen/
de voirs(creven) huysinge e(n)nig(er) refectien te doen wae(re) dairmen/
gheens geheels daighs toe en behoefde dat soude de/
wynne(n) sculdich sijn te doen doen op sijne(n) cost It(em) sal m(ijn)/
vrouwe voirs(creven) den voirs(creven) wynne leenen ten yngaen vande(n) voirs(creven)/
t(er)mine xl g(ri)pen elc g(ri)pe te xl pl(acken) ge(re)kent [en(de) iii[c] schove erwete(n) en(de) vijftich schove veetsen] de welke de voirs(creven)/
wynne den der voirs(creven) vrouwe(n) ten afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
wed(er)gheve(n) en(de) bet(alen) sal als v(er)volghde scout It(em) es vorw(er)de dat/
/ [m(ijn) vrouwe voirs(creven) hebben sal en(de) behoude(n) inde int voirs(creven) hof ene(n) solde(re) om hoir coe(re)n en(de) ande(re) vruchte d(aer) op te legge(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne ge sculdich sijn te gheve(n) teten en(de) te drinken allen den knape(n) di boden en(de) gesellen die van m(ijn) vrouwe(n) wege(n) ald(aer) in hoe(re)n dienst gesonde(n) selen worden bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine en(de) den wagen knechten leve(re)n stal tot hoe(re)n p(er)den en(de) potage tete(n) gheve(n) It(em) mach de voirs(creven) wynne nae dat de [sijn] drie yerste jae(re) leden sijn hoir eenwerf houden dbosch van feriers It(em) sal de voirs(creven) wynne nae dat sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn uut sijn sal moegen wonen int bachuys om sijn g vi well weken langc om sijn goede te derschen en(de) te gebruken d(aer) hij m(ijn)vrouwe(n) af betale(n) sal It(em) wart also dat [de voirs(creven) wynne] bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine scade hadde oft lede van tempeeste oirloge oft rijyngen van volke van wapen(en) Soe es vorw(er)de dat m(ijn) vrouwe voirs(creven) den voirs(creven) wynne d(aer) af rastoer doen sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) vrouwe(n) dair omtrent bove(n) en(de) benede(n) doen sellen It(em) wairt also dat god v(er)huede dat bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine aen [de] voirs(creven) huysinge scade gescie van brande die van swy(n)ne(n) wege(n) toequame Soe soude de voirs(creven) wy(n)ne de die scade m(ijn) vrouwe(n) richte(n) nae tas taxacien van goede(n) knape(n) Wart oec dat dien scade [brant] gesciede van m(ijn) vrouwe(n) wege(n) soe soude m(ijn) vrouwe hem die scade oprichte(n) nae d(er) voirs(creven) taxacien ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den (et)c(etera) haenwijc boys no(vem)[br(is)] viii]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts