SAL7327, Act: R°245.1-V°245.1,R°246.2 (167 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°245.1-V°245.1,R°246.2  
Act

Transcription

2020-01-05 by Inge Moris
Cond zij allen lieden dat arnt beys van meldert sone vranx beys is comen/
in jegewoirdicheiden d(er) scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat/
hij genome(n) heeft jegen claese [jacop clase uu] uuten lyemynghen thof [tgoet] des voirs(creven) claes [jacops]/
gelegen te willenb(ri)nghen met den wynnenden landen dair toehoe(re)nde/
met den bog(ar)de en(de) beemden vand(er) willige(n) te broeck wairt ane alsoe v(er)re/
ghijsbrecht g wilen van goethem de voirs(creven) goede ald(aer) te houden plach/
[uutgesc(eiden) de wynne(n)de lande sijd(er) v(er)cregen dat de voirs(creven) ghijsbr(echt) gehoude(n) heeft vercrege(n) de(n) welc de voirs(creven) wynne oec hebben sal] Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte neestcomen(de) enen t(er)mijn/
van twelf [ix] jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) middel volge(n)de elx jairs/
dae(re)n bynnen de voirs(creven) wynne(n)de lande elc boend(er) [dair] af om sesthien/
halster harts coe(re)ns pacht [en(de) mate] van willenb(ri)ngen d(er) ma goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met veede(re)n wel bereit tsente andries misse apostels te/
betalen en(de) te loeven(e) oft te thiene(n) dairt den voirs(creven) claese best genuege(n)/
sal
te leve(re)n op des voirs(creven) wynne(n) cost alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Ende den voirs(creven) bo bogart en(de) beemde/
elx jairs vande(n) voirs(creven) t(er)mijne om twintich g(ri)pen te weten xl pl(acken) payments/
voir elc g(ri)pe ge(re)kent half te sente remeys misse en(de) half te inganc mey/
te betalen alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwarde/
dat de voirs(creven) claes en(de) de wynne doeft en(de) de noten opten voirs(creven) goede/
jairlix wassende half en(de) half gelijc deylen sellen en(de) hal op hoe(re) beyd(er)/
cost ter eerden leve(re)n [en(de) de wy(n)ne sal jacops helcht te loven leve(re)n] It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben twee wermoes/
hoeve gelege(n) aenden steen en(de) aen dbachuys Behoudelic dat de/
voirs(creven) claes [jacop] en(de) de sijne hoir gaen en(de) ke(re)n hebben sellen ov(er) de selve hoeve/
tot den voirs(creven) steene en(de) bachuyse [It(em) ende de voirs(creven) claes [jacop] sal hebben den hof aen de warmoes hof aen de lange grecht] It(em) es vorwarde dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande laten sal ten afscheide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine gelijc hijse vijnden/
sal te sijne(n) aencomen It(em) sal de voirs(creven) wynne allet tstroe vande(n) voirs(creven) goede(n)/
come(n)de b(ri)ngen int voirs(creven) hof en(de) dat slite(n) met sijne(n) beeste(n) en(de) geheelic/
en(de) al sond(er) dat te verbernen te meste beke(re)n en(de) tselve mest opte voirs(creven)/
lande vue(re)n slands meeste(n) p(ro)fite It(em) es noch vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne/
allet mest int leste jair wese(n)de int voirs(creven) hof sal uutvue(re)n uutgevuerdt/
late(n) opte voirs(creven) lande It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) claes [jacop] den voirs(creven) wy(n)ne/
leve(re)n sal alle de voirs(creven) lande gelege(n) inde velde met der mate(n) van wil/
lebringen mer [ende] de bloeke en(de) and(er) lande dair haghen oft bome om staen dair/
salmen meten totten steenen It(em) sal de voirs(creven) wynne leve(re)n alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vi[c] [also vele] walme(re) alsulker alsmen te willenb(ri)nge(n) pleghe te [opt int hof behoeve(n) sal ten wae(re) van tempeeste(n) van wynde d(aer) af jacop den last sal hulpe(n) dragen]/
maken om de huysinge vande(n) voirs(creven) have mede te decken en(de) alsmen die/
ald(aer) verderct soe sal de wynne den werclieden den montcost gheve(n)/
en(de) claes [jacop] sal de dachue(re)n betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jair den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) v claese
[jacop] leve(re)n [te willeb(ri)ngen in sijn hof] een voed(er) colen en(de) claes sal betalen tpangelt/
en(de) dat de selve colen costen selen opte cuyle en(de) tpanghelt en(de) den ghene(n) diese halen/
selen hoe(re) redeliken d cost doen It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) claese
[It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de(n) voirs(creven) jacop] alle jair/
/ den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ii sester raepsaets It(em) twee zester erweten/
en(de) ii sester bonen It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) claese alle jair den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wale en(de) custberlic wynnen en(de) mesten ene(n) vlasschart/
en(de) op sijne(n) cost bezaeyen met iii sister [molevaten] lijnzaets mer h(ier) de voirs(creven)/
claes sal hem tsaet dair toe leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne vande(n)/
voirs(creven) claese houden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde lxxv scape te deylen te tween/
jae(re)n
It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede late(n) ten afsceide(n) vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne als hi beheymt betuyndt en(de) bevreedt gelijc hij die vijnde(n)/
sal tsijne(n) aencome(n) It(em) wairt alsoe dat de opte voirs(creven) goede e(n)nige willige(n)/
verdroeghden die mach de voirs(creven) wynne afhouwen en(de) voir elken verdroeghde/
willege ii pote(n) wed(er) sette(n) It(em) mach de voirs(creven) claes inden voirs(creven) hove laten/
gaen alle jaire iiii verkene en(de) die sal hem de wynne herden en(de) huede(n)/
wairt de de selve wynne ene(n) herde hielde It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben/
jae(re) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vande(n) voirs(creven) claese v ellen wullens/
lakens alsulc als hijse sijne(n) knape(n) gheve(n) sal
It(em) sal de voirs(creven) wynne de /
brake en(de) storte ten afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine laten eens omgedaen want/
hij die also vijnde(n) sal te sijne(n) aencome(n) It(em) noch sal de voirs(creven) wynne late(n)/
tstuck lands bove(n) dbosch dair den wech te hoxhem wairt doir gaet [oft also vele elders ene(n) goet ten] b ten/
afsceide(n) des voirs(creven) t(er)mijns met raepsade besaeit en(de) gemest en(de) den hof/
gelege(n) voir thuys henrix smeets met wouwen It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
huysinge hebben en(de) gebruken gelijcse de voirs(creven) wilen ghijsbrecht te hebbe(n)/
en(de) te gebruke(n) plach Ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den geloften en(de) condicien/
hebben geloeft de voirs(creven) claes in deen zijde en(de) de voirs(creven) wynne in dande(r)/
malcande(re)n vast en(de) gesteedich te houden en(de) te voldoen tallen tijden en(de)/
t(er)mine(n) alse vallen en(de) v(er)schine(n) sellen en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
[It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne den voirs(creven) jacop winte(re)n een coe gelijc de(n) sijne(n) den vors(creven) t(er)mij(n) dueren(de) It(em) of de voirs(creven) jacop zijn wijng(ar)tstace(n) op sine(n) bosch ald(aer) dede make(n) die sal de wy(n)ne opte(n) wijng(ar)t vue(re)n en(de) de v stecken en(de) wijn int hof vue(re)n desgelix sal de vors(creven) wy(n)ne den voirs(creven) jacop int hof vue(re)n zijn latreeste(n) en(de) reep hout en(de) alle de b(er)ringe die hij ald(aer) selve int hof behoeve(n) sal en(de) oec zijn duve(n)mest opte(n) wijng(ar)t vue(re)n lomb(ar)t velde jul(ii) xxvii a(nn)[o] xxxix]/
H(ier) af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de)/
ongesc(eiden) en(de) elc voir al vranck beys voirs(creven) des voirs(creven) wynne(n) vad(er)
[ende] wouter/
zan santhen
[van meldert] des sels wynne(n) sweer Et p(ri)m(us) ouder(ogge)? [rogge] boys feb(ruarii) x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-07-27 by Inge Moris