SAL7327, Act: R°355.1-V°356.1 (247 of 278)
Search Act
previous | next
Act R°355.1-V°356.1  
Act

Transcription

2020-01-22 by Jos Jonckheer
Wij sce haenw(ijc) velde scepene(n) van loeven(e) doen cond en(de) kenlic allen liede(n) dat/
voir ons come(n) sijn reyner van mollebais en(de) mathijs van gheete alse segg(ere)n/
en(de) vrientlic yffe(n)ne(re)n gecome(n) geco(r)en en(de) genome(n) voir scepen(en) van loven(e) van [vanden partien hier nae genoemt Te weten van]/
h(e)r(e)n godscalc van marilez p(ro)chiaen der kerken van sent andries b(er)ge en(de) ja(n)ne/
van ruwecheal die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van lov(en) beleidt sijn tot/
den goede(n) hubins wilen van wairnant en(de) ja(n)ne jaspar als momboir joffr(ouwe)/
katlinen sijns wijfs docht(er) des voirs(creven) wilen hubins in deen zijde en(de) raese/
vand(er) tombellen sone henrix vand(er) to(m)bellen als momboir joffr(ouwe) joha(n)nen sijns/
wijfs dochter werijs wilen van wairnant brueders des voirs(creven) wilen hubins/
in dande(re) ende hebben vanden stoote tusscen de voirs(creven) p(ar)tien wezende van/
allen den omberuerliken goede(n) en(de) rente(n) die wa(r)en ottarts wilen van wairna(n)t/
vad(er)s des voirs(creven) hubins en(de) werijs en(de) vande(n) goede(n) die wa(r)en otlets en(de) gielots/
wilen van wairnant kijnde(re)n svoirs(creven) ottarts hoir segge(n) en(de) uutsprake geseeght/
uutgesproke(n) en(de) gep(ro)nu(n)cieert inder manie(re)n hier nae volge(n)de Inden yersten/
es hoir segge(n) dat de voirs(creven) raes vand(er) tombellen en(de) joffr(ouwe) joha(n)ne sijn wijf erflic/
hebben en(de) teeuwedage(n) dage(n) sij en(de) hoir nacomelinge be hebben en(de) besitte(n) selen een/
huys en(de) een hof met allen sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) buyte(n) der poirte(n) van/
ha(n)nut jegen ov(er) vande(n) hove h(e)r(e)n gords wilen van ha(n)nut ridd(er)s tussce(n) den/
hof jans cousin en(de) jans biddar en(de) neve(n) de goede jans mailchair/
ende dat dair voe(r) en(de) dair jegen de voirscr(even) jan jasp h(er) godscalc en(de) jan/
van ruwecheal met hoe(re)n voirs(creven) beleide inden name en(de) tot behoef des/
voirscr(even) jans jaspar joffr(ouwe) katline(n) sijns wijfs ende wout(er)s van wairnant/
sone des voirscr(even) hubins en(de) brued(er)s der selv(er) joffr(ouwe) katlinen hebben ende/
teeuwege(n) dage(n) sij en(de) hoir nacomeli(n)ge besitte(n) selen de goede h(ier) nae/
bescr(even) Te wete(n) lxxx xxxvi groet roeden lands leens gelege(n) te/
ha(n)nut opten wech gaende van ha(n)nut tevrenas le baudewijn wairt/
tussce(n) [neven] de goede d(er) erfgename(n) h(e)r(e)n everarts wilen van blehain ridd(er)s/
It(em) noch een stuck lands leens gelege(n) te vileer inde(n) couthe(r) van vileer/
gelijcme(n) tselve stuck lands van den kijnde(re)n h(e)r(e)n everarts wilen van blehain/
ridders te leene houdende es It(em) voirt es den voirscr(even) segge(re)n [hoir] segge(n)/
dat de voirscr(even) p(ar)tien alle de ande(re) omberuerlike goede also verre de voirscr(even)/
wilen ottart van wairnant die houdende was met joffr(ouwe) katlinen/
sijnen wive ende dat [hij] die besat ter tijt dat hij leefde [en(de) dair hij uut starf alse wel de ghene die gelege(n) sijn inden lande ludick en(de) van namen alse in brabant] en(de) oec alle de/
omberuerlike goede die de voirs(creven) wilen ou otlet en(de) gielot van wairnant/
des selfs ottarts kijnde(re) ter wilen dat sij leefde(n) hielde(n) en(de) besate(n) alsoe/
wel de v(er)crege(n) goede als dande(re) terstont half en(de) half mynlic en(de)/
alse gebruede(re) deylen selen en(de) elc sijn helcht besitte(n) en(de) gebruken tot
//
eeuwege(n) dagen sond(er) deen den ande(re)n dair aen e(n)nige(n) hijnd(er) stoet/
oft letsel te doen oft te maken in e(n)nig(er) manie(re)n Behoudelic dien/
dat elc vanden selven p(ar)tien in en(de) voir sijn deylinge hebben en(de) behoude(n)/
sal tot eeuwege(n) dage(n) alsulken goede als elc van hen tot opten/
dach toe l van heden gebruyct gebesicht en(de) beseten heeft sond(er)/
e(n)nich wed(er)seggen Bij alsoe dat de selve p(ar)tien op hoe(re)n gemeyne(n)/
cost de voirscr(even) goede selen doen h(er)meten met ene(n) geswo(r)en lantmete(r)/
tusschen dit en(de) beloken zinxen naistcomen(de) ende bevijntmen dan m/
dat e(n)nich van hen ind(er) maten meer goets hadde oft besete(n) hadde dan/
dande(re) dat dan de ghene die also bevonde(n) woirde dats meer hadde/
den ande(re)n dat sorplus [half] delen sal de helchte en(de) dat men vand(er) [elc voir de]/
vrucht die toeghst naistcomen(de) opt selve sup surplus staen sal hebben/
sal [voir elc boender] ii mudde co(r)ens d(er) mate(n) van ha(n)nut en(de) tremana(n)t vand(er) selv(er)/
vrucht sal volge(n) den ghene(n) diet gewo(n)nen en(de) besaeit heeft Noch/
es hoir seggen dat alle de goede die de voirs(creven) wery wilen van wairna(n)t/
cochte en(de) vercreegh in sijne(n) leve(n)den live de voirscr(even) ja raes van tombellen/
en(de) sijn wijf t(er) stont aenveerde(n) houde(n) en(de) besitte(n) selen als hoir p(ro)pe(re)/
goede tot eeuwelike(n) dage(n) Ende es noch hoir segge(n) dat elc vande(n)/
voirscr(even) p(ar)tien d(er) and(e)re van des voirscr(even) [es] tusscen dit en(de) sente gielijs/
dach naistcomen(de) goede vesticheit doen sal als dair toebehoirt/
voir hoven en(de) [de] hee(re)n [en(de) hoven] dairme(n) de voirs(creven) goede hove(n) en(de) elc sijn vestich(eit)/
ontfaen op sijne(n) cost It(em) en(de) dat elke(n) vanden voirs(creven) p(ar)tien volgen sel sal/
de brieve ges tsijs follen en(de) gescriften die sijnen voirs(creven) gedeelte aen/
tange(re)n en(de) oft e(n)nige p(ar)t vande(n) p(ar)tien die over? hadde dat die der/
ande(re) die ov(er)geve(n) sal sond(er) vertreck Voirt es noch hoir segge(n) dat/
joffr(ouwe) joha(n)ne wedewe des voirs(creven) wilen hubins die nu te ma(n)ne/
heeft gerart baudijn van huesdein hoir tocht hebben sal also lange/
alse sij leve(n) sal nae den lantrechte inden goeden die h de voirs(creven) hubin/
met hoir besat Behoudelic dat de huweleke vorwarde die gesciet/
es tussce(n) den voirs(creven) janne jaspar en(de) sijne(n) wive vande(n) selven goede(n)/
hier inne niet gequetst sijn en sal met [mer] gestentich bliven welke/
seggen aldus geseeght beyde de voirs(creven) h(er) godscalc en(de) jan van/
ruwecheal en(de) jan jaspar p(ar)tie in deen zijde r en(de) raes vander/
tombellen p(ar)tie in dande(re) geloeft hebben malcande(re)n vast ende/
gesteedich te houde(n) en(de) te voldoen tot eeuwelike(n) dagen en(de) deen/
den ande(re)n dair af altoes genoegh te doen also dat elken van
//
hen erflic vast ende seker sijn moege Voirt hebben geloeft de voirs(creven)/
her godscalc [en(de)] jan van ruwecheal en(de) jan hier inne te vervaen en(de) alsulc/
de hebben den voirs(creven) gerarde baudijn en(de) joffrouwe joha(n)ne sijn wijf/
en(de) woute(re)n van wairnant d(er) selv(er) joha(n)nen sone vande(n) yerste(n) bedde/
dat hij en(de) [desgelijx] de voirs(creven) jan jaspar joffr(ouwe) katlijne(n) sinen sijn wijf/
en(de) de voirs(creven) raes vand(er) tombellen de joffrouwe johanne(n) sijn wijf/
oec hier inne te vervaen en(de) in dien te hebben dat sij bynne(n) xiiii/
nachten naistcomen(de) come(n) selen voir scepen(en) van loven(e) ende/
geloven tvoirs(creven) seggen vast en(de) gesteedich te houde(n) en(de) te/
voldoen tot eeuweliken daghen gelijc dat voirscr(even) steet/
en(de) de selve [voirs(creven)] p(er)sone selve gelooft hebben in orkonscap van welken/
dingen (et)c(etera) maii ix Ite(m) de vorscr(even) joff(rouwe) joha(n)ne [raes wijf] heeft geloeft tvors(creven) segge(n)/
te houden in o(mn)i forma p(re)d(i)c(t)a cor(am) eisde(m) scab(inis) [en(de)] de voirs(creven) joffr(ouwe) katline jans/
jaspar wijf heeft geloeft tvoirs(creven) segge(n) te houde(n) in forma p(re)d(i)c(t)a cor(am) eisd(em) scab(inis)/
Voirt seyden de voirs(creven) segge(re)n dat elc vande(n) voirs(creven) p(ar)tien betalen/
sal half den cost vanden scriven en(de) vanden coste die de segg(er)s/
vertheert hebben cor(am) eisdem/
It(em) de vors(creven) ger(art) baudin joffr(ouwe) joha(n)ne sijn wijf en(de) woute(r) va(n) wairna(n)t de selv(er) joffr(ouwe) sone p(ri)[(us)]/
emanc(ipatus) de (con)s(en)su d(i)c(t)i sui ma(r)iti p(ro)mis(eru)nt p(re)d(i)c(t)a o(mn)ia s(er)va(r)e et sat(is)fac(ere) cor(am) haenwijc velde junii xvi/
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts