SAL7329, Act: R°469.1-R°470.1 (333 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°469.1-R°470.1  
Act
Date: 1435-06-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-12 by Magda van Winkel
It(em) gielis dogge van campe(n)hout filius q(uon)d(am) franconis in p(rese)ntia/
en(de) heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van reyne(re)n bijset/
van ov(er)dyle [en(de) joff(rouwe) marg(rieten) sijnre docht(er)] en(de) jouff(rouwe) amelberghe(n) van ov(er)dyle janne de bossche(re) joese/
vam berem en(de) bauduwijn vand(er) rey thoff geheten ten rieuwe gelege(n)/
inde p(ro)chie van wave(r) mette(n) wynne(n)de(n) lande(n) beemden en(de) eeuselen/
en(de) allen sijne(n) toebehoirte(n) en(de) met eene(n) bonde(r) lants luttel mijn oft/
meer dat jan pomgart te houden plach uutgenomen een cleyn/
beemdeken gelegen voir jans pomgarts poirte was dat ghemeyn/
wedeweye sal bliven liggen(de) en(de) eene(n) hof voe(r) der bauwetten die/
heyn haghma(n) teerve heeft genomen Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van half merte lestleden enen t(er)mijn van neghen jae(re)n/
lanck deen nae dand(er) stappans sond(er) middel volgende eelx/
jaes jaers darenbynnen om eenenseventich mudde en(de) een half/
roggen ende neghen mudde evenen al goet en(de) payabel pacht/
en(de) mate van wave(r) alle jae(re) te s(in)[te] andries misse apostels te/
betalen en(de) int voirs(creven) hof te leve(re)n uutgenome(n) xii mudde rogge/
d(aer) af die hij jaerlijx te loven sal leve(re)n dairt den voirs(creven) reyne(re)n/
beest genuegen sal alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende ende telken/
t(er)mijn als v(er)voghde schoudt en(de) om elf sympel mottoene te weten(e)/
achtentwijntich placken payments voirden dobbelen mottoene/
gerekent te sijnte mertens misse inden wynt(er) te betalen alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijnne als v(er)volghde schout/
met worw(er)den dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) wynne(n)de lande laten/
sal ten ende van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne ghelijck hij die vant te sijne(n)/
aencome(n) Te weten den couther over de zijde te champels wert/
tot aenden poel die gelegen is naest der hagen vand(er) tymplie(re)n/
met rogge besayt op vier getideghe voren en(de) vande(n) selven poel/
tot aende hage tot aende hage oeck met rogge besayt op drie [iii] ghe/
tidege voren en(de) desgelijx vande(n) lande vanden selven arde/
gelegen omtrint fockinsart oec op iii tidege voren besayt met/
rogge en(de) beyde [de] couthe(re)n voe(r) de poirte tot aenden lesten poel
//
die leeght naest der hagen vande(n) tymplie(re)n voirs(creven) de brake en(de)/
de storte eens geerijt en(de) den hof voir de poirte achter den oven/
voir plach te sijn en(de) dan h ten lesten jae(r) besloten laten oeck/
en sal de voirs(creven) wynne binne(n) den lesten iii jaren gheen vande(n)/
voirs(creven) landen moghen huerwruchten en(de) de voirs(creven) wynne sal/
sijn p(ro)fijt moghen doen metten twen beslotene(n) hoven gelegen/
bijt voirs(creven) hof It(em) sal de voirs(creven) wynne ten yersten iii jaren allene/
hebben de vrochten di inde voirs(creven) ii hoven en(de) doeft dat op voirs(creven)/
goede wassen sal en(de) nae de voirs(creven) iii jaren selen de voirs(creven)/
p(er)soene en(de) de wynne selve oeft voe[r]tdaen dat aldair wassen/
sal halff en(de) halff wassen sal [deylen] en(de) dat te gelike doen lesen/
en(de) de wynne sal alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duerende leveren wijf/
tienhondert cusbair walme(re) om de huysinge vanden voirs(creven) hove mede/
te decken en(de) als men die aldair verdeckt oft als men [daer] iet a(n)ders/
ty(m)mert deckt oft pleckt soe sal de voirs(creven) wynne den wercliden/
den montcost gheven en(de) dair voir hebben voir elken manne die/
hij alsoe vuedt sdachs negen grote en(de) de voirs(creven) p(er)soene sullen/
den werckliden de dachhue(re)n betalen It(em) de voirs(creven) wynne en sal/
gheen houdt moghen houden dan hagen dornen en(de) bremen/
Voirt sal de voirs(creven) wynne allet ty(m)merhout dat de voirs(creven) p(er)sone/
bynnen den voirs(creven) go t(er)mijne op de voirs(creven) goede sullen doen houden/
en(de) dairtoe leem en(de) anders des men tott(er) ty(m)meringen behoeve(n)/
sal halen en(de) vueren int voirs(creven) hof en(de) dair voe(r) sal hij hebben/
alle(n) den affal en(de) ov(er)houdt vande(n) voirs(creven) ty(m)merhout comen(de)/
Voirt sal de voirs(creven) wynne allet stroe dat op de voirs(creven) goede wassen/
sal int voirs(creven) hof jaerlijx bringen en(de) aldair met sijne(n) beesten/
etten en(de) sliten en(de) te meest maken en(de) dan dat weder uutvue(re)n/
opt voirs(creven) lant slants meesten p(ro)fijte It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijx/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende gheven alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duerend/
p(er)soenen iiii sister corens int voirs(creven) hof te leve(re)n pacht en(de) mate/
van wave(re) en(de) alle dese vorw(er)den en(de) co(n)dicien voirs(creven) heeft geloeft/
de voirs(creven) gielis en(de) de voirs(creven) p(er)soene [deen den ande(re)n] vast en(de) gestadich te houden
//
ende te voldoen tallen tijden als sij wallen en(de) v(er)schiene(n) sullen en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Hier af sijn borghen gheert de/
witte jan de witte sijn brueder en(de) jan van wynghe van tyeldonck/
et p(ri)mus lomb(ar)t abs(oloens) junii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer