SAL7331, Act: R°183.1-V°184.1 (155 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°183.1-V°184.1  
Act

Transcription

2018-11-14 by kristiaan magnus
Van willem de kempene(re)/
Het sijn comen in rechte inde banc voir meyer en(de) scepen(en) van loven(en) jannes/
claes die overmids vonnisse van scepen(en) brieven van loven geleyt is tot allen/
den goeden beruerlic en(de) omberuerlic henrix van lare soe waer/
die belegen sijn in deen zijde en(de) willem de kempene(re) van/
nederhockezele als momboir gheertruyden claes sijns wijfs/
daer de voirs(creven) jannes versochte met sijnen gelev(er)den voir/
spreke want de voirs(creven) willem hem ongebruyc dede aen/
een half boender lants leens gelegen te nederhockezele/
op dwarsvelt tusschen de goede steven claes en(de) de goede/
des cloesters van sinte mychiels comen(de) met den eene(n)/
eynde aen der ca(m)men hof dat hij sijn hande dair/
af lichten soude en(de) datmen hem in sijne(n) beleyde/
vande(n) voirs(creven) goede(n) hielde Dwelc geschiet dede de/
voirs(creven) willem een aensprake ten voirs(creven) ja(n)nes w(er)t met/
sijnen gelev(er)den voirspreke in deser vueghen seggende/
dat hij der voirs(creven) gheertruden na staet der heiligher/
kerken getrout hadde en(de) dat de selve gheertruyt tvoirs(creven)/
stuck lants gecocht en(de) vercregen hadde jeghen henr(icke)/
van lare en(de) daer af guedinge ontfaen vanden/
selve(n) henricke voir den stedehoude(r) of meye(r) des hee(re)n/
sabs van sinte mychiels Daer af datme(n) de voirscr(even)/
goede te leene hielde en(de) den ma(n)nen van leene/
des abs voirscr(even) en(de) dat gesciet wae(r) eer de voirscr(even)/
jannes tot den voirs(creven) goeden beleyt was Seggen(de)/
voert de voirs(creven) willem dat t(er) tijt als de voirs(creven) gued(inge)/
gesciede een geheten jannes van lare die na den/
rechte der stat van loven voir de vors(creven) guedinge/
tot den voirs(creven) goeden des voirs(creven) henrix van lare/
geleyt was tselve sijn beleyt quijtgescoude(n) hadde
//
Ende dat alle de poenten voirs(creven) waer wae(re)n en(de) also geschiet/
boet de voirs(creven) willem de kempene(re) te thoenen en(de) met den/
mynsten daer hij mede liden mochte inde(n) rechte hoepte/
en(de) meynde of hij de voirs(creven) poente(n) bij gebrenge(n) conste/
dat hem de voirs(creven) goede volgen soude(n) en(de) sculdich wae(re)n/
te volgen Versuekende aen den meyer van loven(en) of/
de voirs(creven) jannes daer jegen seggen woude dat hijs/
hem keerde aen de he(re)n scepen(en) van loven(en) en(de) daets/
hem een vonnise en(de) dae(re)n teynden recht Daer/
op de voirs(creven) jannes hem verantw(er)dende dede seggen/
met sijnen gelev(er)den voirspreke dat de voirs(creven) aensprake/
hem gheen onstade noch letsel doen en soude/
want de voirs(creven) henric van lare tvoirs(creven) stuc lants/
besat als sijn proper erve ten tijde als hij tot den/
goeden des voirs(creven) henrix beleyt en(de) was en(de) dat/
boet hij te thoenen en(de) met den mynsten (et)c(etera) Seggen(de)/
of hij dat gethoenen conste dat hij na de heerlich(eit)/
ons gened(ichs) he(re)n en(de) den rechte d(er) stat van loven(en) inde/
voirs(creven) goede bliven soude en(de) dat de selve hem en(de)/
sijnen voirs(creven) beleyde sculdich wae(re)n te volgen en(de) soe/
waer de voirs(creven) willem des niet doen en woude v(er)socht/
hij aen den meye(r) van loven(en) dat hijs hem kee(re)n/
woude aen de scepen(en) van loven(en) en(de) doen hem/
des een vonnisse hebbe(n) Also dat na aensprake/
en(de) verantw(er)den de meyer maende de scepen(en) van/
loven(en) wes met den rechte sijn soude De welke/
hem beraden hebben(de) wijsden voe(r) een vonnisse want/
hen beyde de voirs(creven) p(ar)tien thoenisse vermeten hadden/
dat sij dat beg(er)den taenhoe(re)n en(de) dae(re)n teynden recht
//
Ten daghe van thoenisse thoende de voirs(creven) willem met henricke/
en(de) janne claes gebruede(re)n dat de voirs(creven) willem der voirs(creven) g(er)truden/
na state der heiligher kerken getrout hadde Thoenende/
oec de voirs(creven) willem met pete(re)n de smet stedehoude(r) en(de)/
meye(r) vanden leenen des abs van sinte mychiels in sijne(n)/
hof te nederhockesele dat hij daer ov(er) was als meye(r)/
daer de voirs(creven) gheertruyt voe(r) hem en(de) den ma(n)nen/
van leene des voirs(creven) abs guedinge vande(n) voirs(creven) goede(n)/
ontfinc na des hoefs recht Tuyghden voert de voirs(creven)/
henric en(de) jan claes ma(n)nen van leene inde(n) hof/
voirscr(even) bij hue(re)n eede [datmen de voirs(creven) goede vande(n) voirs(creven) abdt te leen hielde en(de)] dat sij met janne van cutseghe(m)/
diemen hiet scorreken en(de) janne mathijs oec/
ma(n)nen van leen inde(n) voirs(creven) hof t(er) tijt als sij leefden/
daer bij en(de) over wae(re)n als ma(n)nen daer de voirscr(even)/
gheertruyt de voirs(creven) goede ontfinc en(de) daer inne van/
den voirs(creven) henricke van lare gegoedt waert na/
des hoefs recht en(de) dat dat gesciede voir den/
voirs(creven) beleyde dat des de voirs(creven) ja(n)nes op de goede/
des voirs(creven) henrix heeft Thoende voert de voirs(creven) wille(m)/
met den voirs(creven) henricke en(de) janne claes dat een de voirs(creven)/
jannes van lare die voir de voirs(creven) guedinge tot den voirs(creven)/
goeden beleyt was sijn beleyt vande(n) selve(n) goede(n) quijtscout/
hoepte daer om de voirs(creven) willem want hij sijns thoenisse/
wel volcome(n) wae(r) dat hem de voirs(creven) goede volgen soude(n)/
Alse de voirs(creven) jannes sijn waerheit hadde doen eede(n)/
thoende hij met pete(re)n van lare en(de) willem de/
leeu dat de voirs(creven) henric van lare de voirs(creven) goede/
besat en(de) als sijn erve en(de) na dat [doen] den brieve bekent/
was daer uut dat de voirs(creven) jannes beleyt ware
//
Na den welken de meye(r) van loven(en) uut versueke van/
beyde den voirs(creven) p(ar)tien maende de scepen(en) van loven(en)/
die wijsden na dat sij hen d(aer) op wael berade(n)/
en(de) besproken hadden voir een vonnisse na aensprake/
verantw(er)den thoenisse en(de) allegacien van beyde/
den p(ar)tien dat den voirs(creven) willem(me) de kempene(re)/
tvoirs(creven) half boender lants leens [als momboir sijns wijfs] volgen soude/
P(rese)nt(ibus) nych(olao) k(er)smak(ere) god(efrido) roelofs stephano smacht/
henr(ico) de borch(oven) walt(ero) ca(pelle)[man] joh(ann)e de ov(er)wynge/
et walt(ero) smet dec(embris) quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts