SAL7331, Act: R°187.1-V°187.2 (159 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°187.1-V°187.2  
Act

Transcription

2019-01-01 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat jacop ve(re)nlarien sone gheerts ve(re)nlarien van oplynte(r)/
es comen in ghewoirdicheyden (et)c(etera) ende heeft genomen ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van jouff(rouwe) marien weduwe willems wilen van baussele sijner swegher/
de goede der selver jouff(rouwe) marien gelegen toplynte(r) in huysen hoven winne(n)den/
lande beemden eeuselen duyfhuyse metten bloke en(de) allen sijnen toebehoirten uut/
gescheyden de goede h(ier) nae bescreven Te weten i stuck lants vanden selven goeden/
gelegen op trot bijde ned(er)lynt(er)schestrate houden(de) ontrent i(½) dachmael It(em) een/
stucke lants gelegen opde mert se houden(de) xxv roeden It(em) v sillen lants beemts/
gelegen int roesbrouc It(em) i stucke beemts houden(de) i(½) zille gelegen acht(er) eppenem/
It(em) een stucke beemts gelege opde beke aldair inde nuwe beemde It(em) noch/
i stuck beemts gelegen opde zoerbeemde It(em) noch een halve zille beemts gelegen/
opdov(er)brouc de welke sij te haerw(er)t behouden sal Te houden te hebben/
ende te wynnen van s(in)[te] andries misse lestleden eenen t(er)mijn van vi jae(re)n/
lanc deen nae dander sonder middel volgen(de) elx jaers darenbynnen om/
wijftich mudde haerts corens pacht van oplynte(r) ende mate van thienen/
twe halster witter erweten twe halster raepsaets elx goet en(de) paeyabel der/
maten voirs(creven) te s(in)te andries misse apostels te betalen ende de voirs(creven) beemde en(de)/
eeusele om xxii scilde der munten van loven(en) h(er)toge philips van bourg(oignen)/
en(de) van brabant te s(in)[te] mertens misse inden wynt(er) te betalen jaerlijx den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Es vorw(er)de dat jouff(rouwe) hebben sal en(de) behouden/
terdendeel in alle die oeft opde voirs(creven) goede jaerlijx wassen(de) Dewelke oeft/
de voirs(creven) jacop op sijnen cost ter erden leve(re)n sal en(de) dat toirs(creven) derdendeel te loven(en)/
weren It(em) sal de voirs(creven) jouff(rouwe) marie behouden tot hue(re)n verdoene de came(r)/
geheten dou came(r) metten cleynen kem(er)ken kelde(r) en(de) solde(r) daer boven It(em) sal/
de voirs(creven) jacop It alle jae(re) leve(re)n iiii[c] cusbe(r) valme(r) om de huyse vanden voirs(creven)/
hove mede te decken en(de) alsmen die aldair verdeckt sal de voirs(creven) jacop/
den verclueden den montcost gheven en(de) de voirs(creven) jouff(rouwe) marie de dachueren/
betalen It(em) sal de voirs(creven) jacop halen allen de leem diemen int voirs(creven) hof/
behoeven sal met sijnen wagen ende p(er)den It(em) sal de voirs(creven) jacop de
//
voirs(creven) goede laten ten afscheyden van sijnen t(er)mijne gelijc hij die vant/
te sijnen incomen te weten xix dachmael oft daer omtrent bezaeyt met/
tidegen vint(er)coren I(tem) sal de voirs(creven) jacop die wilgen en(de) ande(r) boeme/
hagen en(de) heggen moegen houden ten gevoenliken tijde en(de) ter minster scaden/
daer voir hij de voirs(creven) goede wel bevreden sal It(em) sal de voirs(creven) jacop/
leve(re)n alle jae(re) wijftich levende poten en(de) die verwaren vanden beesten/
It(em) sal de voirs(creven) jacop de voirs(creven) goede tallen vi jaren wel en(de) loflijc ov(er)mesten/
gelic reengenoeten boven en(de) beneden en(de) waert alsoe dat de voirs(creven)/
winne jacop de voirs(creven) lande hoervruchten woude dat hijse daer voir/
noch eens sculdich soude sijn te mesten vals voir borch(oven) ca(pelle)[ma(n)] dec(embris) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts