SAL7331, Act: R°225.3-V°226.1 (176 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°225.3-V°226.1  
Act

Transcription

2018-11-16 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat henric haeterbex va(n) rillaer [arnts sone] es come(n)/
in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van jonch(e)r janne van goetskoven he(r) van voelne sijn goede geheten/
te leefdale gelege(n) inde p(ro)chie van rillaer met huysen hove(n) en(de) metten/
derthien en(de) een half boende(re)n lants luttel min oft meer Te houde(n)/
te hebben en(de) te wynne(n) van half merte naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elx jairs/
dae(re)n by(n)nen om verthien mudden rogs en(de) xiiii mudden/
harder broeck have(re)n beyts corens goet en(de) payabel met wanne en(de) met/
vede(re)n wael bereet d(er) mate(n) van loven alle jae(re) te s(in)te andries messe/
apostels te betale(n) en(de) te loven te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sal hebbe(n) de voirs(creven) jonch(e)r alle jae(re) deen helcht vande(n)/
oefte ald(aer) wassende en(de) de wynne dand(er) helcht It(em) sal de wynne/
de boeme vande(n) nuwen bogarde ald(aer) alle jae(re) ontdecken te gewoenlike(n)
//
tide en(de) die met vetter eerden weder decken ten meesten orbe(r) en(de) p(ro)fijte vande(n)/
boemen It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde marghelen i/
dach(mael) lants en(de) op elc dach(mael) doen xii kisten marghels en(de) d(aer) nae sal/
hijt meesten gelijc als men nae m(er)ghel sculdich es [te] mesten Item sal hebben/
de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde des voirs(creven) jonch(er) jans beemde h(ier)/
nae bescr(even) Inde(n) yerste(n) den peertbeemt houdende omtrent v dach(mael) gelijc/
hij d(aer) gelege(n) is Item den saelbeemt gelijc hij oic ald(aer) gelege(n) is houden(de)/
omtrent v dach(mael) en(de) den molenbeemt alsoe hij ald(aer) gelege(n) is houdende/
omtrent (½) boend(er) elx jairs dae(re)n bynne(n) dese voirs(creven) beemde om xxv/
rynssche gul(den) alle jae(re) te s(in)[te] m(er)tens messe inde(n) wynter te betale(n) quolib(et)/
Ite(m) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) de wijngaert staken en(de) dmest/
op de(n) wijngaert ald(aer) vueren en(de) de(n) wijn ald(aer) [jaerlijx] wassende int voir(creven) hof/
van leefdale vue(re)n en(de) de balge(r) t(er) perssen brenghen en(de) den wijn d(aer) af/
comen(de) wed(er) int voirs(creven) hof vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) [wyn] de(n) voirs(creven) jonch(e)r/
janne alle jae(re) een halst(er) lijzaets ald(aer) zayen dwelc hij hem leve(re)n sal/
en(de) dlant d(aer) toe wel mesten en(de) bereyden gelijc den sijne(n) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) int voirs(creven) hof leve(re)n v[c] walme om de huysinghe ald(aer)/
mede te decken En(de) alsmen die verdect so sal de voirs(creven) wynne den/
wercliede(n) den montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) jonch(er) jan sal de dachue(re)n/
betalen en(de) w(ar)t dat sake dat aen de voirs(creven) huysinge yet te maken/
wae(r) van oud(er) ty(m)merynge(n) d(aer) af soude oic de wynne den werc/
liede(n) den montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) jonch(er) jan sal de dachue(re)n/
betalen uutgesceiden van nuwer tymmerynge(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne/
op sijnen cost houden alle de wande vand(en) voirs(creven) huysinge(n) vand(er)/
ned(er)ste rijkelen nederw(er)t en(de) niet voird(er) Voert sal de voirs(creven) wynne/
alle de grechte bynne(n) houden op sijnen cost op de droeghde weyde/
alsoe verre alse sijn beesten breke(n) en(de) m(ijn) jonch(er) voirs(cfeven) salse buyte(n) houden En(de) oic w(ar)t dat de grechte bynne(n) vielen van selve(n) dat/
hij op ene(n) dach gemaken can dat sal hij oic op sijne(n) cost maken/
en(de) wats meer viele dan hij also op ene(n) dach gemaken conste dat
//
sal hij des voirs(creven) jonch(ere)n meye(r) toene(n) en(de) so saelt de voirs(creven) jonch(e)r/
doen make(n) op sijne(n) cost It(em) waer de voirs(creven) jonch(e)r jan doet houwen op/
de grechte en(de) quechaghe(n) dat sal m(ijn) jonch(er) doen grave(n) op sijne(n) cost/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) jonch(er) alle de beken op sijne(n) cost houde(n) sal/
m(ar) de wynne salse houd(en) van sloten en(de) de wyn en sal d(aer) nyemande/
doer laten d(aer) m(ijn) jonch(e)r niet lee lief toe en is Ite(m) sal de voirs(creven)/
wyn alle jae(re) den t(er)mijn due(re)nde m(ijn) jonch(e)r voirs(creven) gheve(n) drie/
pont ghingbeers goet en(de) cusbaer te s(in)[te] remeys messe en(de) sess pont/
was te s(in)te m(er)tens messe quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sal de voirs(creven) wynne hebbe(n)/
alle jae(re) de droeghe willeghen die op de voirscr(even) goede jairlijx/
vallen sullen Item sal de voirs(creven) wyn hebben alsoe vele luex en(de)/
thuynstake(n) als hij op tvoirscr(even) goet behoeven sal en(de) niet meer/
om de goede mede te bevreden Item de voirs(creven) wyn sal hebbe(n) den afval/
vande(n) willighe(n) van sleentsinghe(n) en(de) van cortelinge(n) en(de) niet/
meer and(er)s en(de) de voirs(creven) wynne en sal metten willege(n) niet meer/
te doen hebbe(n) It(em) w(ar)t also dat m(ijn) voirs(creven) jonch(e)r de savoere dade/
reeken en(de) make(n) dan en soude de wynne ghenen sacht d(aer) toe hebbe(n)/
dan deest half en(de) tgras te snidene It(em) sal de voirs(creven) wynne/
hebben allet duyven mest en(de) d(aer) voe(r) sal hij de duyven wachte(n)/
en(de) verwae(re)n It(em) en mach de voirscr(even) wynne gheen ander lant/
wynne(n) dan dat den voirscr(even) hove van leeftdale toebehoe(re)nde is/
It(em) is vorweerde dat de scape die de voirscr(even) wynne/
houden sal dat hij die van m(ijn) voirs(creven) jonch(er) houde(n) sal te drien/
jae(re)n te deylen en(de) van nyemande and(er)s It(em) sal de voirs(creven) jonch(e)r/
den voirs(creven) wynne alle jae(re) gheve(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vier/
ellen wullens lakens tot enen rocke gelijc sijns selfs huysgesinde
//
It(em) sal de voirs(creven) wyn allet stroe dat jaerlijx op de voirs(creven) goede wassel sall/
int voirs(creven) hof met sijnen beesten verte(re)n en(de) d(aer) af mest maken en(de) dat/
vue(re)n op tvoirs(creven) lant slants meesten p(ro)fijte en(de) nerghens elde(r) It(em) sal de vors(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wael en(de) loflic werven en(de) wynnen gelijc sijne(n) rengenoete(n)/
bove(n) en(de) beneden en(de) die laten ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine gelijc hij/
die vant te sijne(n) innecome(n) Te wete(n) de roghenaert houdende drie boende(r)/
en(de) een half met rogge besaeyt op sijn vier getidege voe(re)n Den som(er)art/
houden(de) iiii(½) boend(er) met somercoren besaeyt op twee getidige voe(re)n en(de) de/
storte eens omgedaen It(em) sal de voirs(creven) jonch(e)r tot sijne(n) behoef behoude(n)/
den peerts stal en(de) thuyhuys en(de) alle ande(r) behoef dat theerscap h(ier)/
voirmaels inde(n) voirs(creven) hove tot sijne(n) verdone behoude(n) heeft met vor/
w(er)den oft de voirs(creven) jonch(er) oft den voirs(creven) wynne ten halven tijde vanden/
voirs(creven) t(er)mijne gelieftde te sceiden dat sij dat doen sullen moge(n) op/
alsoe dat sij dat deen den ande(re)n twee jae(re) te voe(re)n condige(n) en(de) segge(n)/
sellen
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne jairlix de(n) voirs(creven) t(er)mi(n)/
due(re)nde met sijne(n) waghen en(de) p(er)de(n) m(ijn) jonch(er) hale(n) sal een voed(er)/
zouts [te mechlen] en(de) vue(re)n in sijne(n) sloete te voelne en(de) m(ijn) jonch(er) sal tsout bet(alen)/
[en(de) swynne(n) knecht die den wagen driven sal sijne(n) montcost betalen] It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijx van rillaer tot voelne vue(re)n een/
voed(er) wijns [d(aer) af oic de voirs(creven) jonch(er) des swynne(n) knecht sijnen montcost gheve(n) sal] It(em) sal de voirs(creven) wynne den nuwe(n) bogart te sijne(n)/
lesten jae(re) bezaeyt laten met wynt(er)coerne alsoe hij dien nu vynt/
En(de) alle dese voirs(creven) (con)d(icien) vorw(er)de(n) (et)c(etera) [It(em) oft e(n)nich vande(n) borgen borghen des voirs(creven) wynnen by(n)nen den voirs(creven) t(er)mijne storve(n) [het wae(re) een of meer] soe heeft geloeft de voirs(creven) wy(n)ne by(n)nen xl dage(n) na dat hijs van jonch(e)r janne voirs(creven) versocht sal sijn eene(n) ande(re)n also rijcke [ande(r) gelike borgen] te sette(n) voe(r) de voirs(creven) vorw(er)den [te voldoen] voe(r) scepen(en) van loven(en)] H(ier) af sijn borghen des/
voirs(creven) wynne(n) jan valx va(n) messelbroec wout(er) griete(n) wonen(de) te/
langdorp mathijs haterbex van scoend(er)bueke(n) [et p(rim)[(us)]] ov(er)wynge/
smet fe(bruarii) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts