SAL7331, Act: R°278.1-R°280.1 (214 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°278.1-R°280.1  
Act

Transcription

2019-01-06 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat henric van geest soen warniers wilen/
van gest nu t(er) tijt wonen(de) tot opgeldenaken es comen in jeg(ewoirdicheit) d(er)/
scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van colarde de martinvaul rentmeester en(de) p(ro)curator/
met seke(re)n p(ro)curatien hem verleent der cap(it)len van nyvel inde(n)/
name en(de) van weghen der selver cap(it)len thof der voirs(creven)/
cap(it)len gelegen te laetwijc met den huysen hoven wynnen(de)/
lande(n) beemden eeuselen bosch tsijsen renten erfpacht tegade(r)/
met alsulken thiende(n) alse der voirs(creven) cap(it)len toebehoe(re)n te/
laetwijc en(de) dair ontrent met allen ande(re)n hue(re)n toebeh(oirten)/
uutgescheide(n) de renten van seke(re)n goeden die jan massart/
der voirs(creven) cap(it)len geldende is vande(n) landen die gord wilen/
vander porten voirtide(n) genomen heeft den t(er)mijn van xlviii/
jaren die de voirs(creven) capittel selve behouden selen Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte naest/
comen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jaren lang deen na dander/
dair nae staphans en(de) sonder middel volgende elx/
jairs dae(re)n bynnen om xxviii mudden en(de) twee stier/
tarwen xxviii mudden en(de) twee stier corens Te weten terdel/
dair af tarwe en(de) dander twee deel rogghe elx grains/
goet en(de) paiabel met wanne en(de) met vede(re)n wel bereit/
der maten van nyvel vanden spiere der voirs(creven) cap(it)len te/
nyvele alle Te betalen te weten tsestedeel daer af bynnen/
der maent van november tvi[te] deel dair af bynnen der/
maent van december en(de) also voert alle maenden also voert/
vervolgende tvi[te] deel daer af tot dat de voirs(creven) so(m)me/
betaelt sal wezen also dat de leste betalinge gescien/
sal vande(n) voirs(creven) coerne bynnen der maent van aprille/
en(de) tvoirs(creven) coren te nyvel opte(n) spier der voirs(creven) cap(it)len op cost/
des voirs(creven) wynnen te leve(e)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout Ende om/
vivenvijftich capuyne goet en(de) paiabel schoove van hoede
//
en(de) van sterte jairlix te kersavonde te betalen en(de) te nyvel ten/
huyse vanden lo argentier der voirs(creven) cap(it)len te leve(re)n jairlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout/
oft de weerde daer af in alsulken gelde als tvoirs(creven) capittel/
hue(r) capuy(n) op s(in)[t] thomaes dach setten en(de) prijsen sal/
jairlix en(de) dat op cost des voirs(creven) wynnen It(em) is vorwerde/
dat de wynne voirs(creven) gheen recht hebben en sal inde thiende(n)/
der voirs(creven) cap(it)len voirscr(even) voe(r) s(in)[te] jans avonde naestcomen(de) te/
middage Maer dan sal hij de selve thiende(n) yerst aen/
veerden en(de) de selve thiende(n) daer om behoude(n) tot/
s(in)[te] jans avonde te noene(n) na duutgaen vande(n) voirscr(even)/
t(er)mijne Ende oft de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) coren te sine(n)/
voirs(creven) daghen en(de) niet en betaelde en(de) daer af in ghebreke/
wae(r) het wae(re) in al of in deele ten uutgaen vander maent/
van aprille soe sal de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) coren der voirs(creven)/
cap(it)len betalen in alsulken gelde als tselve capittel/
hue(r) coe(re)n prijsen sal te inganc oeghste dat gegoude(n) heeft/
ten alre diersten inde(n) naeste jair voirlede(n) als v(er)volghde/
schout ende oft hij des t(er) stont niet en voldade dat/
hij dan der voirs(creven) cap(it)len elx daigs also langhe als/
hij in ghebreke wezen sal sal betale(n) vi s(cellingen) lovensche/
als vervolghde schout It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
tcoe(re)n [vanden coerne] staende op tvelt gehete(n) a hot gossaille tot oeghte/
naestcomen(de) trecken en(de) hebben sal de helcht en(de) en(de)/
niet meer en(de) de wynne die tselve goet tot noch/
toe gehoude(n) heeft en(de) des sal hij desgelix de [helcht vande(n)] vruchte(n)/
vande(n) selve(n) lande die hij ten uutgaen van sine(n) voirs(creven)/
t(er)mijne getidichlic [gewonnen en(de)] bezaeyt sal laten jege(n) den wynne/
die tvoirs(creven) goet dan aenveerde(n) sal te oeghste na/
den selven uutgane behoude(n) en(de) hebbe(n) It(em) sal sal
//
de voirs(creven) wynne de lande die te oeghste lestlede(n) ontvrucht sijn/
geweest laten sal ten uutgaen van sinen voirs(creven) v t(er)mijne wel/
geen geerijt op een vore en(de) tvelt of lant vande(n) voirs(creven)/
hove gelege(n) acht(er) de kerke van laetwijc sal de voirs(creven)/
wynne ten uutgaen late(n) brake eens omgedaen It(em)/
want alart wile(n) merghine v een boender vande(n) lande(n)/
der voirs(creven) cap(it)len aen ja(m)mart le fevre gewisselt heeft en(de)/
daer voe(r) behoude(n) (½) boender lants den t(er)mijn van/
iiii jae(re)n lang soe sal de voirs(creven) wy(n)ne die vorstelinge(n)/
gestentich houden en(de) sal hij sijn [ii] pluege den selven/
t(er)mijn due(re)nde vande(n) selve(n) ja(m)mart te weten dezere/
daer af gescerpt hebben de It(em) om des wille dat de/
voirs(creven) alart de cleyn thiende van brocquit verpacht heeft/
om viii[c] pl(a)c(ken) c en(de) viii pl(acken) tsjaers den t(er)mijn van/
iiii jae(re)n lang soe sal dat de voirs(creven) wynne gestentich/
houde(n) en(de) de selve c en(de) viii pl(acken) jairlix trecken/
en(de) behoude(n) Oec sal de voirs(creven) wynne gestentich houde(n)/
de pachtinge die de voirs(creven) alart gedaen heeft aen/
b(er)train cayn van eene(n) dach(mael) lants iiii jaer due(re)nde/
en(de) daer voe(r) hebbe(n) jairlix (½) stier corens desgelix sal/
hij oec gestentich houde(n) duutgheven dat de voirs(creven) alart/
gedaen heeft aen gorde vander poirte(n) van v boende(re)n/
lants voe(r) een mudde corens tsjaers den t(er)mijn van/
iiii jae(re)n lang daer af dat jan le bonier een boende(r)/
houden(de) is voe(r) iiii stier corens op also dat hij tselve/
mudde aen den voirs(creven) goerde en(de) janne heffe(n) sal/
Desgelix sal de voirs(creven) wynne heffen aen ernoul de buret/
de buret tghene des hij [van so(m)megen] vande(n) lande(n) der voirs(creven) cap(it)len/
sculdich is en(de) van weerde(n) houde(n) de pachtinge die/
hij daer af heeft sine(n) tijt dueren(de) It(em) en sal de/
voirs(creven) wy(n)ne gheen recht inde(n) houwe vande(n) cap(it)len/
vijfste deel hebben vande(n) bossche die jegewoirdich jaer
//
want de voirs(creven) alart dat vercocht heeft maer dit jaer lede(n)/
zijnde sal de voirs(creven) wynne hebben der cap(it)len vijfste deel/
sinen t(er)mijn due(re)nde It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de/
voe(r) lande also wale die in sine(n) hande(n) na den voirs(creven)/
ingaen come(n) sele(n) alse die hij aenveerde(n) te sine(n) ingange/
eens bynne(n) sine(n) t(er)mijne wel en(de) loflic en(de) getidichlic/
ov(er)meste(n) of mergelen en(de) die wynne(n) gelijc reengenote(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle stroe en(de) voesteringe vande(n)/
voirs(creven) goede(n) int voirs(creven) hof brenge(n) en(de) dat ald(aer) etten/
en(de) te meste maken en(de) dmest d(aer) af comende/
vue(re)n op tvoirs(creven) lant tslants meeste(n) profite It(em) sal/
de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n v[c] goeder cusber walme(re)/
om de husinge vande(n) voirs(creven) hove of de thienschue(r) van/
laetwijc daer dat der voirs(creven) cap(it)len orberlixt duncken/
sal en(de) alsmen die verdect of van oude(n) wercke plect/
of h(er)maect sal de voirs(creven) wynne den montcost gheve(n)/
en(de) alle stoffe leve(re)n uutgescheide(n) nagle en(de) latten die/
de voirs(creven) cap(it)le tegade(r) met den dachue(re)n betale(n) sal/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne plante(n) int voirs(creven) hof bynne(n) den/
yersten iiii jae(re)n xxv onder appel of peerboeme(n) en(de) die/
wassen(de) houde(n) iiii [iii] jaer lang due(re)nde en(de) ten eynde/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne sal de voirs(creven) wy(n)ne bethoene(n) d met/
lantlude(n) ontrent laetwijc geseten en(de) bewijs doen d(er) voirs(creven)/
cap(it)len of hue(re)n seke(re)n bode dat hij de voirs(creven) lande/
ind(er) maten voirs(creven) gemest of gemergelt sal hebbe(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne doen maken op sine(n) cost tghene/
dat bij sine(n) ocsuyne of pande(n) sine(n) int voirs(creven) hof gebroke(n)/
sal w(er)den op dat t(er) wettig(er) waerh(eit) bove boven een/
dachue(r) niet en gedroeghe It(em) oft int voirs(creven) hof/
e(n)nighe scade gesciede van brande die toeq(ua)me vande(n)
//
voirs(creven) wy(n)ne of den sine(n) die soude de voirs(creven) wynne oprichte(n)/
t(er) taxacien van goede(n) ma(n)nen It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jairlix leve(re)n sine(n) t(er)mijn due(re)nde een wassen kerse/
op [om] talle(n) tide(n) te messen opte(n) hogen outaer van laetwijc/
te bernen en(de) die vernuwe(n) also dicke als te doen/
sijn sal en(de) oec leve(re)n op sine(n) cost wijn en(de) broot/
om den dienst ind(er) kerken te doen en(de) alle tghene/
des tot den dienst gods behoirt en(de) oec betale(n) te/
ludic de rechte(n) die gehete(n) loxone en(de) bisexte als/
dat behoeve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix/
gelden en(de) betale(n) sine(n) t(er)mijn due(re)nde alle schoude(n)/
tsijse rinte(n) en(de) d anders die tvoirs(creven) capittel betale(n)/
soude moten [vande(n) voirs(creven) goeden] of sij hue(r) goet selve hielde(n) also/
dat der selv(er) cap(it)len gheen scade toe en come/
en(de) oft dat gesciede die soude de wy(n)ne oprichte(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne by(n)nen iii jae(re)n naestcomen(de)/
vernuwe(n) alle de gescrifte(n) van chijse rente(n) of v(er)valle(n)/
der voirs(creven) cap(it)len te laetwijc te piet(er)bais te gobb(er)tinge(n)/
en(de) d(aer) ontrent en(de) also ov(er) leve(re)n der voirs(creven) cap(it)len/
tot hue(re)r manisse(n) na de voirs(creven) iii jaerI t(em) en sal/
de voirs(creven) wy(n)ne gheene(n) tsijs verloe(re)n laten der voirs(creven) cap(it)len/
toebehoe(re)nde maer dien inheffen noch tot afslaghe/
rekenen hij en hebbe dat yerst met rechte verloe(re)n/
Ende alle dese vorw(er)den gelofte(n) en(de) condicien voirs(creven)/
heeft geloeft de voirs(creven) wynne den hee(re)n vander/
voirs(creven) cap(it)len en(de) colarde de martin vaul of e(n)nige(n)/
van hen breng(er) sbriefs te voldoen talle(n) tide(n) (et)c(etera)/
H(ier) af sijn es borghe des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael/
sculde(r) en(de) elc voe(r) al de [jan robij robijn van hupain also verre als de gebreken dair af elc gedragen] t(er) sommen toe van c g(ri)pen/
xl pl(acken) voe(r) de gripe [gerekent] en(de) niet hoig(er) hog(er) jan robijn/
van hupain
et p(ri)m(us) ov(er)wynge smet fe(bruarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts