SAL7331, Act: R°300.1-V°301.1 (227 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°300.1-V°301.1  
Act

Transcription

2019-12-21 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat h(er) symoen pynnoc ridder in jegewoirdicheiden/
der scepen(en) van loven(en) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeven heeft janne/
goloys van kercken rademake(r) thof te velphove(n) gelegen inde p(ro)chie van/
kerckem metten huysen hove(n) wynne(n)den landen metter weyden vanden/
bosschen en(de) metter ander ettingen totten voirs(creven) goeden hoirende Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van nu halfmerte naestcomen(de) ov(er) een jaer eene(n)/
t(er)mijn van tweelf jae(re)n deen nae dander [d(aer) nae] staphans sonder middel volgen(de)/
Dats te weten te wynne(n)de lande elx jaers dae(re)nbynne(n) om neghen(en)twintich/
mudden rox goet en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt pacht/
van kerkem mate van loven(en) te s(in)[te] andries misse apostels te betalen en(de)/
int voirs(creven) hof de seve(n)entwintich mudde daer af te leve(re)n en(de) dand(er)/
twe mudde daer af bynne(n) der stad van loven(en) te leve(re)n alle jae(re) q(u)[o]lib(et)/
ass(ecutu)[m] Voert sal de voirs(creven) wynne jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vander/
weyden aldaer gheve(n) xi rijnsche gulden(en) van goude goet en(de) gheve/
te sint m(er)tens misse inden wynter te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne de weyde aldaer jaerlijx/
vegen van breemen en(de) van brimme en(de) diergelike soe waer des te/
doen sal sijn en(de) den afval daer af sal de wynne behouden Item de/
voirs(creven) wynne sal alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de bossche en(de)/
wynne(n)de lande loflijc en(de) wel vermaken en(de) wel bevreedt laten en(de)/
houden alsoe dat den voirs(creven) h(er) symoen gheen d scade daer af geschiede(n)/
en sal van nyemants beesten en(de) dit aldus jaerlijx bevreden sonder/
h(er) symoens cost ende de selve wynne sal doeft hebben dat jaerlijx/
aldaer inde bog(ar)den wassen sal sonder h(er) symoen yet dair af te hebben/
It(em) de voirs(creven) wyne sal alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n int/
voirs(creven) hof sond(er) des voirs(creven) h(er) symoens cost ii(½)[c] walme(re) goets en(de) cosbers/
stroes om de huysinge aldaer mede te de decken en(de) soe wanne(er) me(n)/
die aldaer v(er)dect soe sal de wynne dae af den werclueden den
//
montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) h(er) symoen de dachue(re)n betalen It(em) soe/
wanne(r) me(n)t [wanneer men] int voirs(creven) hof plecken oft decken sal soe sal de voirs(creven)/
wynne halen de dacroeden en(de) vitselroeden en(de) leem en(de) den leem/
doen grave(n) sond(er) h(er)symoens cost en(de) desgelijx sal de voirs(creven) wynne/
thout halen alsmen aldaer tymmert sonder wederseggen Voert/
sal de voirs(creven) wynne h(er) symoen de huysinge aldaer houden van/
wanden en(de) van daken en(de) van ty(m)m(er)yngen uutgescheiden de wande/
vander ned(er)ster rikelen totter platen toe die sal de voirs(creven) wynne/
houden en(de) maken sonder h(er) symoens cost It(em) tp(ro)fijt vanden duyfhuyse/
int voirs(creven) hof staende sal h(er) symoen en(de) sijn wynne(n) half deylen en(de)/
de duyven daer met tvoirs(creven) duyfhuys mede spisen sal die sele(n)/
sij half en(de) half gheve(n) m(er) de wynne sal de duyve(n) houden en(de)/
vueden op duyfhuys tot [dat] sij gewint selen sijn en(de) hij sal te wynte(r)/
de voirs(creven) duyven oic vueden alsoe dat behoiren sal sonder h(er)/
symoens cost en(de) des sal de wynne dmest behouden mer uuten/
voirs(creven) hove niet vueren op yemants anders lant Item de voirs(creven)/
h(er) symoen sal tvoirs(creven) duyfhuys houden van tymm(er)ynge(n) van wanden/
en(de) van daken niet de voir(creven) wynne sal de cate [cote] houden ende/
helpen maken gelijc den voirs(creven) [h(er)] symoen It(em) de voirs(creven) wynne/
en(de) sal op de herde [haerde] bossche den voirs(creven) hove behoire(n)de gheen beesten/
moegen doen noch laten gaen bynne(n) den iersten iii jae(re)n als/
dat gehouden sal sijn uutgescheiden als die oeghstmaent/
leden sal sijn soe mach de voirs(creven) wynne opde voirs(creven) bossche/
perde en(de) voelne laten gaen Oic sal de voirs(creven) swynne sijn/
h(er) berringe [berringe] moegen houden ter mynster schaden omtrent/
de wynne(n)de lande en(de) omtrent de heyde aende hagen/
heggen en(de) aen de truunchagen alle jae(re) It(em) de voirs(creven)
//
wynne sal afmoegen houwen en(de) hebben alle de verdorde willegen en(de)/
alle de verdorde poepelboeme die opt voirs(creven) goet verdorven selen en(de)/
voir elken verdorden boem twee leve(n)de poten setten vanden selve(n) aerde/
sonder h(er) symoens cost It(em) de voirs(creven) h(er) symoen sal alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) wynne gheve(n) wive [vive] ellen ellen wuellens [wullens]/
lakens alsulken laken alse h(er) symoen sijne(n) ande(re)n wynnen to hoe(r) levereyen/
gheve(n) sal It(em) de selve wynne sal alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
den voirs(creven) h(er) symoens setten een halster boene(n) [boenen] daer de selve h(er)/
symoen die boene(n) [boenen] toe leve(re)n sal mer tp(ro)fijt dat vanden voirs(ceven) boene(n)/
comen sal dat sal h(er) symoen allene hebben en(de) de voirs(creven) wynne sal/
die boene(n) te loven vueren als sij gedersschen selen sijn en(de) die/
boene(n) halen alsmen die setten sal It(em) de selve wynne sal alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde saeyen mijnd(er) vrouwen pynnock h(er) symoens/
gesellynne zaeyen een halster lijsaets dair die selve mijn vrouwe/
den lijsaet toe leve(re)n sal en(de) tp(ro)fijt dat vanden lijsaet come(n) sal dat/
sal mijn vrouwe allene hebben en(de) de voirs(creven) wynie sal tvlasse te/
loeven vuere(n) alst gewassen sal sijn als dat behoire(n) sal en(de) den/
lijsaet te love(n) halen alsmen dien halen [saeyen] sal en(de) dlant daerme(n)/
den lijsaet op zaeyen sal [sal] de voirs(creven) wynne loflijc mesten en(de) grave(n)/
sonder mijnder vrouwen cost Item de voirs(creven) wynne sal alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) h(er) symoen drie vaerde varen [corweyden doen]/
tot loven(en) met sijne(n) wagen en(de) p(er)den en(de) dan vue(re)n desmen op die/
tijt te vuere(n) sal hebben en(de) des salme(n) hen dan den ooft gheve(n) ende/
den p(er)den hoey It(em) de voirs(creven) wynne sal alle stroe dat vanden/
goeden come(n) sal sal int voirs(creven) hof brengen en(de) mest daer af/
brengen maken en(de) dat wed(er) op tvoirs(creven) lant wueren slants meeste(n)/
profijte ende de voirs(creven) wynne dal de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten gelijc sijne(n) reengenoeten bove(n) en(de) beneden en(de) die laten
//
ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne gelijc hier nae volght Te weten den/
wint(er)aert gelege(n) neve(n) den herden bosch en(de) op vossenberch houden(de)/
te gade(r) wijf boende(r) oft daer omtrent met rogge bezaeyt op/
vier getidege voeren en(de) de storte houden(de) v(½) boender oft daeromtrent/
eens omgedaen en(de) die brale geheel Noc is vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne int leste jaer vanden voirs(creven) t(er)mijne gheen lant en(de) selen [sa] hoervruchte(n)/
Oic is vorw(er)de ofte eenech van hen beyden genuechde te scheyden [bynnen ten yersten den] tennegen/
jaere(n) vand(en)
voirs(creven) [ix jae(re)n vand(en)] voirs(creven) twelf jae(re)n dat [elc van hen dat doen mach op dat] dan die ghene die scheiden wille/
den ande(re)n een jaer tevoeren sal laten weten Oic is vorw(er)de oft geviele/
dat niet geschieden en moet dat de voirs(creven) jan golijs [goloys] vanden voirs(creven)/
geluften in enege(n) gebreke wae(r) in al oft in deele soe gelove(n) henric/
golijs [goloys] sijn brued(er) aert straesborch vaes vanden saffele alle van/
kerckem altoes te voldoen Et p(rim)[(us) Item noch is vorw(er)de dat de voirs(creven) h(er) symoen tvoirs(creven) hof van velphove(n) sal moegen vercoepe(n) ofte tene(n) erfpachte uutgheve(n) tusschen nu en(de) van halfmerte naestcomen(de) ov(er) een jaer en(de) oft de voirs(creven) h(er) symoen tvoirs(creven) hof vercochte ofte tene(n) [ten] erfpachte uutgeve bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne soe en sal des voirs(creven) wynne(n) tijt due(re)n maer vi jaer en(de) oft de voirs(creven) h(er) symoen tvoirs(creven) hof niet en vercochte noch uutengave bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne soe sal den voirs(creven) wynne sijne(n) t(er)mijn duere(n) xii jaer en(de) te scheyden te ix jaeren als voirs(creven) is It(em) noch is ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) xxvi mudde rox leve(re)n en(de) betale(n) sal daerme(n) die sculd(ich) is te betale(n) en(de) de scepen(en) brieve beg(ri)pe(n) die vanden selve(n) pachte gemaect sijn] En(de) oic is vorw(er)de waert dat/
de voirs(creven) wynne eneghe cost oft scade lede van tempeeste oft van/
gemeyne(n) oirloge dat daer af de voirs(creven) h(er) symoen den voirs(creven)/
wynne rastoer doen soude gelijc ande(e)n he(fre)n hue(re)n wynne(n) boven/
en(de) beneden doen selen roelofs borch(oven) no(vem)[br(is)] xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-02-07 by The Administrator