SAL7331, Act: R°363.1-V°363.1 (269 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°363.1-V°363.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat peter de greve wonen(de) te cortbeke ov(er)dyle in jeg(ewoirdicheit)/
heef genome(n) en(de) bekent dat hij genomen heeft
es come(n) in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en)/
van loven en(de) heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft/
van woute(re)n deekens geheten de sloetmake(re) wonende taerschot thof/
des selfs wouters geheten toverbech gelege(n) toutheverle met den huyse(n)/
d(aer)to en(de) met xvi boend(er) lants [en(de) met xv dachmale beemts] tot den voirs(creven) hove behoe(re)nde en(de)/
nae allen sijne(n) toebehoerte(n) uutgenome(n) dat de voirs(creven) woute(r) inde(n)/
voirs(creven) huysi(n)ge behoude(n) sal sij ene(n) nouwen sulde(r) die hij eld(er) heeft doen/
maken en(de) half dnuwe huys alsoet ald(aer) ond(er)slaghen is Te houden/
te hebben ende te wynnen van half merte nu lestleden enen termijn/
van sess jae(re)n lang deen nae dander staphans sonder middel volgende/
elx jaers dae(re)n bynne(n) om de helcht vand(er) vromen en(de) vruchten/
jairlijx op de voirs(creven) goede wassende ende de voirs(creven) beemde elx jaers dae(re)n/
bynne(n) om thien gul(den) rynssche te s(in)[te] mertens messe inden went(er) den/
voirs(creven) woute(re)n te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken/
t(er)mijn als vervolghde schout Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne [de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] des/
voirs(creven) wouters helcht vande(n) voirs(creven) vruchte(n) [coerne] toeghste inde schue(r) f van sine(n)/
voirs(creven) hove vue(re)n sal [en(de) doen bynden] sond(er) sijne(n) cost eer hij sijn hecht inne vue(re)n sal en(de)/
soe wanner dat de voirscr(even) vruchte(n) tvoirscr(even) coren gedorsche(n) sal sijn soe sal/
de voirs(creven) wyn dat taerschot mett(er) hecht vande(n) oefte jairlijx op de goede wassen(de)/
ten huyse des voirs(creven) wouters leve(re)n en(de) op des voirs(creven) wynne(n) cost Item/
is noch vorweerde dat de voirs(creven) wyn des voirs(creven) wouters dorssche(r) als hij/
sijn coren dorscht den montcost gheve(n) [sal] en(de) d(aer) voe(r) sal de voirs(creven) wyn des/
voirs(creven) wouters crensen hebbe(n) en(de) de selve wouter sal den voirs(creven) dorschghe(r)/
hue(r) [sijn dachue(re)] betalen Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)min
//
due(re)nde de willege(n) en(de) strunckeyken vande(n) voirs(creven) goede(n) mach struncke(n)/
om de voirs(creven) goede mede te bevreden en(de) and(er)s niet en(de) de voirs(creven) wyn/
en mach gheen droeghe willigen afhouwen sond(er) des voirs(creven) wouters/
consent en(de) soe wanneer dat hij dat met consente des wouters consente doet/
soe moete moet hij voe(r) elke verdroeghde willige twee poeten setten en(de) dae(re)n bove(n)/
soe wanneer dat hij de willege(n) [vande(n) voirs(creven) goeden] stru(n)ct soe moet hij dan x oft xii [willige(n)] poeten/
setten Item sal de voirs(creven) wyn jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n/
xx mandelen stroes om de huysinge vande(n) voirs(creven) hovoe d(aer) mede te/
decken en(de) soe wa(n)neer datme(n) de voirs(creven) xx mandele(n) ver dect dan/
sal de voirs(creven) wyn [den wercliede(n)] den montcost gheve(n) en(de)de voirs(creven) wout(er) de dachue(re)n/
betalen [ende de voirs(creven) wyn sal de huysi(n)ge vand(er) ond(er)ste(r) rijkele(n) ned(er)w(er)t houden in goede(n) state] Item de voirs(creven) pet wyn sal de grechte(n) vande(n) voirs(creven) beemde(n)/
moete(n) veeghe(n) de(n) t(er)mijn due(re)nde alsoe dicke alst te doen sijn sal/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)min due(re)nde de voirs(creven)/
lande wel en(de) loflic wynne(n) sal op sijn getidege voe(re)n gelijc sijne(n)/
reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) de voirs(creven) wyn sal ten eynde van/
lesten jae(r) vande(n) voirs(creven) t(er)mine v boende(r) [lants] besaeyt late(n) met rogghe/
gelijc hij die vynt en(de) iiii boende(r) storte(n) gheeret It(em) de voirs(creven)/
wynne sal de pesseme uute(n) voirs(creven) lande wynne(n) te hae(re)n tijde It(em)/
is noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne jairlijx de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde den roggenaert vande(n) goede(n) voirs(creven) wel en(de) loflic besaeyt/
sal hebben te alreheyligen messe ten laeste en(de) niet speegher/
It(em) de voirs(creven) wyn sal bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn houde(n) vijftich/
scape It(em) is vorweerde soe wie vande(n) voirs(creven) p(ar)tien deen vande(n)/
ande(re)n scheide(n) wilt die mach scheide(n) bynne(n) drie jae(re)n naestcomen(de)/
bij alsoe dat sijt deen den ande(r) een half jaer te voe(r) segge(n) en(de) al/
sond(er) argelijst [It(em) want de voirs(creven) wout(er) den voirs(creven) wynne geleent heeft xvi gul(den) pet(er)s d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(e)r(e)n (et)c(etera) soe es vorweerde dat de vors(creven) wyn den voirs(creven) woute(re)n tvoirs(creven) ghelt wed(er) gheven sal bynnen drie jae(re)n naestcomen(de) als v(er)volghde scout] En(de) alle de voirs(creven) gelofte(n) (con)d(icien) en(de) vorweerde(n) hebben/
geloeft de voirs(creven) wyn in deen sijde en(de) de vors(creven) woute(r) in dande(re) (et)c(etera)/
H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) wyn als p(ri)ncipael sculde(re)n jan de greeve/
van b(er)theem en(de) cornelijs sijn sone de te voe(r) uut sijne(n) brode gedaen/
et p(ri) en(de) gheert moerkens van cortbeke ov(er)dile et p(ri)m(us) cor(am)/
roel(ofs) smet ap(ri)lis xv
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts