SAL7331, Act: R°364.1-V°364.1 (271 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°364.1-V°364.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat wout(er) van arenb(er)ghe(n) in jegewordich(eit) der scepen(en) van/
loven(en) gestaen heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van joff(rouwe) m(ar)gr(ieten)/
weduwe wilen wencelijn shertoge(n) de goede van rixsonde(re)n der selv(er) joff(rouwe)/
bynne(n) loven(en) ende dair buyte(n) gelege(n) met allen hare(n) toebehoerte(n) uutgescheiden/
den wijngaert de wate(re) den stall dwijnhuys en(de) de porte Te houde(n) te hebben/
en(de) te wynne(n) van half merte lestleden tot ene(n) t(er)mijn van sesse jaren lanck/
deen na dander staphans sonder middel volgende Te wete(n) is de wynne(n)de lande/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) om drie(n)dertich mudde rogs en(de) iiii mol(evaten) erwete(n)/
goet en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n wael bereydt der mate(n) van/
loven(en) tsente andries misse apostels te betalen en(de) tot loven(en) te leve(re)n daert/
den voirs(creven) joff(rouwe) genuege(n) sall den selve(n) joff(rouwe) en(de) janne ouderogge of den/
ene(n) van hen brenghe(r) des briefs en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout/
It(em) sal de voirs(creven) wout(er) hebbe(n) elf dach(mael) beemde gelege(n) te hev(er)le iii dach(mael)/
beemds in love(re)nerenbroec ov(er) de weyde also sij gelege(n) is int hof te same(n)/
om xiiii hollansche guldene en(de) iii(½) [oude] vrancr(ijx) crone(n) van goude goet en(de) gheve/
alle jare tsente m(er)tens misse inden wint(er) te betalen den voirs(creven) voirs(creven) joff(rouwe)/
en(de) janne of e(n)nighen van hen brenghe(r) des briefs en(de) telke(n) t(er)mi(n)e als/
vervolghde schout En(de) alsmen aende voirs(creven) huysinge dect plect oft/
ty(m)mert dair af sal de voirs(creven) wout(er) den werclieden den montcost/
gheven Oec sal de voirs(creven) wout(er) alle jare(n) hie(re)n bynne(n) gheve(n) vijfen(de)twintich/
ma(n)delen walme(re) om de huysinge mede te houden(e) Item sal de voirs(creven)/
wout(er) den voirs(creven) joff(rouwe) alle jare(n) halen also vele wijngartstaken als joff(rouwe)/
m(ar)gr(iet) tot hue(re)n wijngarde behoeft en(de) dair joff(rouwe) m(ar)gr(ieten) wille sonder/
argelist en(de) de voirs(creven) woute(r) sal den voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)gr(ieten) alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn duren(de) drie dage op hue(re)n wijngart missten Item sal/
de voirs(creven) wout(er) der voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)gr(ieten) alle jare den voirs(creven) t(er)mijn durende/
hue(r) balghe(re)n van hue(re)n wijne in een persse tot loven(en) leve(re)n [en(de)] desgelijx/
hue(r) bome en(de) huer wijngarthout tot wat huyse dairt den voirs(creven) joff(rouwe)/
selven joff(rouwe) m(ar)gr(ieten) genueghe(n) sal bynne(n) loven(en) En(de) hij sal joff(rouwe) m(ar)gr(ieten)/
alle jare twe vaerden tot bruessel vae(re)n met sine(n) waghen en(de) p(er)den Voirt/
sal de voirs(creven) wout(er) de voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne twewerf/
misten wel en(de) cusbairlic en(de) also dicke als hij e(n)nich lant huervrucht/
so sal hijt mesten En(de) de voirs(creven) wout(er) sal ten lesten jae(r) besayt laten vijf/
boend(er) en(de) een dach(mael) lants met weysinck met sine vire getideghe voren/
en(de) de storte sal hij late(n) op een voe(r) en(de) de brake geheel int(er) It(em) int leste/
jae(r) sal hij vol besaeyt hebben te sinte donijsmisse ten lanxsten Item/
doeft dat inde(n) bogart wassen sal dat selen de voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)gr(iete) en(de)/
wout(er) gelijc deylen en(de) hebben half en(de) half en(de) sij selen onder hen/
beyden die dachue(re)n vande(n) oefte te lesene gelijc gelden mer wout(er) sal/
den lesers hae(re)n cost geven en(de) hij sal der voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)gr(ieten) hue(r) deel
//
vanden oeft vuere(n) tot wat huyse sij begheert bynne(n) loven(en) Item sal de voirs(creven)/
wout(er) jairlijx gelden den tsijs uut den goede(n) gaende die de voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)gr(iete) [wijle(n) wencelijn]/
aldair vercreghen heeft bynne(n) den hove gelege(n) Item de voirs(creven) wout(er) en/
sal gheen core(n) opt velt moghe(n) vercope(n) mair dat altemale int voirs(creven)/
hoff brenghe(n) en(de) tstroe uut den hove niet vuere(n) geve(n) noch vercopen Item/
ten leste jae(r) [so] sal wout(er) voirs(creven) alle dmest en(de) stroe int hof moten laten/
Behoudelic dien dat sijn beesten dair af gevoedert selen sijn den voirs(creven)/
t(er)mijn duren(de) Voirt sal de voirs(creven) wout(er) tvoirs(creven) hof houden van grachten/
en(de) van luken alsomen sculdich is te doen en(de) ten lesten jae(r) wael bevreedt/
laten en(de) die loeke die dair af ov(er)blijft dien sal joff(rouwe) m(ar)gr(iet) hebben/
hue(re)n wille dair mede te doen en(de) de voirs(creven) wout(er) sal de beken en(de) strate(n)/
vanden voirs(creven) goeden buten der vesten van loven(en) gelege(n) den voirs(creven) t(er)mijn/
durende wel en(de) loflic houden en(de) sal de voirs(creven) wout(er) alle te tieghlen/
walme en(de) quareel diemen bynne(n) den voirs(creven) hove behoven sal den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende met sijne(n) waghen halen En(de) alle dese vorwerden/
geluften en(de) condicien voirs(creven) heeft geloeft de voirs(creven) wout(er) der voirs(creven) joff(rouwe)/
m(ar)gr(ieten) en(de) janne ouderogge of den eene(n) van hen brengher des briefs/
tallen tiden als si vallen en(de) verschine(n) selen wel en(de) loflic te voldoen en(de)/
telken t(er)mi(n)e als vervolghde schout Hier af sijn borghen des voirs(creven)/
wouters alse p(ri)ncepael sculderen ongesundert en(de) ongescheyden geert en(de)/
goert van arenberghen beckers sijn brueders de welke sijn borghen de/
voirg(enoemde) wout(er) van arenbe(er)ghen heeft geloeft hier af scadeloes ende/
co(m)merloes te houden en(de) tontheffen Hier wae(re)n over wout(er) capellema(n)/
en(de) wout(er) de smet scepen(en) van loven(en) Dit gesciede en(de) was gedaen opte(n)/
xv[ten] dach van aprili anno xiiii[c] xxxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts