SAL7331, Act: V°152.1-R°153.1 (129 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°152.1-R°153.1  
Act

Transcription

2018-12-11 by kristiaan magnus
It(em) villic(us) lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit r(atione) d(omin)[ii] d(omin)um/
walt(erum) de hug(ar)den p(re)positu(m) mo(na)st(erii) p(ar)chen(sis) nomine et ad op(us)/
eiusd(em) monasterii ad bona subscripta will(el)mi keymans de/
nederlynte(r) vide(licet) ad do(mu)[m] et curte(m) cu(m) suis p(er)t(inentiis) sit(a) apud/
nederlynte(r) int(er) bona lamberti de diest et bona/
mabilie d(i)c(t)e vynck It(em) ad unu(m) iur(nale) cu(m) di(midi)[o] p(ra)ti/
sit(um) in palude sup(ra) rivu(m) d(i)c(tu)m middelvliet int(er) bona/
do(micil)[le] sgroeten et bona lamb(er)ti de dyest pro c(er)tis/
recog(nitionibus) (et) promiss(ionibus) consc(ri)pt(i) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) q(ua)r(um)/
tenor sequit(ur) in h(ec) verba Cond sij allen lieden/
dat jan scoenjans arnt boelart jan de cock henric lap gheert broekart/
ende willem keymans alle van nederlynte(r) sijn comen in jeghewoirdicheyden/
der scepen(en) van loven(en) en(de) hebben geloeft ongesundert en(de) onv(er)scheyden en(de) elc voir/
al h(ere)n woute(re)n van hug(ar)den proefst des cloesters van p(er)ke inden name en(de)/
tot behoef des selfs cloesters alse vanden hove den voirscreven cloeste(r) toebehoirende/
gelegen ten rode bij leuwe teenen t(er)mijne van halfmerte naestcomen(de) over/
een jaer daer naestvolgen(de) iiii[c] ix gulden peters der munten van loven/
h(er)toge wencelijns wilen h(er)toge van brabant goet van goude en(de) swaer van/
gewijchte sevenentwintich l(i)b(ra) oude groeten tuornoyse te weten xx/
gleyn gulden van florencen oft xxv oude scilde beyde goet van goude/
en(de) swaer van gewijchte voir elke der voirs(creven) ponde gerekent ii[c] lviii/
hollansche guldene van goude goet en(de) gheve en(de) hondert xxxi/
rijnshs guldene van goude goet en(de) gheve en(de) xx xix oude groete/
te betalen te weten ii[c] ix gul(den) peters en(de) c en(de) iiii holl(ansche) guldene daer/
af ter manissen des voirs(creven) proeffs ix pont gr(oete) l hollansche gul(den)/
daer af te kersmisse nu naescomen(de) c gulden peters daer af te/
paesschen daer naestvolgende ix l(i)b(ra) groete en(de) liiii hollan(sche) gul(den)/
daer af te s(in)[te] jans misse pap bap(tis)[ten] daer naestvolgen(de) ix l(i)b(ra) ouder(en)/
groeten en(de) l hollan(sche) gul(den) daer af te kersmisse dan daer naestvolgen(de)/
hondert peters te paesschen dan daer naestvolgen(de) en(de) de voirs(creven)
//
c lxxxi r(ijnsch) guld(en) en(de) xix ponde gr(ote) te halfmerte dat sijn sal int jaer/
ons he(re)n m cccc en(de) xxxv en(de) telken t(er)mijne als vervolgde schout It(em) is/
vorw(er)de dat de voirs(creven) p(er)soene de lande toebehoirende den voirs(creven) hove laten/
selen te halfmerte int uutgaen vanden voirs(creven) t(er)mijne gelijc hier nae volght/
Te weten den winteraert wel en(de) loflijc bezaeyt met wintercoerne gelijc/
reengenoeten Item den zomeraert eens omgedaen ende de brake al/
geheel Item selen sij oic de voirs(creven) goede in hue(re)n afscheyden wel bevreedt/
ende begrecht laten gelijc reengenoeten ende hier af heeft geloeft/
de voirs(creven) jan scoenjans dande(r) sijn borgen voirs(creven) co(m)merloes ende/
scadeloes te houden ende te ho onts ontheffen Hier waren ov(er)/
mych(iel) absoloens en(de) aert vynck scepen(en) van loven(en) aug(usti) s(ecund)[a] a(n)no/
xxxiii xiiii[c] xxxiiii[to]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts