SAL7331, Act: V°286.2-R°287.1 (219 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°286.2-R°287.1  
Act

Transcription

2018-11-21 by kristiaan magnus
Van pete(re)n v(ere)ngheilen/
[It(em)] het sijn comen in rechte inde banc voir meyer en(de) scepen(en) van loven(en)/
peter v(ere)ngheilen diemen heet duymken in deen zijde en(de) willem/
de smet van pellenberch in dande(re) dair de voirs(creven) peter een aen/
sprake [dede] ten voirs(creven) willem(me) w(er)t seggende dat waer wae(re) dat de/
voirs(creven) willem jegen hem gecocht hadde xxii molevate corens/
der maten van loven erfspachts op v dachmael lants luttel/
myn of meer gelegen te pellenberch alrenaest den goeden des/
cloesters vande(n) wittevrouwen te loven(en)
in alrehande stucken/
aldair die waren henrix wilen sgreven om de so(m)me van xxxii/
cronen lxxxiiii pl(acken) brabants gelts voe(r) elc crone en(de) vi rijnsche/
gulden voir den cost vanden beleyde die peter voirscr(even) dair op/
gedaen hadde [daer af de daghe leden waren] yesch en(de) versocht de voirs(creven) peter datmen den/
voirs(creven) willem(me) bedwonghe dat hij hem vande(n) voirs(creven) gelde betalinge/
dade want oft hij hem de voirs(creven) poente ontkennen woude soe boet/
de voirs(creven) peter die te thoenen en(de) met den mynsten dair hij/
mede liden mochte inden rechte daer op de voirs(creven) willem/
hem verantw(er)den(de) dede seggen dat de voirs(creven) peter hem de/
gront vanden voirs(creven) vijf dachmalen lants vercocht hadde en(de)/
des vermat hem de voirs(creven) willem thoenisse en(de) met den/
mynsten (et)c(etera) Also dat de scepen(en) van loven(en) gemaent vanden/
meyer wijsden beyde de voirs(creven) p(ar)tien tot hue(re)n thoenisse/
Ten daghe van thoenen thoende de voirs(creven) peter met
//
vier goeden ma(n)nen dat de voirs(creven) peter den voirs(creven) willem(me) v(er)cochte/
alle trecht dat hij doen ter tijt hadde aen de voirs(creven) goede daer/
af hij hem toeseyde goede vesticheit te doen en(de) dat inder/
selver comescap vermaent was van xxii mol(evaten) rox erfspachts/
die peter voirscr(even) daer aen hebben mochte om de so(m)me/
van xxxii crone(n) en(de) vi gulden rijnsche gelijc peter voirscr(even)/
in sijnre aenspraken genoemt hadde ende de voirs(creven) willem/
en thoende niet also hij hem vermeten hadde De scepen(en)/
van loven(en) vande(n) meyer van loven(en) voert gemaent nae/
aensprake verantw(er)den en(de) na thoenisse wijsden voir een/
vonnisse dat de voirscr(even) p(ar)tien malcande(re)n vander voirs(creven) comescap/
voldoen selen gelijc als de voirs(creven) peters waerh(eit) gedragen/
hadde P(rese)nt(ibus) nych(olao) kersmake(re) god(efrido) roelofs henr(ico) de borchove(n)/
joh(ann)e de ov(er)wynge iunio(r)e (et) walt(ero) smet fe(bruarii) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts