SAL7331, Act: V°329.1-R°330.1 (244 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°329.1-R°330.1  
Act

Transcription

2019-08-23 by kristiaan magnus
Van meeste(r) henricke baeten en(de)/
vaese van lare/
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
meester henric baten in deen zijde en(de) vaes van lae(re) in dande(re) daer de/
voirs(creven) vaes een aensprake dede ten voirs(creven) meester henric w(er)t seggen(de)/
dat hij hem sculdich wae(r) vijf swaer cronen van eene(n) huyse dat/
hij jegen hem gecocht hadde gelegen inde parijsstrate de voirs(creven)/
vaes hoepte [dat] hij hem niet loeghene(n) noch ontkenne(n) en soude beghe(re)nde/
dat hij hem die opleyde en(de) betaelde alsoe hij sculdich wae(r) te/
doen oft dat hij hem daer af betalinge bewijsen soude [want van erflicheide(n) ruerende quame] Daer/
op de voirs(creven) henric antw(er)de en(de) seyde want van erflicheiden rue(re)nde/
quame
het wae(re) waer dat hij jegen den voirs(creven) vaese tvoirs(creven) huys/
genome(n) hadde ten erftsijse om viii oude crone(n) en(de) daer af hij t(er)/
stont afquijtte de ii elc crone met xx crone(n) en(de) dander vi crone(n)/
soude hij moege(n) quite(n) als hij woude elken d(enier) met xx pe(n)ningen/
en(de) met vollen tsijse en(de) de voirs(creven) vaes seyde inder comescap dat/
tvoirs(creven) huys gont tsjaers ter hue(re)n ix saluyte en(de) het was inder/
comescap ondersproken dat de voirs(creven) meester henric te kersmisse/
doen naestcomen(de) en(de) nu lestleden de hue(r) heffen soude en(de) dan den/
tsijs vanden huyse betalen en(de) dat de comescap in des(er) vueghen/
geschiede boet de voirs(creven) meester henric te thoene(n) Hij geloefde/
oic wael dat hij hen daer af noch sculdich wae(r) maer dies/
hadde hij v(er)leeght tpontgelt en(de) den lijfcoep woude hij hem de/
hue(r) doen hebben en(de) voldoen gelijc de comescap inhadde hij woude/
met hem reken(en) en(de) hem opleggen gheen datme(n) vonde dat/
hem noch quame Daer op de meye(r) maende de he(re)n scepen(en) van/
loven(en) die wijsden voir een vonnisse want hem meester henric
//
thonisse vermeten hadde dat sij dat begheerden taenhoiren en(de) dae(re)nteynden/
recht Ten dage van thonen thoende de voirs(creven) meester henric de come/
scap alsoe hij hem vermeten hadde met goeden knapen die ov(er) de come/
scap wae(re)n alsoe dat de meye(r) van loven(en) maende voert de he(re)n/
scepen(en) die wijsden voer een vonnisse dat dat de voirs(creven) meester/
henric en(de) vaes malca(n)deren vander voirs(creven) comescap voldoen souden gelijc/
de waerheit gedragen hadde en(de) dat gedaen hadde de voirs(creven) vaes den/
voirs(creven) meester henrike van enegher schout yet aen te spreken dat/
hij dat doen mochte mette(n) rechte cor(am) nycholao kersmake(re) god(efrido) roelofs/
henr(ico) de borch(oven) stephano smacht walt(ero) ca(pelle)[man] joh(ann)es de ov(er)wynge iuniore/
walt(er)o smet scab(inis) lov(aniensibus) m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts