SAL7331, Act: V°432.1-R°433.1 (325 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°432.1-R°433.1  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat jan [de] smet [gehete(n) le rosseal] sone jans wilen smeets wonen(de)/
te jans geest es come(n) in jegewordicheide(n) d(er) scepen(en) van loven en(de)/
heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft [van] lambrechte en(de)/
lodewijcke(n) van chafort gebruede(re)n de goede h(ier) nae gescreve(n) gelege(n)/
te s(in)[te] jans gheest en(de) te s(in)[te] marie(n) gheest Inde(n) yersten v dachmale/
en(de) x roeden lants gelegen neve(n) den weth v gaende van s(in)[te] jans/
gheest te piet(er)shem w(er)t tusscen de goede henrix yngenhuys en(de)/
henrix henrot Item een boend(er) en(de) xxxv roede(n) lants gelegen/
op den poel tusscen des h(e)r(e)n strate en(de) de goede henrix van wasb(er)ge/
It(em) ii(½) dach(mael) lants een roede myn gelege(n) aen den wech gaende/
van s(in)[te] jans gheest te lu(m)menen w(er)t tusscen de goede d(er) kynde(re)n sartels/
van lu(m)mene(n) Item een half boender beemts gelege(n) te s(in)[te] marien/
gheest op den ruwaert tusscen de goede des voirs(creven) lodewijx van/
chafort in beyden zijde(n) Item een dach(mael) en(de) xx xiiii roede(n) lants/
gelege(n) t(er) plaetsen geheten a mortir neest den goede(n) lodewijx/
roelants Item (½) boend(er) en(de) xxi roeden lants gelege(n) te lu(m)mene(n)/
w(er)t aen neest den goeden yngelen puttarts Item lxxxiii roede(n)/
lants gelege(n) de tomme van s(in)[te] jans gheest naest den goeden/
henrix van wasberghe Item v dachmale v roede(n) myn lants/
gelegen die wae(re)n henrix wilen ridders It(em) v dachmale/
en(de) xxi roeden lant gelege(n) ald(aer) ov(er) naest den goede(n) jacobs/
van love lu(m)mene(n) Item (½) dachmael lants een roede myn/
gelege(n) neve(n) den wech van s(in)[te] marien gheest nest den goeden/
scloesters van heyleshem en(de) de goede baudewijns moerkens/
elx jairs dae(re)n by Te houden en(de) te hebben van/
half merte nu lestleden enen t(er)mijn van twelf jae(re)n lang/
deen nae dand(er) sond(er) myddel volgende elx jaers dae(re)n bynne(n)
//
omme derthien mudde en(de) een sister rog corens pacht van s(in)[te]/
jans gheest goet ende payabel der maten van thienen te weten/
vi halste(r) d(er) selv(er) maten voe(r) een mudde gerekent Te betalen te/
wete
alle jae(re) te sente andries messe appostels te betalen Te/
weten den voirs(creven) lambrechte sess mudde en(de) v molevate/
corens d(aer) af en(de) te thienen te leve(re)n en(de) den voirs(creven) lodewijke/
sess mudde en(de) ix molevate corens d(aer) af en(de) toutgarden/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn duerende ende telken t(er)mijn als vervolghde/
schout Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende twewerve(n) wel en(de) loflic overmesten sal te/
weten te sess jae(re)n eens en(de) niet anders Item want de voirs(creven) wyn/
toeghste naestcomen(de) alle de vruchte vande(n) voirs(creven) lande te hemw(er)t/
hebben en(de) behoude(n) sal soe es vorwerde dat de voirs(creven) wyn van oeghste/
naestcomen(de) ov(er) xii jae(re)n den voirs(creven) gebruede(re)n betalen sal xxvi mudde/
en(de) drie molevate corens pacht en(de) mate voirs(creven) Te wete(n) den/
voirs(creven) lodewijken xx mudde(n) d(aer) af en(de) den voirs(creven) lambrecht/
vi mudde en(de) iii mol(evaten) d welc coren de voirs(creven) gebruede(re) [metten stroe] op de/
voirs(creven) land(en) ten oeghste aanveerden [picken en(de) dorschen] sellen en(de) stroe d(aer) af comende/
selen de voirscr(even) gebruede(re)n hebben te weten te de voirs(creven) lod(ewijc)/
i[c] hoepe en(de) xxii d(aer) af en(de) de voirs(creven) lambrecht xxxiii hope/
Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn de houwe(n) vande(n) willege/
vande(n) voirs(creven) beemd(en) late(n) sal ten eynde van sijne(n) t(er)mine gelijc/
hij die vynt te wete(n) den ene(n) houwe out [sijnde] iiii jae(r) en(de) den/
ande(re)n van drie jae(re)n Welke gelufte(n) (con)d(icien) en(de) vorwerden/
de voirs(creven) wyn in deen sijde en(de) de voirs(creven) gebr(uedere) in dande(r)/
geloeft hebben (et)c(etera) cor(am) roel(ofs) smacht maii ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts