SAL7332, Act: R°137.1-V°138.1 (155 of 406)
Search Act
previous | next
Act R°137.1-V°138.1  
Act

Transcription

2019-11-20 by Kristiaan Magnus
Het zijn comen in rechte inde banc voirs(creven) meyer en(de) scepen(en) van loven(en) roelof vander elst/
ende henric van standinc diemen heet vanden beemde die na de heerlich(eyt) ons/
liefs gened(ichs) he(re)n des hertogen en(de) den rechte vander stat van loven(en) comen en(de)/
geleydt zijn tot allen den goeden have en(de) erve florijs van standinc/
geheten vanden beemde en(de) peter smedekens van waelhem in deen/
zijde en(de) jannes rentmeester vander kisten inden beghijnhove te mechlen/
in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) roelof en(de) henric deden opdoen dat de voirs(creven)/
kiste hen voirhielde tonrechte en(de) ongebruyc dede aen de goede h(ier)nae/
bescreven Inden iersten aen drie boender lants geheten de stexvelde/
tusschen de breetstrate en(de) de stexbeke coels vanden loeke It(em) aen drie/
boender lants gelegen te reedt in twee stucken gehete(n) roelants bloexken/
en(de) oemsvelt tusschen de voirs(creven) breetstrate en(de) den bosch jacops van/
ranst en(de) oec bij de goede des cloesters van roesendale versuekende/
dat de voirs(creven) kiste huer hande d(aer) af afdade en(de) hadde(n) de momboe(re)n/
of de voirs(creven) jannes inde(n) name vander kisten de selve goede aen te/
spreken dat sij dat daden met den rechte dwelc gesciet/
zijnde dede de voirs(creven) jannes een procuracie inden rechte lesen hem/
gedaen vande(n) momboe(re)n der voirs(creven) kisten meyne(n)de d(aer) met de voirs(creven)/
goede te bedingen en(de) met den rechte meynende d(aer) mede te gestaen/
daer op de voirs(creven) roelof en(de) henric deden seggen want de voirs(creven)/
p(ro)curacie bij expresse niet inne en hielt dat hij der kisten goede/
verliezen mochte dat hij met d(er) selver niet volstaen en soude/
d(aer) op de scepen(en) gemaent wijsden voir een vonnisse woude de voirs(creven)/
jannes aenspreken dat hij borghe setten soude met eene(n) gedinge/
te volstaen en(de) tot den eynde vande(n) rechte daer af dat vranc/
van dieven borghe bleef na den welken sprac de voirs(creven) jannes/
aen en(de) dede ald(aer) lezen inden rechte(n) eenen brief bezegelt vanden/
scepen(en) van artslair inhoudende dat jouffr(ouwe) marie van bukelair/
der voirs(creven) goede gederft hadde [als tochtersse met eene(n) momboir] tot behoef der voirs(creven) kisten It(em) noch/
eenen brief mencie makende hoe dat jan scelken als voirghenge(re)/
der voirs(creven) kisten de voirs(creven) goede met rechte voirgedaeght hadde/
seggende voert want der voirs(creven) kiste de voirs(creven) goede also met/
rechte gecocht hadde die [gegeven waren in aelmoessen en(de) die hadde] doen voirdaghen en(de) beseten in stillen/
en(de) vreden sonder stoe(re)n dwelc zij [hij] bode te(n) te thoenen en(de) met
//
met den mynsten etc(etera) voert opdoende dat de voirs(creven) florijs voe(r) hem en(de) als voirgeng(er)/
des voirs(creven) peters smedekens de voirs(creven) goede aengesproken hadde inde banc te/
artslair dair af dat de guedinge der voirs(creven) kisten in hue(re)r macht gewijst/
wae(re) dwelc zij hij boot te thoenen Seggende voert dat na dien/
de voirs(creven) florijs en(de) jannes also in rechte gestaen hadde(n) dat sij noch/
in ghedinge come(n) wae(re)n inde banc tartslair d(aer) af dat de scepen(en)/
gewijst hadden soe welke vande(n) p(ar)tien wy(n)nen woude(n) dat hij dat/
dade t(er) plaetsen d(aer) de goede gelegen wae(re)n also hij boot te thoene(n)/
en(de) met den mynsten etc(etera) Hopende de voirs(creven) jannes want der banc/
recht waere datme(n) met alzulke(n) voirdagen alle p(ar)tien uutwy(n)nen/
mochte en(de) de voirs(creven) kiste die also langhe bezeten hadde dat hij/
inde voirs(creven) goede bliven soude en(de) sculdich wae(re) te bliven en(de) des/
genueghde hem wale svonnisse daer op de voirs(creven) roelof en(de)/
henric hen v(er)antw(er)den(de) deden seggen dat hen de voirs(creven) aensprake/
gheen onstade doen en soude en(de) mids bete(re)n bescheide en(de)/
dede seggen dat wae(re) wae(r) dat een geheten jan van kerbroec/
en(de) marie van bukelair na staet der heilig(er) kerken vergadert/
waren en(de) dat sij de voirs(creven) goede als hue(re) wettich erve besate(n)/
en(de) dat de voirs(creven) jan voe(r) als erfman en(de) de voirs(creven) marie na/
als tochtersse uut den voirs(creven) goeden gestorven wae(re)n Seggende/
voert dat de voirs(creven) jan en(de) marie eene(n) wettegen soen hadde(n)/
van hue(re)n beyder live gehete(n) jan van kerbroec die des leden/
wae(re) xl jair en(de) meer buten lants getogen wae(re) en(de) geleeft/
hadde na de doot der voirs(creven) marien zijnre moeder f voert/
opdoende dat de selve jan de soen uut den voirs(creven) goede(n) als/
erfman sond(er) wettige geboirte van hem te laten aflivich worde(n)/
wae(re) en(de) uut den voirs(creven) goede(n) gestorven en(de) voert dat florijs/
vande(n) beemde en(de) beatrijs van voerde wettich wijf des voirs(creven)/
peters de naeste leve(n)de wae(re)n van wettige(n) bedde des voirs(creven)/
jans van kerbroec des jonghen en(de) vand(er) zijden d(aer) de voirs(creven)/
goede af comen zijn It(em) deden noch seggen na dien dat
//
de vonnissen die de voirs(creven) jannes opgedaen hadde gewijst wae(re)n dat/
de voirs(creven) jannes en(de) florijs in rechte comen wae(re)n inde banc te artslair/
vande(n) voirs(creven) goede(n) daer af dat tvonnisse vande(n) gedinge ten utersten/
gewijst hadde dat beyde p(ar)tien op hue(re) yerste en(de) soe wie/
wy(n)nen woude dat hij aensprake d en(de) dat de voirs(creven)/
jannes dede seggen dat h de voirs(creven) kiste de vors(creven) goede in stillen/
en(de) vreden bezete(n) hadde xxxi? jair en(de) daghe seyden de voirs(creven)/
roelof en(de) henric dat sij de voirs(creven) goede gestoert hadde(n) geweest/
welke poente(n) voirscr(even) de voirs(creven) roelof en(de) henric boden te thoene(n)/
met den mynsten etc(etera) Hoepten d(aer) om en(de) meynde(n) dat hen en(de)/
hue(re)n beleyde de voirs(creven) goede volgen soude en(de) sculdich wae(re)n/
te volgen en(de) des genueghde hen wale svonnisse daer op/
de scepen(en) van loven gemaent wijsden voe(r) een vonnisse beyde/
de voirs(creven) p(ar)tien tot hue(re)n thoenisse ten daghe van thoene(n)/
thoende de voirs(creven) jannes alrehande punte in sijnre aensprake(n)/
opgedaen de voirs(creven) roelof en(de) henric thoende(n) alle de/
poente(n) die sijn hen inde(n) verantw(er)den vermete(n) hadden thoenen(de)/
voert d met iiii scepen(en) der banc van putte die ov(er)hoet/
is der bancken d(aer) de voirs(creven) goede gelege(n) zijn dat der voirs(creven)/
bancken recht wae(re) dat negheen tochtersse goede derven/
en mochte het en wae(re) dat derfman d(aer) bij wae(re) en(de) tocht/
en(de) erve vergaderde thoenen(de) voert dat de voirs(creven) goede gestoert/
wae(re)n en(de) aen[ge]sproken bij eene(n) woute(re)n van eymbut des lede(n)/
wae(re) ontrent xii jair hoepten d(aer) om de voirs(creven) roelof en(de)/
henric want de voirs(creven) marie der voirs(creven) goede alleene en(de)/
by(n)nen den leven(e) huers wettichs soens gederft hadde/
dat dat van gheenre w(er)den en wae(re) dat hen en(de)/
hue(re)n beleyde de voirs(creven) goede volgen soude(n) na de waerh(eyt)/
die sij d(aer) af geleydt hadden en(de) des genueghde hen/
wale svonnisse de scepen(en) van loven(en) ten utersten gemaent
//
vanden meyer wijsden voir een vonnisse na aensprake verantw(er)den/
en(de) na thoenisse van beyde p(ar)tien dat den voirs(creven) roelof en(de) henr(ic)/
en(de) hue(re)n beleyde de voirs(creven) goede volgen soude(n) p(rese)nt(ibus) d(omi)no/
lud(ovico) pynnoc iudoco abs(oloens) walt(ero) wit(te)[ma(n)] ar(noldo) dyonis(io) boys/
et andr(ea) de voshe(m) scab(inis) oct(obris) ulti(m)a
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-07-12 by Inge Moris