SAL7333, Act: R°274.2-V°275.1 (261 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°274.2-V°275.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-03 by xavier delacourt
Cont zij allen lieden dat jan warmoes [amelrijc [vande(n) broecke gehete(n)] de coste(re)] van nederijssche es comen in/
yeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft ghenome(n) ende bekent dat/
hij ghenomen heeft jegen jacoppen van ov(er)beke thof des selfs jacops/
ghelegen te ned(er)ijssche met den huysen hove(n) wynnenden landen tot/
den voirs(creven) hove behoe(re)nde ende beemden hier nae ghenoempt alsoe/
de voirs(creven) goede den voirs(creven) jacoppen ghevallen en(de) v(er)schenen sijn in sine/
deilinge jegen janne den roeve(re) de jonge Te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van halfmeye naestcomen(de) [lestleden] ene(n) t(er)mijn van sess jae(re)n/
lang deen nae dand(er) dair nae sonder middel volgende ind(er) manie(re)n/
ghelijc hier nae volght Te weten de voirs(creven) wynnende lande om/
de helicht van allen den coerne en(de) vruchten dair op jairlijx wassende/
op alsoe dat de voirs(creven) wynne des voirs(creven) jacops helicht met den sijne(n) alse die/
op sine(n) cost ghepict afghedaen ende ghebonden sal wesen dat hij dan/
yerst des voirs(creven) jacops helicht
inde huysinge des voirs(creven) jacops vue(re)n ende/
leggen sal ende oic sal de voirs(creven) wynne sijn helicht mede inde voirs(creven)/
jacops huysingen leggen Item heeft noch ghenomen de voirs(creven) jan warmoes [amelrijc]/
als voe(r) de beemde hier nae ghenoempt Inden yersten een boend(er) beempts/
luttel min of meer gheheten den langen beempt en(de) een half boend(er) ghe/
heten den molenbeemt Item terdel van eene(n) boend(er) beempts ghelegen/
int ghemeyn broeck It(em) een half boend(er) beempts ghelegen inden groten/
ham op de zijde te wout(er)s vanden reele goede [rijdders boude(n)] w(er)t Elx jaers darenby(n)ne(n)/
om xiiii gulden gripen te weten xl pl(acken) alsulx ghelts als tallen tijden/
van betalen gemeynlic in borssen gaen sal voe(r) elke gripe gherekent/
te sinte m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betalen jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout [It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de yssche en(de) de wat(er)loepe al o(m)me de voirs(creven) beemde [wel en(de) loflic] houden en(de) laten sal alsoe hij die vint] It(em) es vorwerde dat de/
/ voirs(creven) wynne den voirs(creven) jacoppen sijn voirs(creven) helicht van sine(n)/
coerne ter stont nae dat hij die sal hebben doen dersschen tot/
loven(e) vue(re)n op sine(n) cost dair voe(r) dat hij stroe en(de) caf int/
voirs(creven) hof behouden sal It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de/
voirs(creven) lande en(de) beemde wel en(de) loflic houde(n) en(de) bevrede(n)/
sine(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde [en(de) die late(n) ghelijc hij die vint] ende die mesten de verste [lande mesten] ghelijc/
den naesten ind(er) maten als ande(re) reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
doen selen Ende want de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
en(de) beemde wel en(de) loflic bevreydt vint te sine(n) incomen/
soe sal hij die oic bevreden te sine(n) afgaene It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle stroe vande(n) voirs(creven) gheheelen goede/
comen(de) int sijn hof vue(re)n dair hij woent [des voirs(creven) jacops laten] en(de) die met sine(n)/
beesten etten en(de) te meste maken voe(r) de tijt dat hij sijn stroe/
sal mogen etten en(de)
[en(de)] dat [mest] op tvoirs(creven) lant vue(re)n ten meeste/
p(ro)fijte ende als hij dit voirs(creven) lant mesten sal oft ten langhste(n)/
ghemest sal hebbe(n) soe sal hij dat den voirs(creven) jacoppe(n) condigen oft/
doen condigen om dat te besien It(em) sal de voirs(creven) wynne/
de grebben vande(n) voirs(creven) landen jairlix slichte(n) Item sal de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) jacoppe(n) jairlix sijn staken die hij op/
sine(n) wijngart [int voirs(creven) hof ghelege(n)] behoerle(c) sal vue(re)n op sine(n) cost Ite(m) sal de/
voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) jacoppe(n) sine(n) wijn op den voirscr(even)/
wijngart wassende alle jae(re) te loven vue(re)n op sine(n)/
last en(de) de cupen die me(n) behoeve(n) sal te loven halen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) jacoppe(n) alle jae(re) diene(n)/
met sine(n) wagen en(de) p(er)de(n) twee dagen dair jacop des/
behoeve(n) sal [behoeft] Ite(m) sal de voirs(creven) wynne jairlix int voirs(creven)/
hof leve(re)n xviii mandele(n) walme(re) om de voirs(creven) huyse mede/
te decken ende alse men die verdect sal de wynne den/
montcost gheve(n) en(de) jacop de dachue(re)n betale(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wynne leve(re)n en(de) halen int voirs(creven) hof allen den/
leem dacroeden en(de) vitselroede(n) en(de) teen dieme(n) dair toe/
behoeve(n) sal op sine(n) cost ende de huyse vander/
onderster rikelen ned(er)w(er)t houden in goede(n) state It(em)/
selen de voirs(creven) jacop en(de) de wynne doeft int voirs(creven)/
/ hof wassende half en(de) half doen lesen en(de) hebben ende des/
voirs(creven) jacops helicht met allen den ande(re)n oefte dat jacop/
ald(air) op sijn and(er) erve hebbe(n) sal tot loeven(e) oft dairt de voirs(creven)/
jacop ghenuege(n) sal vue(re)n Ite(m) sal de voirs(creven) wynne op de voirs(creven)/
beemde mogen truncken en(de) hebben om de voirs(creven) beemde mede/
et bevreden en(de) dat dair dan vande(n) loeke ov(er)comen sal dat sal/
de voirs(creven) jacop hebben en(de) behouden om sijn ande(re) goede eld(er)/
ghelegen mede te bevreden en(de) den s loeck voirs(creven) dat [sal] de/
wynne vue(re)n dairt dairt den voirs(creven) jacop ghenuege(n) sal/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven) ette eeusele jairlix/
doen mayen en(de) die tracken [en(de)] bloeten It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
dmest uutden voirs(creven) hove ten eynde vande(n) t(er)mine vue(re)n/
op tvoirs(creven) lant ten meeste p(ro)fijte en(de) de messie bloet/
laten It(em) en sal de voirs(creven) wynne negheen recht hebben/
int hout vanden voirs(creven) hove dan inde truncwilligen die/
hij truncken sal mogen It(em) en sal de voirs(creven) wynne inde/
eeusele noch beemde voirs(creven) ten lesten t(er)mine negheen/
bewint hebben dan tot halfm(er)te It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de oude wijngart reven en(de) corttelinge hebben tot sine(n) p(ro)fijte/
en(de) jacop de staken It(em) es vorwarde dat jacop voirs(creven) voirs(creven) inde(n)/
oeghst alsme(n) dat coren indoen sal soe sal de wynne den/
montcost hebben [gheven] oft yemant and(er)s die van sine(n) [jacops] wegen dair/
comen sal Ite(m) want de voirs(creven) wynne ten ingaen vande(n)/
t(er)mine bevonden heeft i(½) boend(er) met tarwen besaeyt vii(½)/
dach(mael) met rogge op vier ghetide voe(re)n It(em) een boender/
ghersten xi(½) dach(mael) met even(en) besaeyt i dach(mael) erwiten ghemest/
de even(en) op twe voe(re)n en(de) de gherste op drie voe(re)n een dach(mael)/
erwite(n) ghemest
en(de) drie boende(r) en(de) een half brake eens om/
ghedaen Soe is vorwarde dat de wynne die alsoe laten sal/
wel en(de) loflijc bezaeyt ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mine En(de)/
alle dese voirs(creven) vorw(er)den condicien en(de) gheloften hebben gheloeft/
de voirs(creven) wynne in deen side en(de) de voirs(creven) jacop in dande(re) mal/
cande(re)n vast en(de) ghestedich te houden en(de) te voldoen tallen tijde(n)/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) [jacob en(de) de] wynne bynne(n) den yersten drie jae(re)n/
afscheyden moghe(n) op dat hem ghelieft op dat hij [de ghene die scheidt den ande(re)n] dat den voirs(creven)/
jacoppe
een half jae(re) te voe(re)n seght/
/ en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout Hier af sijn borge(n) als p(ri)ncipael/
sculde(re)n onghesund(er)t en(de) onv(er)scheyden henric vande(n) broecke gehete(n)/
coste(re) de jonghe henric q(ua)telart wonen(de) te langrode Et p(ri)m(us) key(enoegh)[e] vynkenb(osch)/
junii xv
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-16 by Agata Dierick