SAL7334, Act: V°258.2-V°259.1 (232 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-V°259.1  
Act

Transcription

2020-01-11 by xavier delacourt
It(em) ja(m)mot ghehete(n) van orbais soen ja(m)marts wile(n) tyrion van orbais/
es comen in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft ghenome(n) en(de)/
bekent dat hij ghenome(n) heeft van h(ere)n woute(re)n van assche/
moinc en(de) kelwerder des godshuys van vileer inden name en(de)/
van wegen des voirs(creven) cloest(er)s thof des selfs cloest(er)s gheheten geron/
vileer met allen sine(n) toebehoerten te weten metten lande beempde/
hagen boschweyden inde p(ro)chie van tongerijn ghelegen Te houden/
en(de) te hebben van s(en)te jans misse baptisten dat was int jair onss/
he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) xxxv den t(er)mijn van xii jae(re)n lang/
dair nae volgende na ghewoenten en(de) costume vand(er) secu(n)darie/
kercken van ludick ind(er) maten wout(er) wilen le couvereur tselve/
hof den t(er)mijn voirs(creven) ghenome(n) hadde Elx jaers dae(re)n by(n)ne(n)/
om xxxiii mudden corens gheheten neufbleit x mudde even(en)/
elx corens goet en(de) payabel d(er) maten van nyvelle wel bereyt/
met va(n)ne(n) en(de) vlegele(n) jairlix s(en)te andries misse apostels te/
betale(n) en(de) te vileer op den granier des voirs(creven) cloest(er)s op coste des/
voirs(creven) ja(m)mot te leve(re)n alsoe dat hij by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mijn/
betale(n) sal xii pachte en(de) om xii g(ri)pen brabants pay(ements) xl/
pl(acken) voir elc gripe gherekent ten voirs(creven) dage te betalen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) godshuyse jairlix/
leve(re)n x ii[c] scoef stroes It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven)/
godshuyse jairlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde doen met sine(n) beste/
wagen tot loven(e) te bruess(el) te name(n) oft ande(re)n plaetsen alsoe/
verre dairt den voirs(creven) godshuys ghenuegen sal op sine(n) cost twee/
corweyen uutghescheiden sijns selfs mont cost It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne den abdt vande(n) voirs(creven) godshuyse met sijnre gheselscap/
jairlix tweewerf ontfange(n) op dat hen ghelieft en(de) hen diene(n)/
in redelich(eit) van spisen en(de) van drancke It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne
//
alle de vruchte(n) vande(n) voirs(creven) goede comen(de) bringen en(de) etten int/
voirs(creven) hof en(de) mest d(air) af vue(re)n op lant slants p(ro)fite te behoirlike(n)/
tiden It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne doen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op sine(n)/
last en(de) p(er)ikel alle costen scaden gasterien en(de) toecomsten die den voirs(creven)/
hove oft goeden toecomen mogen uutgenome(n) ghemeyne(n) orloge/
of tempeste van steene dwelc oft ghesciede de voirs(creven) wy(n)ne den/
voirs(creven) godshuyse bewisen en(de) condigen soude mote(n) bynne(n) viii/
dage nae dat die ghesciet sijn dwelc men hem dan afslaen sal/
na ghewoente(n) voirs(creven) It(em) want de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge/
voirs(creven) van zoleme(n)te van wande en(de) van daken wel gherepareert/
vant in sine(n) incomen soe sal hij die in goeden state houden/
en(de) ten uutgaen laten t(er) taxacien en(de) goetduncken van wercliede/
En(de) of de selve wy(n)ne e(n)nich grofhout om de voirs(creven) huysinge/
te houden behoefde soe sal de voirs(creven) abdt hem dat ten/
neesten op des godshuys goede bewisen dwelc dan de voirs(creven)/
wy(n)ne afhouden vue(re)n en(de) op sine(n) cost verwercken sal It(em) sal/
de voirs(creven) wynne hebben jairlix alsme(n) de bossche(n) des godshuys/
ald(air) houden sal elx jaers voir sijn berringen een half boender/
vanden selve(n) bossche vande(n) erxsten oft vande(n) beste(n) It(em) mach de/
voirs(creven) wy(n)ne by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mijn eens de hage vande(n) voirs(creven)/
goeden mogen afhouden uutghesceyden hout of boeme(n) boven/
xii jae(re)n oudt sijnde desgelix sal hij al v(er)droeghde boeme op de/
voirs(creven) goeden mogen afhouden en(de) voir elken twee poeten wed(er)/
planten It(em) sal de voirs(creven) wynne verheffen de grechten vande(n) bossche/
en(de) hagen die hij afhouden sal wel en(de) loflic It(em) mach de voirs(creven)/
wy(n)ne sijn p(er)de op de voirs(creven) bossche iii jaer oudt sijnde en(de) niet min/
mogen weyden en(de) sijn coe op de spruyte(n) en(de) bossche van vi jae(re)n/
[oudt sijnde] It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande sine(n) t(er)min due(re)nde wel/
en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) en(de) die laten tsine(n) afsh afscheiden te/
weten tcoren besaeyt op vier getidege voe(re)n de somer vruchten op/
ii voe(re)n de brake eens om ghedaen en(de) dmest op lant ghevuert/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) abdt de twee leste saysune vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine sal moge(n) sette(n) ene(n) saye(r) die hem ghelieft so om de/
voirs(creven) lande te besayen den welken de voirs(creven) wynne saet leve(re)n sal
//
en(de) sijn hue(re) betale(n) tot sine(n) cost It(em) mach de voirs(creven) weyden/
te sine(n) uutgaen alle de beemde den voirs(creven) hove toebehoe(re)nde/
uutghenome(n) den beempt van robraurieu en(de) de helicht/
vand(er) goutellen It(em) want de voirs(creven) abdt den voirs(creven) wy(n)ne/
ghelevert heeft en(de) gheleent tsine(n) income(n) ene(n) wagen/
v p(er)de ghetaxeert op xliiii xxxiiii crone(n) vrancr(ijx) soe/
sal de voirs(creven) wynne die ten prise van goeden knapen/
tsine(n) afscheiden int voirs(creven) hof alsoe goet laten of dair voe(r)/
de voirs(creven) so(m)me gelts betale(n) als v(er)volghde schout It(em) en/
mach de voirs(creven) wy(n)ne egheen vande(n) voirs(creven) lande moge(n)/
uutgeve(n) sond(er) des voirs(creven) godshuys consente ond(er) huer/
zegel en(de) brieve Ende alle dese vorwerden gheluften/
etc(etera) velde lynt(re) iunior ja(nuarii) xxvii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-06 by Sabrina Keyaerts