SAL7338, Act: R°317.2-V°317.1 (371 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°317.2-V°317.1  
Act
Date: 1444-04-06

Transcription

2020-10-01 by Roger Morias
It(em) jan wouters van wave(r) wonen(de) ten ryeuwe [henric goerts van ottenborch] in p(rese)ncia heeft/
genomen en bekynt dat hij genomen heeft van joff(rouwe) margriete(n) van/
ov(er)dile joffr(ouwe) ka(tli)[ne] janne van stalle en(de) joffr(ouwe) ka(tli)[ne] sijnre mede geselli(n)nen/
[joes van berein goerde adaems en(de) jouffr(ouwe) amele(n) sine(n) wijve] thof gehete(n) ten ryeuwe gelege(n) inde p(ro)chie van wavre met bor/
den wynnen(de) lande(n) beempde eeuselle en(de) alle ande(re) sijne(n) toebehoirte(n)/
en(de) met ene(n) boender lants luttel myn oft meer dat gielijs/
rogge te houden plach uutgenome(n) een cleyn beempdeke(n) gelege(n) voir/
jan poingarts poirte was dat ghemeyne be beduwege sal blive(n) liggen(de)/
en(de) een hof voir der bauwette(n) die heyn haghman te erve heeft genome(n)/
Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van halfmerte(n) naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn/
van vi jaere(n) lanck deen na dander sonder middel volgen(de) Elx jaers/
daer in bynnen om ene(n)tseve(n)tich mudde en(de) een half rogge goet en(de)/
payabel [met wa(n)ne en(de) vere wael bereyt] pacht en(de) mate van wave(r) alle jae(r) sinte andries misse te/
betalen(e) en(de) int voirscr(even) hof te leve(re)n uutgenome(n) xii mudde daer/
af die hij jairlijx te loven(e) sal lev(er)en daert der voirscr(even) joffr(ouwe)/
mar(gare)[te(n)] gelieve(n) sal alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) quoli(bet) ass(ectu)[m]/
It(em) es vorwairde oft also geviele dat die voirscr(even) [joffr(ouwe)] marga(r)ete/
ter eenre i en(de) jan vand(en) stalle met joffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] sijnre medegeselli(n)ne(n)/
die de voirscr(even) goede ons ongedeylt en(de) omv(er)sceyden houden(de) sijn de/
selve goede bynne(n) den voirscr(even) yerste(n) iii jare(n) deylden dat dan/
de voirscr(even) wyn ten ynde(n) van den iii jare(n) vande(n) voirscr(even)/
goede(n) scheyde(n) sal [op dat den selve(n) p(er)sonen gelieft] It(em) es vorwarde dat die voirscr(even) wyn/
die voirscr(even) goede late(n) sal alsulke als hijse vant tot sijne(n)
//
aencome(n) te weten(e) den couther over de zijde te champels wert/
tot aen den poel die gelege(n) es naest der haege(n) vander tempeleren/
met rogge besayt op iiii getidegen voren en(en) vande(n) selve(n)/
poel tot aende hage oic met rogge besayt op iii getidege voren/
en(de) des gelijx vand(en) lande(n) vande(n) selve(n) arde gelege(n) omtrint/
fockynsart oic op iii getidege vore(n) besayt met rogge [It(em) (½) boender acht(er) de buwette(n) hof en(de) (½) boender opt waver velt en(de) ii dach(mael) achter de heyhe heyde alle met rogge besayt op iiii getidige voren] En(de)/
beyde de couthe(re)n voir de poirte tot aen den leste(n) poel die leegt/
naest der hage(n) vanden tympelere(n) voirscr(even) die brake en(de) die storte/
eens geereyt ende den hof voir die poirte achter den hoven/
voir plach te sijne ten lesten jae(r) beslote(n) late(n) Oic en sal die voirscr(even)/
de wyn byn(ne)n den leste(n) [iii] jaren negheen vande(n) voirg(eruerde) goede moghen/
hoervruchte(n) It(em) sal die voirscr(even) wyn allet oeft int tvoirscr(even)/
hof naff wassen(de) allene hebben It(em) die voirscr(even) wyn sal/
alle jare leveren(e) xv[c] walme(re) goet en(de) cusbaer om die huysinghe/
mede te decken(e) en(de) alsmen die verdect sal die selve wyn/
den werclieden den monts mont cost gheve(n) En(de) alsmen/
daer anders plect tymmert oft mest oft werckt daer af/
sal die selve wyn ongehoude(n) sijn beyde van dachuere(n) en(de) montcoste/
[maer die voirscr(even) joffr(ouwe) met hue(re)n medeplichte(re)n sulle(n) de huysinghe houde(n) op hue(re)n cost in goed(en) state van wanne en(de) van dake] Voirt sal die voirscr(even) wyn allet stroe i op de lande des voirscr(even)/
hoefs wassen(de) alle jae(re) int tvoirscr(even) hof bringe(n) en(de) met sijne(n) beeste(n)/
ette(n) en(de) slyten en(de) te meste make(n) en(de) dat wedero(m)me uut vuere(n)/
op die voirscr(even) lande slants meeste(n) p(ro)fite alsoe wale ten veerste(n)/
als ten naeste(n) It(em) sal die voirscr(even) wyn jaerlijx den voirscr(even) t(er)mijn/
duren(de) gheve(n) den voirg(enoemde) p(er)sone(n) iiii sister corens en(de) int voirscr(even)/
hof leve(re)n pacht en(de) mate van wave(r) it(em) sal die voirscr(even)/
wyn int tvoirscr(even) hof ten mynste(n) houden c scape alle(n) sijne(n)/
tijt duren(de) en(de) selve daer in wonen alle(n) den voirscr(even) tijt/
duren(de) It(em) es bevorwart dat die voirscr(even) wyn negheen goet van/
sijne(n) eygen(en) p(ro)pre(n) hove dat hij daer bij liggen(de) heeft en sal moge(n) bringe(n)/
int tvoirscr(even) hof voshem dor(ma)le m(ar)tii ix [hier af zijn borgen des voirs(creven) wynne(n) symon drabbe vand(er)]/
lanen gheert he(r)nalsteens oic vand(aer) lanen van overyssche et p(ri)m[(us)] lomb(art)/
dor(ma)le ap(ri)l(is) vi[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-25 by Jos Jonckheer