SAL7338, Act: V°157.2-R°158.1 (197 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°157.2-R°158.1  
Act
Date: 1443-11-07

Transcription

2019-11-08 by Roger Morias
Tvonnisse tusscen willem(me) vande(n) veken(en) die met scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) stect in alle de goede jans van diepenbeke gehete(n) de vivier/
van hupain soe waer die bynne(n) braba(n)t gelegen zijn in deen zijde/
en(de) janne van haller in dande(r) alse vande(n) goeden h(ier) onde(r) bescreve(n)/
Te weten(en) inde(n) yerste(n) van v dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)chie/
van geldenaken t(er) plaetsen gehete(n) a tieson le poure tusscen de/
goede h(er) ph(ilip)s van tudekem ridders It(em) van xxiiii g(r)[o]te/
roeden lants gelege(n) t(er) plaetsen gehete(n) a grant champs/
tussce(n) de goede jacobs van savenirez en de goede willems/
van mulke Item van xii g(r)[o]te roede(n) lants gelegen opde(n) wech/
gaende van geldenaken te hupain weert ald(aer) naeste den goeden/
jacobs van p(er)fontrieu Item van i(½) dachmale en(de) ix cleyne/
roede lants gelege(n) tusscen de goeden jacops van p(er)fontrieu/
in beide(n) zijden Item van vi groete roeden lants gelegen ter/
plaetse(n) gehete(n) a s(ain)t m(ar)tin fonteyne tusscen den bosch m(ijns)/
he(re)n van chantrain Item vii(½) roede(n) lants gelegen tussce(n) de/
goede van chantrain en(de) jans kakreal Ite(m) van vi roeden/
lants gelegen acht(er) den hoff pierarts sotteal In twen zijden/
Item vande(n) derdendeel van twe roeden boende(re)n lants twe/
roeden myn gelege(n) inde landouwe van hupain in alrehande/
porcelen aldair Item van xxiii(½) roeden lants beemts geleg(en)/
te hupain It(em) xxi roeden bosch gelegen te hupain Item/
van twe husen en(de) hove(n) deen neve(n) dande(r) gelegen te
//
hupain tusscen de goede enarts le vivier wijlen en(de) de goede/
renchon wijlen zijns brued(er)s Item van i(½) mudde rox erfs/
pachts d(er) maten van loven(e) aen en(de) op zeke(r) goede ende/
onderpande jans wijlen de chesteal gelegen te hupain/
Item van twe dosijne(n) terwen erfs pachts aen en(de) op huys/
en hoff met zijnre toebehoirte(n) daneels sone wout(er)s de/
stockoyt Item van viii halst(er) terwen erflic aen en(de) op/
xii roeden hoefs jans dachons alder naest den goeden/
des voirs(creven) jans dachons Ite(m) van de twe deele van iiii/
dosijne(n) tarwen erflic aen en(de) op zeke(r) goede en(de) onderpande/
die ware(n) reynuwair machier te jauche gelegen Vanden/
welken de voirscr(even) willem vande(n) veken(en) begheerde in/
zijnre goedingen gehoude(n) te worde(n) ende hadde de voirs(creven)/
jan van haller dien yet aen te spreken dat hij dat dade/
en(de) mette(n) rechte Dair op de voirs(creven) jan antwoirde dat/
hem de voirscr(even) goede met joncff(rouwe) g(er)truden de vivier/
zijne(n) wive docht(er) ernarts de vivier in huwelijken/
vorwerde(n) gegen waren des hij hem gedroech totten/
instrume(n)te opd(er) selv(er) huwerlijker vorwerden gemaect/
bege(re)nde d(aer) mede voirt te moegen varen ter plaetsen/
dair die behoe(re)n Es gewijst met desen woirden datme(n)/
den voirs(creven) willem(me) vande(n) voirg(eruerde) goede(n) houden sal in/
zijnre goedinge(n) ende heeft de voirs(creven) jan van haller/
dair op yet te volge(n) met zijnre huwelijker vorwerde(n)/
dat hij dat doen mach ter plaetsen dair dat behoirt/
p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t ab(soloens) vync voshem dormale nove(m)bri(s) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer