SAL7338, Act: V°367.2-R°368.1 (440 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°367.2-R°368.1  
Act
Date: 1444-04-30

Transcription

2020-12-27 by Roger Morias
It(em) arnt de witte van wijchmale in pre(se)ncia heeft genome(n) ende bekint dat/
hij genomen heeft jegen janne vander lynden [thof des selfs jans met sine(n) toebehoirte(n) en(de) met] xviii boender en(de) drie dachmael/
wynnens lants gelegen te wijchmale in alrehande stucken ende plaetsen Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van sinte jans misse naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van/
ix jae(re)n lang deen nae dand(er) staphans sonder middel volgende Elx jaers dae(re)n/
bynnen o(m)me xxxix mudde rox goet en(de) payabel der maten van loven(e)/
te kersmisse te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)min(en)/
due(re)nde quolibet ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) arnt de wynne/
vi boende(re)n en(de) (½) dachmael lants vanden voirg(eruerde) landen met rogge op iiii/
getidege voe(re)n gewonnen ende wel ende loflijc gemest besaeyt sal laten/
ten uutgaene vanden voirs(creven) t(er)mijne wel ende loflijc gelijc reengenote(n)/
Te weten een half boender lants gelegen in drie stucken op moens velt Item/
twee boender lants in die stucken gelegen op boudens velt Item noch/
(½) boender lants gelegen opt bynnen velt Item noch drie dachmael lants/
gelegen op tvelt geheten aenden boegart Item noch een dach(mael) lants gelegen/
op dlangrode velt Item vi dachmale lants gelegen op tvelt geheten/
cloex bosch Item een half boender lants gelegen op de groete heyde Ite(m)/
een half dachmael lants gelegen op tselve velt Item heeft noch de voirs(creven)
//
arnt genomen alle de beemde ende eeuselen gelijc zij gelegen zijn te wijchmale/
ende de voirs(creven) arnt hier voe(r)tijden gehadt heeft Elx jaers om xx(½) hollansche guld(en)/
sinte mertens misse inden wynter te betalen alle jae(re) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde/
dat de voirs(creven) arnt vanden landen die hij ten lesten jae(r) wel ende loflijc besaeyt/
sal moeten laten gheenen pacht gheven noch betalen en sal mair de voirs(creven) jan/
sal hem den voirs(creven) pacht nae ghelangde vanden voirs(creven) lande vander gheheelder/
so(m)men van xxxix mudden rox afslach doen lopende den afslach dair ane/
xi mudden rocx en(de) niet meer restende ende blivende ten voirg(eruerden) lesten jare/
xxviii mudden rox Item es vorweerde dat de voirs(creven) arnt de wynne tcoren ende/
alle tstroe vanden ande(re)n lande boven de voirg(eruerde) vi boende(re)n ende (½) dachmael lants/
ten lesten jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mijne comende sal moegen vue(re)n ende doen daert/
hem gelieft sonder yet dair af int hof te laten en Item es noch ondersproken/
oft int voirs(creven) hof ende vruchten op de lande ten tijde wesende e(n)nige scade/
gesciede van tampeeste oft ghemeynen orloge dat dan de voirs(creven) jan den voirs(creven)/
wynne dair af rastoir doen sal gelijc ande(re)n he(re)n ende p(re)laten hue(re)n pechte(re)n en(de) /
wynnen doen selen Item es noch vorweerde oft int voirs(creven) hof e(n)nige scade/
ghesciede van brande oft and(er)sins ende dat dat van wegen des voirs(creven) wynne(n)/
toecomende soe sal de selve wynne den voirs(creven) janne die scade ten prijse van/
goeden ma(n)nen hen des verstaende dat oprichten ende betalen Ende oft toequane/
bij sculden des voirs(creven) jans soe sal hij hem dat oic oprichten en(de) v(er)guetsen ten/
prijse van goeden mannen mannen
Ende alle dese vorw(er)den condicien en(de)/
geloften hebben geloeft (et)c(etera) absoloens vyncke aprilis ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer