SAL7338, Act: V°401.3-R°402.1 (483 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°401.3-R°402.1  
Act
Date: 1444-05-27

Transcription

2021-01-08 by Roger Morias
It(em) om deswille dat op heden wilhelm(us) van nyemeghen clerc vanden/
heyligen geest te loven(e) den raide vand(er) stad opgedaen heeft hoe/
dat hij met tghene des der selver tafelen afgeleeght sal w(er)den/
van hue(re)n renten begheert te lossen den co(m)mer die de selve/
tafle jairlijx sculd(ich) es en(de) hij niet en weet wat renten/
de selve tafle met rechte sculdich es en(de) op wat/
pande die staen mogen en(de) gheeyscht worden soe eest/
dat de raet vand(er) stat die de voirs(creven) tafle te besorgen/
heeft get(er)mineert heeft ov(er)dragen en(de) den voirs(creven) wil(e)lmo/
en(de) sijnen diene(r) op hue(re)n eedt bevolen dat zij gheenreha(n)de/
renten noch zi chijnse d(aer) af zij volcomelijc niet/
te vynnen en zijn van wat ond(er)pande oft goede men/
die sculdich es bynnen d(er) stat en(de) vryh(eit) van loven(e)/
aen nyeman(de) afleggen noch betalen en selen mair/
soe welken tijt zij e(n)nige rinten lossen willen of oic dat/
de dage vanbetalen d(er) jair renten vallen selen dat dan/
de voirs(creven) will(e)ms of zijn diene(r) alsulken chijs d(aer) af zij den/
ond(er)pande niet te vynnen en zijn selen setten ond(er) scepen(en)/
en(de) dat condegen d(er) p(ar)tien die alsulken chijs eysschen/
mogen Te dien eynde dat der stat voe(r) dov(er)geven/
der selv(er) renten blijken mogen dbescheit vand(er) selven
//
p(ar)tien alzo dat de stat te vynnen sijn moge dat men/
hen van rechts wegen sculdich es [hue(re)n chijs] op te leggen ende/
te betalen actu(m) in pleno consilio maii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-12-02 by Jos Jonckheer