SAL7339, Act: R°245.1-V°245.1 (311 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°245.1-V°245.1  
Act
Date: 1445-02-26

Transcription

2019-05-08 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat jan van troyon van ha(m)me es comen in/
yegewoirdicheiden der scepen(en) van loeven(en) gestaen en(de) heeft genomen/
en(de) bekend dat hij genome(n) heeft van henricke boelaert alse geleit/
met scepen(en) brieve van loven(en) totden goeden andries thoemaes de/
wynninge des selfs andries gelegen te ha(m)me mette(n) huyse(n) hove(n) wynne(n)de/
landen beemden eeuselen en(de) allen hoe(re)n toebehoirten gelijc hij die houdende es/
vanden goidshuyse van sente mychasijs van ryemen en(de) gelijc abeert van/
troyon die hier voermaels gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van halfmerte lestleden ene(n) t(er)mij(n) van sesse jae(re)n lanc deen na/
dander d(air) nae sonder middel volgende Elcx jaers dae(re)n bynne(n) om/
dertich cronen te weten lx placken brabants gelts voe(r) elke crone gereke(n)t/
deen helicht d(air) af te kersmisse en(de) dander helicht te sente jansmisse bap(tis)[ten]/
te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven)/
wyn geven alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sesse rijnsche gulden(en) van/
goude goet en(de) geve tot behoef vanden g(ro)ten houden tsh(er)togen van braba(n)t/
en(de) ond(er)halve(n) rijnsche gulden(en) tot behoef der cleynder houde des voirs(creven)/
mijns he(re)n voirs(creven) It(em) sal noch geven de voirs(creven) wynne alle jae(re) den/
meye(r) scepen(en) en(de) den vorstere van ha(m)me drie maeltijden op sinen/
cost welke maeltijden en(de) achtdalve(n) rijnsche gulden(en) voirs(creven) de voirs(creven) wyn/
geve(n) sal sonder afslach vand(er) principaelder so(m)men voirs(creven) It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) goede te sijne(n) afscheyden bloet laten sal/
gelijc hij die nu vindt En(de) de wyn die nae hem comen sal sal/
de brake aenveerden te halfmeye te voren als de voirs(creven) wyn te halfm(er)te/
daer nae afscheyden sal It(em) sal noch de voirs(creven) wyn bynne(n) den voirscr(even)/
t(er)mijne de tweedeel vanden voirs(creven) lande eens overmesten wel ende loflijc/
gelijc sijne(n) reengenoeten boven ende beneden It(em) sal de voirs(creven) wyn de/
huysinge aldaer vand(er) underster rijkelen nederw(er)t houden wel en(de) loflijc op/
sinen cost Ende alsmen aen de voirs(creven) huysinge plect oft dect van ouden/
wercke soe sal de wyn den werclieden den montcost gheven Ende/
andries sal de dachue(re)n betalen It(em) sal de voirs(creven) wyn f alle jae(re) levere(n)/
hondert walmere goet ende cusbair om de huyse aldair mede te decken/
Item sal de voirs(creven) wyn allet hout walm ende leem datmen aen de/
voirs(creven) huyse behoeven sal op dwerck halen ende leveren Item sal de/
voirs(creven) wyn de voirs(creven) beemde te sinen afscheyden laten wel ende loflic/
betuynt ende bevreedt ter straten ende die van jae(re) te jae(re) wel ende/
loflic ryolen ende veghen en(de) tlant laten ter straten gegrecht ende/
bevreedt alsoe dat den voirs(creven) andriese gheen scade daer af en ghescye
//
Item alle weeke truncboeme mach de voirscr(even) wyn truncken van/
drien jaren te drie jaren om de voirs(creven) beemde daer mede/
te bevreden Ende waert dat daer eneghe boeme verdroechden oft/
uutwaeyden die sal de voirs(creven) wyn hebben ende voer elken boem/
setten ende planten twee jonghe poten vanden selve(n) aerde/
It(em) sal de voirs(creven) wyn te sinen lesten jare de brake om doen/
op een vore en(de) een half boender op twee voren It(em) en mach/
de voirs(creven) wyn bynnen sijnen voirs(creven) t(er)mijne de voirs(creven) lande niet/
hoervruchten En(de) de voirs(creven) [lande] selen bliven ten lesten jare van sijnen/
t(er)mijne ten selve(n) aerde dat hijse nu aenveert It(em) en sal de wyn/
gheen recht hebben in andries bosch dan alleene dat hij sijn besten/
mach driven int hout dat vier jaer out es oft daer boven/
alsoe dat hem daer af gheen scade en come Ende oft hij d(air) af/
scade hadde oft lede die soude de selve wyn den voirs(creven) andriese/
oprichten gelijc ene(n) vreemden Ende wiessen opt [voirs(creven)] bosch eekelen/
die soude de wyn half hebben Item sal de wyn voirs(creven) alle/
jae(re) sijne(n) t(er)mij(n) due(re)nde op de voirs(creven) goede planten en(de) setten/
thien poten It(em) waert dat de voirs(creven) wyn e(n)nige scade lede van/
tempeeste oft van ghemeyne(n) oirloge dat sal hem de voirs(creven) andries/
verguetsen gelijc ande(re) pechtene(re)n hoe(re)n wynne(n) boven en(de) beneden It(em)/
sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) andriese een corweyde doen met/
zijne(n) waghen ende p(er)den tot lovene oft alsoe verre Ende alle/
dese vorweerden condicien en(de) geloften voirs(creven) soe heeft geloeft/
de voirs(creven) jan van troyon den voirs(creven) andriese vast en(de) ghestentich/
te houden ende te voldoen tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die/
vallen ende v(er)schijnen selen en(de) telken t(er)mijne als v(er)volgde schout/
hier wae(re)n over arnt van vynck(enbosch) en(de) henr(ic) van lyntre/
de jonghe februarii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer