SAL7339, Act: R°315.4-R°317.1 (368 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°315.4-R°317.1  
Act
Date: 1445-04-06

Transcription

2019-08-14 by Jos Jonckheer
Van janne oskens en(de) jannese vande(n) hove/
Item het sijn comen te rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) inde banc/
aldair jan oskens soen jans wijlen oskens met henneke(n) achtelinc en(de) joncffr(ouwe)/
magriete(n) sijne(n) wive moed(er) des selfs jans in deen zijde en(de) ja(n)nese vanden/
hove bauduwijns sone was aldair de voirs(creven) jan oskens met den voirs(creven)/
henr(ic) ende sijnre moeder den voirs(creven) jannesse aensprake(n) seggende/
dat tussche(n) hen ende den voirs(creven) jannesse een comenscap gesciet wa(r)e/
Te weten(e) dat de selve jannes hem hadde v(er)cocht een hoeve met hue(re)n/
toebehoirte(n) gelegen tot ouden nuwen die daneel wijlen van craynhem/
met sijnre huysvrouwe(n) te houden plach Item een so...erfs? geheten/
van sielvoirt op deen zijde vander voirs(creven) hoeve(n) gelegen en(de) de goede/
gehete(n) van smaelvoirt over eene(n) huyse en(de) co(m)mers mette(n) beemden/
ende eeuselen d(air) toe behoren(de) op dand(er) sijde vande(n) voirs(creven) hoeve(n) gelege(n)/
in tractate van welker come(n)scap voirw(er)d(e) was dat de voirs(creven) jannes/
de voirs(creven) goede prees waert sijnde bove(n) allen last d(air) vo(r)e uutgaende/
l oft li pet(er)s ende dat hij de voirs(creven) goede ware(n)de(re)n op twe/
zijster rocx erfchijs en(de) een mudde rocx lijftochten Seyden voirt de/
selve jan oskens dat vorw(er)de was dat de selve jan soude hebben/
de helicht vanden scapen en(de) hore(n)veede dat de voirs(creven) jannes aldair
//
hadde ten tijde dat de come(n)scap gesciede uutgenome(n) de beesten/
die doen t(er)tijt uutgedaen ware(n) om vettemake(n) desgelijx soude/
den selven janne oskens volgen allet hoy stroe ende mest doen/
t(er)tijt inden hove wesende Seggende tot desen de selve jan/
oskens dat de voirs(creven) jannes tot des voirs(creven) es geloeft hadde dat/
hij den selven janne oskens doen soude uter waerscap die hij/
lambrechte van wynge gedaen hadde vanden hove te wynge/
gelegen dat deselve lambrecht tegen hem gecocht hadde ende/
setten zijne(n) voet van dien voete den voirs(creven) janne oskens/
Seggende voirt de selve jan dat de voirs(creven) jannes voir de voirs(creven)/
goede en(de) come(n)scap aenverden soude en(de) hebben alsulken xiii[c] rijnsche/
guld(en) alse lambrecht van wynge [vande(n) goede(n) van wynge] sculdich wa(r)e d(air) af de selve jannes/
wael seker ende te bynne(n) was Te weten vii[c] tot seke(re)n dagen/
en(de) voirt dand(er) vii[c] vi[c] xxx guld(en) erflijc staende t(er) quitingen/
gelijc de brieve d(air) af me(n)cie maken mette(n) lasten opde selve pe(n)ninge/
staende ende oft de voirs(creven) jan den voirs(creven) jannesse der voirs(creven)/
lasten van wairscapen ende vanden pe(n)ningen hadde willen v(er)drage(n)/
dat jannes d(air) vo(r)e gep(rese)nte[e]rt hadde een hondert rijnsche gulden(en)/
voir sijn goet myn te nemen Noch seyde de voirs(creven) jan dat/
inder vorw(er)den besproke(n) was dat de voirs(creven) jannes hem vande(n)/
voirs(creven) goeden vesticheyt doen soude uut scepen(en)brieve(n) van loeven(en)/
Ende andersins alsoe de(n) clerken vander stad van loeven(en) duncken/
soude dat hij vast ende seker staen soude Seyde voirt de voirs(creven)/
jan dat ten sloete de voirs(creven) come(n)scap toeghinc op alle voirsproke(n)/
vorw(er)den en(de) de voirs(creven) poenten ende elc van dien boet de voirs(creven) jan/
oskens te thoene(n) met sulker conden als hem d(air) toe behoren/
daer toe behoeve(n) soude inden rechte ende altoes metten/
minsten hoepte d(air) om de voirs(creven) jan oskens met/
zijne(n) medeplichte(re)n dat de voirs(creven) jannes hem de voirs(creven)/
vorweerden ende comescapen sculdich wa(r)e te voldoene en(de)/
des geliefde hem trecht Op welke aensprake de selve jannes/
vanden hove met sinen geleverden voirspreke antweerde en(de)/
dede seggen dat hem zee(r) verwonderde dat de selve jan/
oskens alsulken aensprake te hemw(er)t dede hopende dat hij/
de selve poente(n) alsoe ne(m)mermeer ghetoenen en soude co(n)nen/
Mair het wa(r)e wair dat de selve comescap gesloten wa(r)e/
in dier vuegen dat de selve jan oskens de voirs(creven) hoeve
//
hebben soude op de voirs(creven) twee sister rox erflic een mudde/
lijftochten ende op alsulken co(m)mer als daneel van crainhem/
tertijt alse hij leefde daer uut sculdich wa(r)e te betalen ende/
voert dat zij de selve goede van smaelvoirt aenveerden soude/
opten last van vi peters tsaers d(air) op hij die genome(n) hadde/
oft geliefde hen die den voirs(creven) jannese daer vo(r)e te laten dat/
zij daer af souden moegen kyesen Seyde voert de selve jannes/
vanden hove dat de voirs(creven) jan oskens ne(m)mermeer thoenen en/
soude voirde(r) dan dat hij hebben soude de helicht vande(n) scape(n)/
en(de) de helicht van de(n) melckoeden alsoe verre die vo(r)e niet/
uutgedaen en wa(r)en int mast om vettemaken Seyde voirt/
de selve jannes dat besproken was dat elc van hen soude drage(n)/
den last van sijnder comescap Seyde voert de selve jannes/
dat hij alse vand(er) vesticheit and(er)s niet toegeseeght en hadde dan/
behoirlijke vesticheit te doen noch oec de goede ter so(m)men van/
l oft li peters jaerlijx goet te maken Op welke aensprake/
ende verantweerden de scepen(en) van loeve(n) gemaent wesen/
beyde de p(ar)tien tot hue(re)n thoenissen aldair de voirs(creven) jan oskens/
thoende met twee goeden manne(n) inden yersten dat zij daer/
bij geweest hadden daer de voirs(creven) comescap getracteert waert/
ende dat vorweerde was dat de voirs(creven) jan oskens de voirs(creven)/
drie porceelen van goeden te weten van crainhem van smaelvoirt/
ende van zielvoert met hue(re)n toebehoirten hebben soude opden/
last van twee ziste(re)n rocx erflic een mudde rocx lijftochten en(de)/
wat zaets mair hoe vele dat en wisten zij niet uut den selve(n)/
goeden gaende droeghen de selve ghetuygen dat jan oskens mede/
hebben soude de helicht vanden scapen ende alle de hoe(re)n/
veede die doen tertijt den hove toebehoirden uutgescheyden/
die doen tert uutgedaen wa(r)en om vettemaken Mair vande(n)/
hoy stroe noch mest daer en wisten zij niet af Tuygden de/
selve twee dat jannes vande(n) hove int tractaet vand(er)/
comescap seyde dat tvoirs(creven) goet weert wa(r)e bove(n) den co(m)mer/
d(air) vo(r)e uutgaende l oft li pet(er)s Tuygden de selve
//
dat de voirs(creven) jannes vande(n) hove den voirs(creven) janne oskens/
toe seyde te doen uter waerscap die hij lambrechte van wynge/
gedaen hadde gelijc hij hem vermeten hadde droeghen de selve/
getuygen dat jannes vo(r)e de voirs(creven) goede hebben soude ende/
aenveerden alsulken xiii[c] rijnsche gulden(en) aen lambrechte van/
wynge uutstaende en(de) die met hue(re)n lasten alsoe dat jan/
oskens dair af hebben noch leggen en soude droeghen de/
selve getuygen vanden pointe vander vesticheit gelijc/
jan oskens hem des v(er)meten hadde droegen de selve/
getuygen dat de selve jannes p(rese)nteerde den voirs(creven) janne/
te corte(n) hondert rijnsche gulden(en) eve(n)verre hij hem hadde/
willen verdragen des last vand(er) comescap aen lambr(echte)/
van wynge ende des co(m)mers vande(n) gelde d(air) af vo(r)e/
gheruert is Ende ten utersten tuygden de selve twee/
p(er)sonen dat de voirs(creven) pointen bevorwaert wa(r)en ende/
dat ten sloete des ande(re)n daeghs smorghens nae dat/
de selve vorweerden gescieden des avonts te vo(r)en de/
come(n)scap gesloete(n) waert op al voirsproken vorw(er)den die gedaen/
hoepte de voirs(creven) jan oskens dat hij zijns v(er)meets volcomen/
wa(r)e en(de) dat hem de voirs(creven) jannes zijns aenspracke voldoen/
soude Nae desen thoende jannes inden yersten de twee yerste/
poente(n) van sinen v(er)andworden alsoe die voirs(creven) staen te weten/
vanden co(m)me(r) d(air) op jan oskens de goede aenveerden soude droege(n)/
voirt twee goede ma(n)ne als vanden beeste(n) gelijc daenlegge(r)/
ghetoent heeft Tuygen Tuyghden noch de selve getuygen dat de voirs(creven)/
jannes voir tvoirs(creven) goet hebben soude de voirs(creven) xiii[c] rijnsche/
gulden(en) aen lambrechte van wynge ende dat elc p(ar)tie soude/
dragen sinen last vanden goede oft gelde dies hij derve(n)/
soude Droeghen noch de selve twee getuygen dat vorw(er)de/
was dat de voirs(creven) jannes den voirs(creven) jan oskens doen soude/
behorlijke vesticheyt ende dat daer van gheene(n) scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) geseeght en was Tuyghden voirt de selve
//
twee dat de voirs(creven) pointen bijden voirs(creven) jannese gethoent vorw(er)de/
wa(r)en en(de) dat de come(n)scap d(air) op toeginc Aldus hoopte de voirs(creven)/
jannes dat hij gestaen soude te voldoen met tgheene des hij hij gethoent/
hadde en(de) dat jan oskens van des hij meer yesch op hem v(er)doelt/
wa(r)e Naeden welken de scepen(en) van loeven(en) voirt gemaent wijsde(n)/
voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n voldoen souden/
na dat de waerheyt gedrage(n) hadde p(rese)ntib(us) abs(oloens) witte ov(er)wynge/
vynck(enbosch) lynte(r) aprilis vi vide(licet) feria tertia p(ost) q(ua)si mo(do)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer