SAL7339, Act: V°169.4-R°172.1 (222 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°169.4-R°172.1  
Act
Date: 1444-12-10

Transcription

2018-12-02 by Jos Jonckheer
Het sijn come(n) te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en)/
jan ty(m)m(er)man verwe(r) die na den rechte der stad van loeven(en) geleidt/
es tot de(n) goeden jans gheerams en(de) arndts gehete(n) gel gheroncx/
gebruedere(n) en(de) alite(n) melijs docht(er) wout(er)s wile(n) melijs also v(er)re/
die goede come(n) sijn en(de) bleve(n) na de doot h(er)mans wile(n) gheroncx/
brued(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n in deen zijde en(de) woute(re)n van laethe(m) die/
geleit es met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot de(n) goede(n) h(er)mans wile(n)/
gheroncx in dande(re) ald(air) de voirs(creven) jan ty(m)m(er)man aensprac/
de goede hier ond(er) bescreve(n) in tvo(n)nisse van des(er) selver saken/
staende sept(embris) xix voirs(creven) seggende dat de voirs(creven) wille(n)/
h(er)man gheroncx voirtijde(n) ontscaect hadde juete(n) ghijsels docht(er)/
jans wile(n) ghijsels en(de) dat d(air) na met co(n)sente vande(n) vriende(n)/
tussce(n) de(n) voirs(creven) h(er)ma(n) en(de) juete(n) een huwelijc getracteert/
werdt ofte zij aflivich worde sond(er) wettich oer vande(n) voirs(creven)/
h(er)ma(n)ne te hebbe(n) dat dan na de doet vande(n) leste(n) van/
huer(er) beyd(er) doot de stocgoede vand(er) voirs(creven) juete(n) gaen soude/
ter zijde(n) d(air) sij af come(n) ware en(de) oft zij e(n)nige te same(n) gecrege(n)/
dat die na huerer beid(er) doot gaen soude(n) op beyde(n) zijde(n)/
Ende dat den huwelijc op de vorw(er)de toe ghinc en(de)/
oft des niet en hadde moege(n) gescien dat dan de(n) huwelijc
//
soude acht(er) gebleve(n) hebbe(n) Seyde voirt dat recht ware inde ba(n)cke/
van herssele en(de) van westerle d(air) de goede gelege(n) sijn wa(n)neer/
man ende wijf goede te same(n) v(er)crege(n) dat dan tvierdel d(air) af met/
die yerst sterft ewech gaet en(de) dat de lanxste levende dan de/
iii deele tsijnre tocht behoudt sijne(n) leefdach lang Seyde voirt/
de selve jan ty(m)m(er)ma(n) dat ardt jan gheeram h(er)ma(n) voirs(creven) [ende] lijsbet/
wilen gheerams d(air) af de voirs(creven) alijt wettige docht(er) ware ware(n)/
wettige suste(r) en(de) bruede(r) van vad(er) en(de) moed(er) Seggen(de) voirt/
dat de voirs(creven) juete aflivich worde(n) ware des in palmdage/
naestcomen(de) sijn soude twee jaer en(de) dat de voirs(creven) wile(n) h(er)ma(n)/
uut den goeden gestorve(n) ware als uut sijne(n) erve en(de) dat/
juete die bleef besitten(de) als een tochtersse en(de) dat sij d(air) uut/
starf als uut huerre tocht en(de) dat zij tsame(n) gheen wettige/
gebuerte acht(er) gelate(n) en hadde Tot desen seyde de voirs(creven) jan/
voirt dat der bancke(n) recht ware dat de stocgoede comen(de)/
vander sijde(n) va(n) man ocht wijf die yerst sterft mette(n) doode(n) ter/
stont half wech gaen ter zijde(n) d(air) die af come(n) sijn en(de) soe/
wa(n)neer een tochtersse huwelijc doet dat nochta(n) na/
huer doot alsulke(n) goede alse sij i houden(de) es ter stont gaen/
d(air) die sculdich sijn te gaen Seggen(de) noch de voirs(creven) jan/
dat de voirs(creven) jan gheeram gheert en(de) aleydt sijn va(n)/
wettige(n) bedde die naeste leve(n)de vande(n) voirs(creven) goede(n) also/
v(er)re die na de(n) vors(creven) h(er)ma(n)ne ware(n) gebleve(n) En(de)/
dese poente(n) boot de voirs(creven) jan te thoene(n) en(de) mette(n)/
my(n)ste(n) (et)c(etera) hoepte d(air) o(m)me dat he(m) en(de) sijne(n) beleyde/
de voirs(creven) goede volge(n) soude Dair op de voirs(creven)/
woute(r) he(m) v(er)antw(er)den(de) dede segge(n) hopen(de) dat de voirs(creven)/
jan aen de voirs(creven) goede v(er)doelt ware bij reden(en) wa(n)t/
de(n) scoutbrief die de voirs(creven) h(er)man hadde bekindt en(de) d(air) uut/
dat de voirs(creven) wout(er) geleidt ware gedaen wae(re) in gehele(n)/
stoele sitten(de) in wettige(n) huwelijke met juete(n) ghijsels/
Seggen(de) voirt dat de voirs(creven) huwelijke vorw(er)de hem gheen/
p(re)judijs drage(n) en soude al eist soe dat de(n) huwelijc met/
der vorw(er)de(n) voirs(creven) voe(r) dbekin gesciede aengesien dat
//
de voirs(creven) goede bij de(n) vors(creven) h(er)ma(n)ne wile(n) worde(n) v(er)crege(n)/
na de vorw(er)de vande(n) voirs(creven) huwelijke en(de) in geheele(n)/
stoele en(de) dat nyema(n)t goede verbinde(n) en conde die noch/
onv(er)crege(n) ware(n) Seyde voirt dat man en(de) wijf die goede/
tsame(n) v(er)crege(n) hadde(n) wel macht hadde(n) ter plaetsen d(air)/
de voirs(creven) goede gelege(n) sijn de selve alst hen geliefde/
te derve(n) en(de) de vors(creven) pointe boot hij te thoene(n) en(de)/
mette(n) mynste(n) (et)c(etera) hoepte d(air) o(m)me dat de vors(creven) wile(n)/
h(er)ma(n) de voirs(creven) goede bij machte vande(n) vors(creven) bekinne na/
der stad rechte van loeven(en) gederft hadde dat die sijne(n)/
beleyde soude(n) volge(n) Seyde voirt de voirs(creven) woute(r)/
al w(ar)t so dat de voirs(creven) kinde(re) gheerams midts e(n)nige(n)/
redene(n) inde vors(creven) goede gericht mochte(n) wese(n) soe/
hadde(n) zij uutgenome(n) de een van hen hoe wale des/
nochta(n) na de(n) rechte niet en behoefde d(air) vo(r)e pe(n)ni(n)ge/
gehave(n) en(de) bekint dat zij d(air) af v(er)nuecht ware(n) dwelc/
de voirs(creven) wout(er) oec boot te thoene(n) Welke pe(n)ni(n)ge de/
selve kinde(re) gehave(n) hadde(n) van janne van wynxele/
en(de) dat de selve jan en(de) sijn wijf weduwe des/
voirs(creven) wile(n) h(er)mans de selve goede besete(n) hadde(n)/
als erfliede en(de) dat zij hen met so(m)mige(n) van dien/
hadde(n) beholpe(n) en(de) dat de wethoudere(n) vande(n) vors(creven)/
bancke(n) van herssele en(de) west(er)le d(air) ond(er) de vors(creven) goede/
gelege(n) ware(n) hen trecht hadde(n) gedaen Noch seide/
de voirs(creven) wout(er) dat de voirs(creven) jan van wynxele/
en(de) sijn wijf de voirs(creven) goeden besete(n) hadde(n) alse huer/
hoerbri(n)ge(n) goede en(de) soe wa(n)neer yemant alsoe/
goede besate en(de) sijns h(oer)bringe(n)s volquame dat/
hij d(air) inne sculdich ware te blive(n) dwelc de voirs(creven)/
wout(er) oec boot te thoene(n) p(rese)nteren(de) en(de) ov(er)geven(de)/
de voirs(creven) woute(r) te(n) ut(er)sten o(m)me eene(n) yegelijke(n) te/
hebben tgene des hij na de(n) lantrechte en(de) d(er) bancke(n)/
rechte d(air) die gelege(n) sijn sculdich es te hebben/
dat hij oft sijn p(ar)tie also v(er)re alst de(n) scepen(en)
//
geliefde getroest ware(n) te come(n) inde(n) hof met meer ande(re)/
poente(n) en(de) redene(n) die [die] de vors(creven) wout(er) meer opdoen mochte/
hoepte hij dat he(m) en(de) sijne(n) beleyde de vors(creven) goede volge(n)/
soude(n) oft dat de sake soude w(or)de(n) geremitteert inde(n) hoff/
des geliefde hem wel trecht Op dwelc de voirs(creven)/
scepen(en) gemaent wijsde(n) beide de p(ar)tien te hoe(re)n bethoene/
Ten dage van thoene(n) thoende de vors(creven) ja(n) ty(m)m(er)ma(n) inden/
yersten en(de) voir al droech ardt ghijsels op sijne(n) eedt/
dat hij aen de sake van dese(n) gedinge en wonne nocht/
en verlore nocht in gheene(n) toecomen(de) tide(n) wy(n)ne(n) noch/
v(er)liesen en soude Dair na thoende de voirs(creven) ja(n) ty(m)m(er)ma(n)/
mette(n) vors(creven) arnde en(de) iii ande(re) manne(n) dat ardt ja(n) ghera(m)/
h(er)ma(n) en(de) lijsbeth gherams ware(n) van getrude(n) bedde va(n)/
vad(er) en(de) moeder wettige suste(r) en(de) bruede(r) Item thoende/
de voirs(creven) jan tymerma(n)s mette(n) selve(n) goede(n) ma(n)ne(n) dat h(er)ma(n) gheroncx/
een wettich wijf hadde gehete(n) juete ghijsels welc juete wettige docht(er)/
was jans wilen ghijsels de welke hij ontscaecte en(de) d(air)na waert met/
consente van huere(n) vriende(n) tussce(n) den voirs(creven) h(er)ma(n)ne en(de) juete(n) een/
huwelijc getracteert met alsulker vorw(er)de(n) oft de voirs(creven) juete/
aflivich worde sond(er) wettige oer vande(n) voirs(creven) h(er)ma(n)ne te hebbe(n)/
dat dan na huerre beyd(er) doot de stocgoede d(er) voirs(creven) juete(n) gaen/
soude(n) ter zijde(n) w(er)t dair die af come(n) ware(n) en(de) oft zij tsame(n)/
e(n)nige goede v(er)crege(n) dat dan die na hue(re)r beyder doot half/
en(de) half gaen soude(n) dair die sculdich ware(n) te gaen(e) Op/
welke vorw(er)de doen ter tijt de(n) voirs(creven) huwelijc voirtganc/
hadde en(de) na state d(er) heilig(er) kerke(n) vergad(er)den en(de) oft des/
niet en hadde moege(n) gescien oft voirtganc hebbe(n) dat dan/
de huwelijc acht(er) gebleve(n) soude hebbe(n) en(de) dat de(n) huwelijc/
gesciede lange en(de) voir eer de(n) bekenbrief gemaect was/
Thoende noch de voirs(creven) jan ty(m)m(er)mans me iiii scepen(en) va(n)/
herssele en(de) iiii scepen(en) va(n) west(er)le dat d(er) bancke(n) recht ware/
d(air) de goede gelege(n) sijn d(air) o(m)me dat tgedinge nu es soe/
wa(n)neer man en(de) wijf e(n)nige goede te same(n) v(er)crige(n)/
dat tvierde(n)deel d(air) af mette(n) ghene(n) die yerst sterft ewech/
gaet ende dat die lanxst leeft dand(er) dre drie deele
//
van dien goede(n) tot sijnre tocht behoudt en(de) besidt also lange/
als hij leeft Voirt thoende de selve jan mette(n) iiii goede(n)/
ma(n)ne(n) voirs(creven) dat de voirs(creven) juete aflivich ware worde(n) des/
te palmdage naestcomen(de) sijn soude(n) ii jare en(de) dat de voirs(creven)/
h(er)man uut de(n) voirs(creven) goede(n) starf als uut sijne(n) erve en(de)/
d(air) na de voirs(creven) juete als uut huerre tocht Noch thoende/
de voirs(creven) jan ty(m)m(er)ma(n) mette(n) voirs(creven) viii scepen(en) dat de/
stocgoede die vand(er) zijde(n) die yerst sterft come(n) mette(n)/
doode(n) half ter stont ewech gaen ter zijde(n) w(er)t d(air) die/
af come(n) sijn en(de) soe wa(n)neer een tochtersse huwelijc/
doet dat dan na de doot van huer ter stont alsulke/
goede alse die tocht(er)sse houden(de) es gaen t(er) zijde(n) w(er)t dair/
die sculdich sijn te gane Dair na thoende de/
voirs(creven) wout(er) de poente(n) hier onder bescr(even) Inde(n) yersten/
droege(n) iii goede ma(n)ne(n) dat sij janne en(de) arnde gheroncx/
hadden hore(n) kinne(n) en(de) lijde(n) dat de kij(n)de(re) gheroncx v(er)nuecht/
ware(n) en(de) uutgecocht vand(er) v(er)storffenisse(n) die hen toecome(n)/
mochte van h(er)ma(n)ne wile(n) gheroncx huere(n) brued(er) met/
hond(er)t mottoene die elc d(air) af hadde uutgenome(n) een/
vande(n) kijnde(re)n Hier na kinde de vors(creven) ja(n) ty(m)m(er)mans/
dat de voirs(creven) ja(n) van wyncxele getrout hadde jueten/
die wijf was h(er)mans wile(n) gheroncx Hier na droege(n)/
iiii scepen(en) van herssele en(de) iiii scepen(en) van west(er)le dat zij/
hielden voir huerre bancke(n) recht soe wa(n)neer yema(n)t e(n)nige/
goede gecrege en(de) besate als zijn erve en(de) dair af sijn/
heerbringe(n) bij leyde en(de) een ande(re) die goede woude scoere(n)/
met rechte leggende d(air) toe waerheit oft thoenisse dat/
dan die besittere in die goede sculdich ware te blive(n) also v(er)re/
hij sijn heerbringe(n) d(air) op dade na der bancke(n) recht En(de)/
al w(ar)t soe dat yemant d(air) jege(n) waerheit bij leyde en(de)/
die volquame dat nochta(n) jege(n) dat thoenisse theerbringe(n)/
sculdich ware voir te gane dan va(n) zekere(n) poente(n) d(air)/
toe dienen(de) d(air)mede datme(n) th(eer)bringe(n) schoere(n) mochte Cleerde(n)/
voirt de selve(n) scepen(en) dat dmeeste deel vanden goeden/
ond(er) hue(re) banck gelege(n) met h(eer)bringe(n) besete(n) worde(n) en(de) datme(n)/
van oude(n) tide(n) ald(air) weynich brieve plach te make(n) en(de) noch
//
ter tijt niet vele welc h(eer)bringe(n) gesciede en(de) sculdich ware te gescien/
in deser vuege(n) te weten dat de besitte(r) knielen(de) en(de) leggen(de) ii vynge(re)/
opte heylige(n) ende zwere dat de goede ald(air) geroemt tussce(n)/
huer reengenoete ware(n) sijn heerbracht goede gelijc sijne(n) andere(n) goede(n)/
soe moete he(m) god hulpe(n) Dair na zwere(n) ii goede wettige/
ma(n)ne(n) die onp(ar)tijlec sijn dat dien eedt goet gerechtich en(de) o(n)meynedich/
es soe moete(n) my god hulpe(n) (et)c(etera)/
Tuychde(n) voirt ii getuge dat de voirs(creven) jan van winxle en(de) sijn wijf/
de voirs(creven) goede besete(n) hadde(n) altijt als erfliede en(de) dat de voirs(creven) jan/
die noch also besete(n) hadde tot nu onlanx dat ardt ghijselele ghisels/
en(de) nu dese p(ar)tien questie d(air) af maken Dair na druege(n) de voirs(creven)/
scepen(en) dat zij den voirs(creven) janne en(de) sijne(n) wive van so(m)mige(n) vande(n) voirs(creven)/
goede(n) alse zijs begheert hadde(n) als erfliede trecht gedaen hadden/
Droech voirt een vande(n) selve(n) scepen(en) dat hij voirmaels drossete/
vande(n) lande van westerle sijnde tpontgelt vande(n) vors(creven) goede(n) ontfaen/
hadde uut derve(n) ende afgaen des voirs(creven) jans en(de) sijns wijfs/
Voirt dede de voirs(creven) wouter blijken met seke(re) scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
dat ardt gheroncx die met de(n) andere(n) den voirs(creven) janne ty(m)m(er)ma(n)/
den scoutbrief bekindt hadde selve in sijne(n) p(er)soen ov(er)gegeve(n) hadde/
woute(re)n van laethe(m) den scoub scoutbrief die de voirs(creven) herma(n)/
gheeroncx he(m) hadde bekindt en(de) d(air) na de(n) beleitbrief d(air)mede/
dat wout(er) voirs(creven) geleidt es tot alle den goede(n) des voirs(creven) wile(n) h(er)ma(n)s/
Tuychde(n) oec de voirs(creven) scepen(en) dat de voirs(creven) goede ware(n) gelege(n)/
so(m)mige ond(er) de banc va(n) west(er)le en(de) so(m)mige ond(er) de banc/
van herssele Was gewijst met desen woirden na aensprake/
verantwerden ende oic thoenisse van beyden p(ar)tien dat de scepen(en)/
van loeven(en) setten beyde de p(ar)tien inden hof d(air) de goede/
liggen recht te neme(n) ende g te gheve(n) p(rese)ntib(us) py(n)noc/
rijke witte ov(er)wynge vyy vynck(enbosch) lyntre iunior dec(embris) x
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-14 by Jos Jonckheer