SAL7339, Act: V°309.2-R°310.1 (364 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°309.2-R°310.1  
Act
Date: 1445-04-12

Transcription

2019-07-22 by Jos Jonckheer
It(em) want alrehande twiste en(de) discoert opv(er)staen sijn geweest/
tusscen h(ere)n jacoppe(n) vande(n) rijne p(ro)chiaen van s(in)te mychiels/
te loeven(en) in deen zijde en(de) pete(re)n van yssche cled(er)meke(r)/
in dande(re) alse van eene(n) huyse toebehoirende der p(ro)chiaen/
scap van s(in)[te] mychiels voirs(creven) en(de) va(n) eene(n) huyse de(n)/
voirs(creven) petere(n) toebehoirende inden welke(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
niet v(er)accordere(n) en consten Soe hebben hen de voirs(creven)/
p(ar)tien te weten h(er) jacob met co(n)sen voir hem en(de) sijnre/
kerken wege(n) [als p(ro)chiaen der voirs(creven) kercke(n)] met consente der kercmeest(er)s van h(ere)n/
gielijse de rode ca(n)nonick der kerke(n) van sinte pet(er)s/
te loeven(en) en(de) [vacat] van luydick en(de) der kercmeest(er)s ald(air)/
vander voirs(creven) kercken van s(in)te mychiels en(de) de voirs(creven) pet(er)/
voir hem sijne(n) erfgename(n) en(de) nacomelingen vande(n) voirs(creven)/
stoete en(de) gescille verbonde(n) en(de) gesubmitteert inde iiii/
geswore(n) stadmeest(e)s en(de) werclieden Te wete(n) meestere(n)/
janne vander bruggen ja(n)ne keld(er)ma(n) lod(ewijc) van hortbeke/
en(de) willem(me) de beer Te houde(n) tgene des zij d(air) af same(n)tlijc/
uutspreke(n) souden Welke iiii geswore(n) stadmeestere(n) na de(n)/
co(m)p(ro)misse voirs(creven) voir scepen(en) va(n) loeven(en) hier na genoemt/
behoirlijc gedaen hue(re) uutsprake en(de) t(er)mi(n)acie vande(n) voirs(creven)/
stoete gedaen hebbe(n) ind(er) maniere(n) hier na volgen(de)/
Inde(n) yerste(n) als vand(er) ghote(n) tussce(n) hue(rer) beyder erve/
es der selver meeste(re)n uutsprake dat de p(ro)chiaen/
voirs(creven) een steyne(n) gehouwe(n) ghote [ald(air)] legge(n) sal en(de)/
die houden tot ewige(n) dage(n) in goede(n) state
//
beghi(n)nende aen doude ghote die de selve p(ro)chiaen er/
houde(n) moet [sal] strecken(de) acht(er)w(er)t also v(er)re alse pet(er)s huys voirs(creven)/
gaet in welker gote(n) de voirs(creven) p(ro)chiaen treghenwater hantwater/
en(de) and(er) zuiver water comende van zijne(n) huyse(n) hove(n) scaelgien ende/
and(er)ssins leyden sal ter strate(n)w(er)t ute en(de) and(er)s egheen It(em) es d(er)/
selver meestere(n) uutsprake dat de voirs(creven) p(ro)chiaen den/
vrede staende tussce(n) zijn erve en(de) derve des voirs(creven) pet(er)s houde(n)/
sal tewige(n) dage(n) na der mate(n) die he(m) d(air) de voirs(creven) stadmeest(er)s/
ald(air) betekent en(de) gewijst hebbe(n) also v(er)re de(n) hoff des voirs(creven)/
pet(er)s strect It(em) dat de voirs(creven) p(ro)chiaen egheen vynste(re)n/
en sal moege(n) make(n) inde(n) gheevel van sijne(n) zomerhuyse/
ter sijde(n) w(er)t des voirs(creven) pet(er)s It(em) es noch d(er) voirs(creven) meest(er)s uut/
sprake dat de voirs(creven) peter sijn dack oft oey oesiendrup/
corte(n) sal also dat dwater d(air) af comende valle(n) sal te op/
eene(n) halve(n) duym na der middelt vand(er) helicht vander/
halver gote(n) te pet(er)s zijde(n) wert En(de) de(n) muer/
[sal de p(ro)chiaen oic moten doen alsoe dat wat(er) comen(de) van sijne(n) huysen oic vallen sal op eene(n) halve(n) duym na d(er) middelt vand(er) goten te sijnre sijde(n) w(er)t] ald(air) nu staende sal de voirs(creven) p(ro)chiaen af doen doen/
en(de) dien sette(n) op sijn erve den welke(n) hij tot ewige(n)/
dage(n) sculdich sal sijn te houde(n) in goede(n) state/
py(n)noc abs(oloens) aprilis xii It(em) es noch der voirs(creven) stadmeeste(re)n/
uutsprake dat de selve p(ro)chiaen een oft twee vynste(re)n [sal doen] make(n)/
sal aen de selve comen(de) totd(er) goten o(m)me de selve soe/
wa(n)neer des noet geboert d(air) doe(n) te vegen en(de) te ruymen/
welke vynste(re)n de voirs(creven) p(ro)chiaen sculdich sal sijn te houden/
tot ewigen dagen pynnoc abs(oloens) ap(ri)lis xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer