SAL7341, Act: R°278.2-V°278.1 (324 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°278.2-V°278.1  
Act
Date: 1447-02-29
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2021-04-12 by Willy Van Bruystegem
It(em) villicus lovanien(sis) med(iantibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit d(i)c(tu)m joh(ann)em ad/
o(mn)ia et sin(gu)[la] bo(na) joh(ann)is smet d(i)c(t)i rattevenghe(re) multor(is) sit(a) infra/
lov(anium) et ex(tra) in mans(ionibus) do(mi)[b(us)] curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis et suis p(er)t(inentiis)/
univ(er)s(is) att(ingentibus) p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)missionib(us) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum)/
lov(aniensium) quaru(m) tenor sequit(u)[r] in hec verba Cont zij alle(n)/
liede(n) dat jan de smet gehete(n) rattevenghere multorde(r) in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van daneele vand(en)/
waerde hee(re) te meerbeke de moelen(e) des voirs(creven) daneels gehete(n)/
te redingen metter schuere(n) met eene(n) bogarde en(de) eene(n) beemde d(aer) neve(n)/
liggende en(de) andere(n) hare(n) toebeh(oerten) gelege(n) tusscen de(n) dijck ald(aer) en(de) jacops/
erve ute(n) lyemi(n)ge(n) te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) s(en)t(e) jans(misse) lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn va(n) sesse jare(n) lang deen na dander staphants sond(er) middel volgen(de)/
elcx jaers d(aer)enbinne(n) om en(de) voe(r) xl mudde(n) rocx goet en(de) payabel/
d(er) mate(n) va(n) loeven(e) alsulcx als de voirs(creven) moelen(e) wynne(n) sal half te kers(misse)/
en(de) half te s(en)t jans(misse) bap(tis)[te(n)] te betalen en(de) int hoff te redinge(n) te leve(re)n/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) molde(r) de voirs(creven) moele(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) steyne(n) sal/
op zijne(n) last en(de) de selve moele(n) houde(n) van alle(n) ruerende(n) w(er)cke/
sond(er) de(n) voirs(creven) daneele d(aer) mede e(n)nige(n) last te hebbe(n) En(de) wes de/
steene voirs(creven) te(n) eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne weert sele(n) zijn dat/
sal de voirs(creven) daneel de(n) voirs(creven) molde(r) ten prijse van goede(n) ma(n)ne(n)/
die hen des v(er)staen oplegge(n) en(de) betale(n) It(em) es noch ond(er)sproke(n)/
dat alle tgene des nu inde voirs(creven) moele(n) es het zij moele(n)yser/
en(de) ander werck totter voirs(creven) moelen(e) behoeren(de) scatte(n) sal om die/
bijde(n) voirs(creven) molde(r) te(n) eynde(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne(n) alsoe goet/
gelate(n) te worde(n) En(de) oft die beter worde(n) bevonde(n) dat sal de/
voirs(creven) daneel he(m) oprichte(n) en(de) betale(n) na gelangde dat die
//
bet(er)nisse gedrage(n) sal It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) molde(r) jaerlijcx/
vande(n) voirs(creven) daneele hebbe(n) sal een tabbaert lake(n) Hier ware(n)/
ov(er) jasp(ar) absoloens en(de) lodewijc roelofs scepen(en) te loeven(e) Gegeve(n)/
int jaer ons he(re)n xiiii[c] xlvi opte(n) v[ste(n)] dach va(n) septe(m)bri [It(em) notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) d(i)c(t)us daniel (con)t(ulit) joh(ann)i vand(en) hove f(ilio) quond(am) balduini h(as) l(itte)ras p(er) quas rijke ov(er)wynge sept(embris) februarii p(en)ult(ima) a(nn)[o] xlvi] It(em)/
notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es smet d(i)c(t)us rattevenghe(re) p(ro)misit danieli vande(n)/
waerde d(omi)no de meerbeke lx flor(enos) renen(ses) aur(eos) bo(nos) et leg(ales) vide(licet) x/
flor(enos) renen(ses) exin(de) ad festu(m) s(an)c(t)i joh(ann)is bap(tis)[te] p(ro)x(ime) vent(u)r(um) dece(m) flor(enos)/
renen(ses) exin(de) ad festu(m) s(an)c(t)i joh(ann)is bap(tis)[te] dein(de) i(n)me(dia)[te] seq(uen)s dece(m) exin(de) ad/
joh(ann)is subseq(uen)s dece(m) exin(de) ad joh(ann)is q(uo)d seq(ui)t(ur) dece(m) exinde ad joh(ann)is/
bap(tis)[te] quod deinde i(n)me(dia)[te] subseq(ui)t(ur) Et sic ult(er)ius q(uo)l(ibet) t(erm)i(n)o p(re)d(i)c(t)o dece(m)/
floren(os) renen(ses) exin(de) donec d(i)c(tu)m dece(m) integ(ra)lit(er) fuerit p(er)solutu(m)/
p(er)solven(dos) q(uo)l(ibet) t(erm)i(n)o p(re)d(i)c(t)o t(am)q(uam) de(bi)[tu(m)] ass(ecutu)[m] Testes jasp(ar) abs(oloens) et lud(ovicus) roelofs/
scabini lov(anienses) datu(m) a(n)no d(omi)ni mill(es)imo quadrin(gentesi)[mo] quadr(agesimo) sexto/
me(n)sis septe(m)bris die q(ui)nta Et h(ab)uit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt) rijke p(ry)ke(re)/
sept(embris) febr(uarii) p(en)ult(ima) It(em) notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) d(i)c(t)us daniel (con)tulit/
joh(ann)i vande(n) hove f(ilio) quond(am) bald(uini) h(as) l(itte)ras p(er) quas in o(mn)i rijke ov(er)wynge/
febr(uarii) p(en)ult(ima) a(nn)[o] xlvi
ContributorsWilly Van Bruystegem , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-08-29 by Inge Moris