SAL7342, Act: R°131.2-R°132.1 (210 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-R°132.1  
Act
Date: 1447-10-23
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-01-15 by Pieter Soetewey
It(em) qu(in)tinus eelens et johannes de wynge scabini de tieldonc in p(rese)ncia/
test(abantur) exp(re)sse se int(er)f(uisse) ubi villicus de he(re)nt med(iantibus) d(i)c(t)is scabinis de ma(nda)[to]/
adduxit walteru(m) de nethen(en) d(i)c(tu)m vande(n) royele ad o(mn)ia et sin(gul)[a] bo(na)/
i(m)mo(bilia) et he(re)ditaria gerardi et joh(ann)is witte fr(atru)m sit(a) apud tieldonc/
et in (con)f(inio) ibid(em) pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)missionib(us) (con)script(is) in l(itte)ris/
scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(u)[r] in hec verba Cond zij alle(n) liede(n)/
dat gheert de witte van tieldonc in p(rese)ncia en(de) heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van woute(re)n van nethene(n) gehete(n)/
vande(n) royele thoff des selfs wout(er)s gehete(n) thoff te siwondeghe(m)?/
gelege(n) inde prochie van here(n)t mette(n) huysen hove(n) wynnende/
lande(n) beemde(n) eeussele(n) en(de) met eene(n) boend(er) bosch en(de) met alle(n) hoe(re)n/
toebehoirte(n) en(de) metter thiende(n) die wout(er) voirs(creven) ald(aer) houde(n)de es te/
houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn/
va(n) xii jare(n) lang deen na dand(er) staphants sond(er) middel volgende/
elcx jaers dare(n)binne(n) dats te wete(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande gedragen(de)/
tot xxxiiii boende(re)n en(de) i dach(mael) luttel min oft meer om lx mudde(n) rocx/
goet en(de) payabels der mate(n) van herent loeven(en) en(de) pacht van herent/
en(de) x mudde tarwe(n) oec goet en(de) payabel der mate(n) va(n) loeven(en) beyde/
met wanne en(de) met veedere(n) wel bereyt te sinte andriesmisse apostels/
te betalen en(de) te loeven(en) te levere(n) alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele om l holl(andsch) guld(en) goet/
en(de) gheve te wete(n) ii guld(en) rijd(er)s mo(ne)[te] voir drie vande(n) voirs(creven)/
guld(en) gerekent te sinte m(er)tensmisse inde(n) wynt(er) te betale(n) alle ja(r)e/
de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sele(n) de voirs(creven) wout(er) en(de) de wyn/
allet dooft dat opde voirs(creven) goede wassen sal half ende half deyle(n)/
en(de) ter eerde(n) levere(n) en(de)dat gedeilt zijnde so sal de voirs(creven)/
wyn de(n) voirs(creven) wout(er)en sijn helicht te loeven(en) levere(n) en(de) es vorwerde/
dat de voirs(creven) wy(n)ne int voirs(creven) hof jaerlijcx levere(n) sal lx mandele(n)/
walme(re) goet en(de) cusbair om de huysinge d(aer) mede te decke(n) ende/
alsme(n) die ald(aer) v(er)deckt so sal de voirs(creven) wyn den wercklieden den
//
montcost geve(n) en(de) wout(er) sal de dachue(re)n betale(n) en(de) w(aer)t also datme(n)/
ald(aer) yet ty(m)m(er)de decte metste of plecte d(aer) af soude oec de wy(n)ne/
de(n) wercliede(n) de(n) cost geve(n) uutgesceyde(n) van nuwe(n) wercke It(em)/
sal de voirs(creven) wyn alle tstroe leem tiechele(n) en(de) and(er)s des tvoirs(creven)/
hof behoeven(de) es met sijne(n) waghe(n) halen dairt de voirs(creven) wouter/
gecocht sal hebben oft d(aer) hijt hem bevelen sal te halen It(em) sal de/
voirs(creven) wynne de huysinge vande(n) voirs(creven) hove wel en(de) loflijc houde(n)/
op sijne(n) cost vander underster rijkele(n) ned(er)w(er)t It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de duyve(n) op tdofhuys ald(aer) half hebbe(n) en(de) d(aer) voe(r) sal/
hijse moete(n) vueden en(de) verware(n) It(em) sal de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven)/
en(de) verware(n) wout(er)en leve(re)n jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) m/
wilghen wijng(ar)t stake(n) en(de) te loeven(en) bringe(n) en(de) alle de pote(n)/
die ald(aer) valle(n) sele(n) sal de voirs(creven) wynne op de voirs(creven) goede/
setten ten meeste(n) p(ro)fite noch sal de voirs(creven) wy(n)ne vande(n) trunc/
houte hebben de helicht en(de) dand(er) helicht sal de voirs(creven)/
wy(n)ne de(n) voirs(creven) woute(re)n te sijne(n) huys levere(n) en(de) sal voirt/
de voirs(creven) wy(n)ne de(n) voirs(creven) woute(re)n alsulke(n) bernhout alse hij op/
de selve goede hebbe(n) sal te loeven(en) levere(n) en(de) voirt de(n) voirs(creven)/
woute(re)n sijne(n) wyn te loeven(en) vuere(n) die hem wasse(n) sal de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) It(em) noch es vorwerde wa(n)t de voirs(creven) wyn te zijne(n) aencomen/
vandt int voirs(creven) hof xiiii ganse xii hynne(n) en(de) eene(n) hane dat hij d(aer)/
voe(r) betalen sal alle jare xviii oude grote die wout(er) sculdich es va(n)/
tsijse der kercke(n) van wynxele en(de) voirt de(n) voirs(creven) woute(re)n betale(n) alle jare/
twee keese en(de) hondert eye(re) en(de) te sijne(n) afscheyde(n) sal hij op tvoirs(creven) hof/
late(n) xiiii ganse en(de) xii hynne(n) en(de) eene(n) hane It(em) sal de voirs(creven)/
wouter de voirs(creven) wyn jairlijx geve(n) te wete(n) deen jaer vijf elle(n)/
wollens lakens en(de) dand(er) jaer i m(ud)[de] rocx It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynne(n) en(de) werven gelijc zijnen/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die te(n) eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn/
late(n) gelijc hij die vandt te sijne(n) aencome(n) te wete(n) den art/
te wijchmael waert met sijnre toebeh(oirten) besaeyt met wynt(er)corne/
de stortvore tweewerf omgedaen en(de) de brake eens o(m)me gedaen/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx op tvoirs(creven) lant vuere(n) xiiii voed(er)/
m(er)ghels te zijne(n) scoensten en(de) op dleste jaer vande(n) voirs(creven) t(er)mijn/
sal hij xiiii voeder m(er)ghels d(aer) op vuere(n) bove(n) de(n) m(er)ghel voirs(creven)/
It(em) sal de voirs(creven) wyn alle de grechte(n) wel en(de) loflijc bevrede(n)/
en(de) opgrave(n) also dat de vruchte(n) des voirs(creven) wout(er)s d(aer) bij niet/
geschedicht en worde(n) en(de) die also late(n) te sijne(n) afscheyden/
It(em) oft geviele dat de voirs(creven) wyn e(n)nige scade name die
//
toequame van te(m)peeste oft gemeyne(n) orloge so es vorwerde dat/
de voirs(creven) wout(er) hem d(aer) af rastoir doen sal gelijc ande(re) bove(n) en(de) beneden/
hoire(n) lantwy(n)nen doen selen It(em) en sal de voirs(creven) wyn gheen stroe/
vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de) moege(n) v(er)coepen maer dat sal hij al binne(n) de(n)/
selve(n) hove met sijne(n) beeste(n) ette(n) en(de) slijte(n) en(de) mest d(aer) af make(n) ende/
dmest vuere(n) op tvoirs(creven) landt tslants meeste(n) p(ro)fite It(em) sal de voirs(creven)/
wynne te(n) eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn int voirs(creven) hof van buyte(n) inbringen/
xxv mandelen stroes en(de) die d(aer) in late(n) en(de) alle dese vorwerden/
condicie(n) en(de) gelofte(n) bove(n) gescrevene(n) heeft gelooft de voirs(creven) wyn de(n)/
voirs(creven) wout(ere)n vast gestentich en(de) onv(er)brekelijc te houden en(de) volcomel(ijc)/
te voldoen talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) v(er)schijne(n) selen/
q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) hier voe(r) zijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael/
sculdere(n) ongesundert en(de) onv(er)sceyde(n) en(de) elc voir al jan de witte/
zijn brueder en(de) jan vande(n) hoevelde zwager des voirs(creven) wynne(n) die/
de selve wynne hier af gelooft heeft scadeloos en(de) co(m)m(er)loes te houde(n)/
en(de) tontheffen hier ware(n) ov(er) andries va(n) voshe(m) en(de) claes va(n) dormale/
scepen(en) te loeven(en) geg(even) int jaer ons he(re)n m iiii[c] xliii xiiii dage/
in nove(m)bri h(er) m(es)s(ier) py(n)no que(m)ad(modu)[m] et h(ab)uit q(ue)rel(as) quiq(ui)d(em) q(uo)d/
faciu(n)t py(n)noc wynge oct(obris) xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick