SAL7342, Act: R°186.3-R°187.1 (298 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°186.3-R°187.1  
Act
Date: 1447-11-29

Transcription

2018-05-04 by Pieter Soetewey
Het zijn comen voe(r) den raide vand(er) stad jan van borre plattijnmake(r)/
ter eender zijden ende jan boxhoe(re)n naturlic als de ghene die aenvert/
hadde de goede die pete(re)n van spier sijn swag(er) oic plattijnmake(r) ter/
tijt als hij vluchtich wert [toebehoirden en(de) hij in loven(en) gelaten hadde] als oem der kinde(re)n des selfs pet(er)s/
die hij hadde van katlijne(n) wijlen naturlic docht(er) meest(er) giel(ijs)/
wijlen vand(er) stoct ter ande(re) alse vande(n) beruerlike goede die bevonde(n)/
ware(n) bynne(n) den huze des selfs peters tertijt als hij ruymde ende/
met toedoen(e) en(de) gemeyne(n) consente vanden sculde(re)n die dair scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) op hadden den scatte(re)n vand(er) stad v(er)cocht dair/
af tgelt valt te kersmisse naestcomen(de) ende geloeft den selven/
sculde(re)n voe(r) scepen(en) alsdan te betalen te weten claze de kersmake(re)/
janne boxhoeren voirs(creven) ende denijse van oudregem dair de voirs(creven)/
jan van borre opdede hoe dat als al waest dat de scepen(en) brieve/
des voirs(creven) claes kersmakers dair hij niet inne stont yerst gemaect/
was inden weduwe stoele des voirs(creven) pet(er)s en(de) na de doot/
d(er) voirs(creven) katlijne(n) sijne(n) wive soe hadde nochtan de selve peter/
de ware te weten thout dair dese scout af ruerende compt/
gehadt ende volbesicht tsijne(n) profijte eer d(er) doot d(er) voirs(creven) katlijne(n)/
wair om hij meynde dat gij qualijc toecome(n) soude soude hij/
meer dan sijn helcht moeten betalen de voirs(creven) claes en soude
//
dand(er) helcht aen de goede des selfs pet(er)s v(er)reycken moegen al waert/
oic alsoe dat den brief na tsceiden vande(n) huwelijke bekent waer geweest/
bat dair o(m)me oetmoedelic den raide vander stad dair hij des voirs(creven)/
es openbairlic dede blijken dat zij dair op versien wouden dat/
hij met sijnd(er) helcht te betalen(e) gestaen mochte ende dat dander/
helcht verreyct worde aen tvliegenderve oft aen de pe(n)nyngen/
die dair af come(n) zijn alsoe van reden wegen na zijn duncken/
behoirde aengehoirt aengesien alsoe hij seide te voirde(r) om deswille/
hadde de voirs(creven) pet(er) bijder hant gebleve(n) dat hij sijn leefdach te(n) mynsten/
sijn sliten aen de selve vliegende erve gehadt soude hebben met/
meer reden dair toe bij hem gevuecht op dwelc de selve/
jan boxhoe(re)n verhalen(de) de gelegenth(eit) der saken opdede ende seyde/
hoe dat waer ware dat tvliegende erve voirs(creven) gescadt was/
op vijftich grijpen ende de have op xxx gripen al te veertich/
plecken en(de) tot dien waert int geheele gehoecht x g(ri)pen te wete(n)/
op elc v g(ri)pe(n) gedragen(de) de so(m)me te gade(r) xc g(ri)pe(n) als voe(r) welc/
ghelt bij consente vande(r) drien voirs(creven) te wete(n) claes de kersmake(re)/
jans boxhore(n)s en(de) nijs va(n) oudreghem ten dage voirs(creven) hen same(n)tlijc/
gelooft was tot behoef en(de) getoge(n) te werden des en(de) vande(n) ghene(n)/
diemen bevinde(n) soude d(aer) inne geho gericht te wesen also des/
oec de raet vander stad te binnen was de voirs(creven) jan boxhore(n) kinde/
dat sijne(n) scultbrief inde(n) weduwe(n) stoele bekint was d(aer) o(m)me hij/
hem om nyemande tontrichten aen de have van sijnre schout/
richte(n) soude oec bleeck ende bracht bij de voirs(creven) jan dat den/
scultbrief des voirs(creven) denijs oec inden weduwen stoele was bekint/
also meynde hij dat de selve denijs aen tvliegenderve niet sculdich/
en was te tasten mair dat me(n) den kynderkens des voirs(creven) pet(er)s/
dat en(de) dat dair af come(n) ware voirtkee(re)n soude en(de) d(aer) soude/
hij hem gh(er)ne ten meeste(n) orber in pijne(n) voirt te keeren en(de)/
seyde voirt al waest dat de comescap des voirs(creven) claes in geheele/
stoele gesciet was dat d(aer) o(m)me dat na strangheide(n) van rechte/
niet sculdich en ware tonscaden te come(n) mair wes den raide/
vander stad dair af redelijc dochte aengesien dat inder/
w(ar)heit de comescap des voirs(creven) claes in volle(n) stoele gedaen/
en(de) geslete(n) was dair woude hij gh(er)ne mede content ende te/
vreden staen also was na desen inden raide vand(er) stad na dat/
zij goede infor(ma)cie vander saken hadden en(de) die wale ende/
rijpelijc gewoege(n) ov(er)drage(n) en(de) ghet(er)mineert voir reden(en) en(de)/
besceyt al waest dat de(n) scoutbrief des voirs(creven) claes na tsceyde(n)/
vanden huwelijc bekint was om datme(n) bevandt dat de goede/
vande(n) selve(n) gelde comen(de) geslete(n) ware(n) in vollen stoele en(de) om
//
dat de voirs(creven) jan van borre qualike dair mede toecome(n) soude dat hij/
in vollen stoele also hij meynde d(aer) bij/
bedrogen bliven en(de) vallen soude en(de) also moete(n) betalen de helcht/
des voirs(creven) pet(er)s d(aer) hij tgoet niet af gehadt en hadde dat men/
daengedeelte des voirs(creven) pet(er)s vand(er) schout des voirs(creven) claes/
kersmakers omder redene(n) d(aer) toe dienende v(er)hale(n) soude aent/
vliege(n)derve voirs(creven) en(de) des d(aer) af comen sal niet jege(n)staende den/
reden(en) d(aer) jege(n) bij de(n) voirs(creven) janne boxhore(n) va(n) wege(n) d(er) voirs(creven)/
kinde(re)n d(aer) toe geallegeert act(um) in pleno (con)silio no(vem)[br(is)] p(e)nult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick